This page contains a Flash digital edition of a book.
Plean Straitéiseach OÉ Gaillimh 2009-2014
5.1.2 Oideachas Iarchéime Aidhmeanna agus Spriocanna – Oideachas Iarchéime
Is san oideachas iarchéime is láidre atá an aidhm feabhas a bhaint
1. Forbróidh OÉ Gaillimh oideachas iarchéime, agus cuirfear béim
amach i dteagasc agus i dtaighde. Tá nasc láidir idir caighdeán na ar leith ar oiliúint idirdhisciplíneach agus téamaí aontaithe
taithí iarchéime, láidreachtaí taighde na gcomhaltaí foirne tosaíochta taighde na hOllscoile. Faoi láthair, cuirimid c. 100
acadúla, agus forleithne an churaclaim tacaíochta. Cuirfidh ár céimí PhD ar fáil sa bhliain. Tá sé i gceist againn c. 200 céimí a
gcéimithe PhD go héifeachtach leis an tsochaí dhomhanda trí chur ar fáil sa bhliain faoi 2014 chun freastal ar riachtanais an
bheith chun tosaigh ar nuálaíocht agus tráchtálú an taighde. Gheilleagair Eolasbhunaithe agus Nuálaíochta. Measaimid gurb
5
éard a bheas i gceist ansin c. idir 120 agus 140 sa bhliain in
De bhrí go n-éiríonn chomh maith sin le comhaltaí acadúla
Eolaíocht, Innealtóireacht agus Leigheas agus c. idir 70 agus 80
foirne maoiniú maith taighde a tharraingt, tá líon na n-áiteanna
sa bhliain sna Daonnachtaí agus Eolaíochtaí Sóisialta, lena n-
maoinithe do chéimithe méadaithe againn. Tá dul chun cinn
áirítear dochtúireachtaí gairmiúla.
maith déanta againn cláir struchtúrtha PhD a fhorbairt a
chuireann cúrsaí forbartha gairmiúla ar fáil in ábhair shonracha
2. Meallfar mic léinn PhD den scoth, go náisiúnta agus go
agus i scileanna in-aistrithe. Is é an dúshlán atá romhainn anois
hidirnáisiúnta, inár dtosaíochtaí taighde, mar gheall ar
cur leis an méadú sin agus caighdeán an oideachais a choinneáil
chaighdeán ár gcomhaltaí foirne, ár saoráidí agus ár n-aschur
freisin chomh maith le caighdeán eispéireas na mac léinn.
taighde.
Tagann go leor smaointe nua as taighde, agus cuireann
3. Beidh ár mic léinn PhD ar fad páirteach i Scoileanna
ollscoileanna agus céimithe go mór leis sin. Chun go n-éireoidh
Iarchéime. Trí Scoileanna Iarchéime, cuirfear oiliúint agus
le hÉirinn amach anseo teastóidh céimithe ardoilte a bheidh in
oideachas iarchéime den scoth ar fáil, agus oiliúint i scileanna
ann torthaí taighde a úsáid i réimse na tráchtála. Tá an dúshlán
in-aistrithe san áireamh. Tuigimid sa Gheilleagar
againn oideachas a chur ar na céimithe seo a bheidh ina
Eolasbhunaithe agus Nuálaíochta, go mbeidh éileamh níos mó
gceannairí in oideachas ollscoile amach anseo agus a chuirfidh
agus níos mó ar chéimithe taighde agus caithfear iad a oiliúint
leis an aistriú eolais de réir a chéile sna hearnálacha poiblí agus
ar mhaithe leis an tsochaí i gcoitinne.
príobháideacha. Déanfar na cláir mháistreachta teagaisc a
athbhreithniú agus a leasú chun a chinntiú go bhfreastalaíonn
4. Chun eispéireas taighde agus oiliúna den scoth a sholáthar dár
siad ar riachtanais na sochaí agus na gcéimithe. Is é an aidhm atá
mic léinn, caithfimid mais chriticiúil a mhéadú trí chomhoibriú
againn na mic léinn is fearr a mhealladh ar chláir teagaisc agus
le hinstitiúidí eile go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta chun
taighde, agus timpeallacht spreagúil a sholáthar dóibh chun tacú
réimse cúrsaí cuí cothrom le dáta a sholáthar dár mic léinn
le hintinn neamhspleách agus anailíseach a fhorbairt.
PhD.
5.1.2 Graduate Education Goals and Targets - Graduate Education
The mission to achieve excellence in both teaching and research
1. NUI Galway will expand graduate education, with a
is most powerfully posited in graduate education. The quality of
particular emphasis on interdisciplinary training and the
the graduate experience is inextricably linked to the research
agreed priority research themes of the University. Our
strengths of the academic staff and the breadth and depth of the
present output is c. 100 PhD graduates per year. We will
supporting curriculum. Our PhD graduates will be effective
expand this to c. 200 graduates per year by 2014 as we strive
contributors to the complex global society, leading innovation
to meet the needs of the Knowledge and Innovation
and commercialisation of research.
Economy. We anticipate that this will break down into c.
Due to the success of academic staff in attracting significant
120 to 140 per year in Science, Engineering and Medicine
research funding, we have expanded the numbers of funded
and c. 70 to 80 per year in the Humanities and Social
graduate student positions. We have made significant progress
Sciences, including professional doctorates.
also in developing structured PhD programmes which provide
professional development courses in subject-specific and 2. We will attract high-calibre PhD students, nationally and
transferable skills. The challenge we now face is to accelerate this internationally, in our priority research areas, because of the
growth while maintaining the quality of the education we quality of our staff, our facilities, and our research outputs.
provide, and the quality of the student experience.
3. All of our PhD students will participate in Graduate Schools.
Research is the major source of new ideas, and universities and
Through Graduate Schools, we will provide excellent
graduate students contribute significantly to that activity.
graduate training and education, including training in
Ireland’s future success will require highly-trained graduates
transferable skills. We recognise that in the emerging
capable of commercial exploitation of research findings. We face
the challenge of educating these graduate students who will in
Knowledge and Innovation Economy, research graduates
time become the leaders in university education and who will
are increasingly in demand and must be trained to
also increasingly fuel knowledge transfer in the public and
contribute to the wider society.
private sectors. We will review and revise our offerings of taught
masters programmes to ensure that they meet the needs of
4. We recognise that in order to offer a high quality research
society and the graduate population. Our aim is to attract high-
and training experience to our students, we need to build
calibre students to taught and research degrees, and to provide a
critical mass by collaborating with other institutions
stimulating environment which supports the development of nationally and internationally to provide a full range of up-
independent and analytical minds. to-date relevant courses for our PhD students.
24
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64
Produced with Yudu - www.yudu.com