This page contains a Flash digital edition of a book.
NUI Galway Strategic Plan 2009-2014

Comhpháirtíocht agus comhoibriú le heagraíochtaí taighde Is iad cúig thosaíocht théamacha taighde na hOllscoile:
réigiúnacha, náisiúnta agus idirnáisiúnta (idir phoiblí agus
phríobháideach), a chuireann ar ár gcumas a bheith níos i. Eolaíocht agus Innealtóireacht Bhithleighis
éifeachtaí, níos comhlántaí agus níos barainní maidir le ii. Eolaíochtaí Ionformaitice, Fisiciúla agus
scaipeadh eolais, oiliúint céimithe agus binsemharcáil Ríomhaireachta
idirnáisiúnta. iii. An Timpeallacht, an Mhuir agus Fuinneamh
iv. Eolaíochtaí Sóisialta Feidhmeacha agus Beartas Poiblí

Athstruchtúrú eagraíochta ag leibhéal na hOllscoile chun v. Na Daonnachtaí i gComhthéacs
modhanna nua idirghníomhaíocht idirdhisciplíneach a
éascú, agus modhanna nua seachadta a chruthú i dtaighde Sáraíonn na tosaíochtaí téamacha taighde seo teorainneacha
agus in oideachas iarchéime. Scoile agus Coláiste agus déantar iad a lánpháirtiú dá réir i gcreat
fhócais straitéiseacha na hOllscoile trí chéile. Cuireann OÉ

Aitheantas a thabhairt do thiomantas agus d’obair na Gaillimh béim ar leith ar chláir idirdhisciplíneacha taighde, agus
gceannairí acadúla taighde, agus ról lárnach na dtaighdeoirí ar chomhghuaillíochtaí taighde a fhorbairt le comhpháirtithe
uile, chun ár straitéis taighde agus nuálaíochta a chur i eacnamaíochta, sóisialta agus cultúrtha, i réimsí a bhfuil tábhacht
bhfeidhm. straitéiseach réigiúnach agus náisiúnta leo. Bhí sé de thoradh ar
an straitéis seo gur bunaíodh grúpaí taighde ar théamaí atá

Gealltanas i leith na nuálaíochta agus aistriú eolais, agus dúshlánach go hacadúil, atá inmharthana ó thaobh na
sinn ag díriú go háirithe ar scaipeadh eolais agus ar aistriú heacnamaíochta de agus atá ábhartha go réigiúnach agus go
teicneolaíochta agus ar thráchtálú chun tacú le forbairt an náisiúnta.
gheilleagair eolasbhunaithe.

Partnership and collaboration with regional, national and The five thematic research priorities of the University are:
international research organisations (public and private),
which enable the achievement of greater effectiveness, i. Biomedical Science and Engineering
complementarities and economies of scale in knowledge ii. Informatics, Physical and Computational Sciences
dissemination, graduate training and international iii. Environment, Marine and Energy
benchmarking. iv. Applied Social Sciences and Public Policy
v. Humanities in Context

Organisational restructuring at the University level to
facilitate new interdisciplinary modes of interaction, and the These thematic research priorities transcend School and College
creation of new modalities of delivery in both research and boundaries and are integrated within the overall framework of
graduate education. University strategic foci. NUI Galway places significant emphasis
on inter-disciplinary research programmes, and the development

Recognition of the commitment and contribution of our and expansion of collaboration and research alliances with
academic research leaders, and the key role and contribution economic, social and cultural partners, in areas of regional and
of all research staff, in the implementation of our research national strategic importance. This strategy has resulted in the
and innovation strategy. creation of research clusters in themes that are academically
challenging, economically viable, and regionally and nationally

A commitment to knowledge transfer and innovation, which relevant.
is underpinned by an intensification of knowledge
dissemination and a particular focus on technology transfer
and commercialisation to support the development of the
knowledge and innovation economy.
27
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64
Produced with Yudu - www.yudu.com