This page contains a Flash digital edition of a book.
NUI Galway Strategic Plan 2009-2014
dtuairim, ní féidir maoiniú a dhéanamh ar chruthú seacht
Déanfaimid an méid seo a leanas:
nOllscoil den scoth sa tír seo, a bhfuil siad ar fad ag iarraidh barr
feabhais a bhaint amach i ngach disciplín. Táimid cinnte go

Comhoibreoimid le hinstitiúidí tríú leibhéal eile chun oideachas
léiríonn ár dtosaíochtaí taighde na riachtanais agus na
fochéime agus iarchéime agus taighde den scoth a fhorbairt ar
láidreachtaí atá ag an gceantar mórthimpeall orainn agus na
bhealach costéifeachtach.
tosaíochtaí náisiúnta. Táimid tiomanta de leanúint leis an obair

Leanfaimid orainn ag infheistiú chun caighdeán teagaisc a fheabhsú
lenár gcomhpháirtithe taighde ar an gcaighdeán idirnáisiúnta
agus teicnící oideolaíochta nua-aimseartha a úsáid chun oideachas
scoláireachta is airde agus a bheith aitheanta ar fud an domhain
den scoth a chur ar fáil dár mic léinn, idir mhic leinn fochéime agus
dár láidreachtaí sna príomhréimsí seo.
iarchéime, mhic léinn teagaisc agus taighde, agus mhic léinn
thraidisiúnta agus neamhthraidisiúnta.

Cinnteoimid, a mhéid is féidir, comhionannas rochtana ar oideachais
do ghrúpaí faoi mhíbhuntáiste.

Leanfaimid orainn ag forbairt agus ag seachadadh clár taighde agus
teagaisc den scoth atá iomaíoch go hidirnáisiúnta agus ag freagairt ag
an am céanna do riachtanais náisiúnta, réigiúnacha agus idirnáisiúnta.

Cuirfimid le hathbheochan gheilleagar na hÉireann trí thacú le
haschur taighde a chruthú mar tháirgí, mar phróisis agus mar
sheirbhísí nuálacha, faoi cheannas ár nOifige um Aistriú
Teicneolaíochta.

Neartófar an caidreamh acadúil atá bunaithe againn le Coláiste San
Aingeal, Sligeach, le Coláiste Bainistíochta Óstáin Shionainne agus le
Coláiste Ealaíne Bhoirne, chun oideachas ollscoile, agus an rochtain ar
an oideachas sin, a fheabhsú san Iar-Thuaisceart agus i gCo. an Chláir.

Leanfaimid orainn ag forbairt cultúir atá dírithe ar fheidhmíocht, agus
tomhaiste in aghaidh dea-chleachtas idirnáisiúnta, agus bunaithe ar
mheadarachtaí trédhearcacha.

Laghdóimid, a mhéid is féidir, aon drochthionchar a bheadh ag ár
ngníomhaíochtaí ar an gcomhshaol.
We will:

Collaborate with other third-level institutions to develop
excellent undergraduate and graduate education and
research in a cost-effective way.

Continue to invest in improving teaching quality and using
modern pedagogical techniques to provide excellent
education for our students – undergraduate and
postgraduate, taught and research, traditional and
non-traditional.

Ensure, in so far as we can, equality of access to education
for disadvantaged groups.

Continue to develop and deliver excellent programmes of
research and teaching that are internationally competitive
and respond to national, regional and international needs.

We as a University community will respond to these challenges,
Contribute to the revitalisation of the Irish economy by
seeking to support the translation of our research outputs
always aware of being one among seven Irish universities. Ireland
into innovate products, processes and services, led by our
can, and must, create a network of collaborating institutions,
Technology Transfer Office.
each of which develops excellence in appropriate priority themes
and articulates how it will develop and sustain that international

Strengthen our established academic relationships with St
excellence. Our perspective is that Ireland cannot fund the
Angela’s College, Sligo, Shannon College of Hotel
Management, and the Burren College of Art, to enhance
creation of seven world-class universities, each of which seeks
the provision of, and access to, university education in the
excellence in every discipline. We are convinced that our
North-West and in Co. Clare.
selected priority themes reflect the needs and strengths of our
hinterland and address national priorities. We are determined to

Continue to develop a performance-oriented culture,
continue to work with our research partners to the highest
benchmarked against best international practice, and
international standards of scholarship and to be recognised
based on transparent metrics.
worldwide for our strengths in these key areas.

Minimise, to the best of our ability, any adverse
environmental impact of our actions.
9
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64
Produced with Yudu - www.yudu.com