This page contains a Flash digital edition of a book.
Plean Straitéiseach OÉ Gaillimh 2009-2014
2. Is ionann mic léinn lánfhásta agus 18% d’iontrálaithe
5.1.4 Taighde
lánaimseartha fochéime agus 23% d’iontrálaithe
lánaimseartha agus páirtaimseartha OÉ Gaillimh. Táimid Is é aidhm uileghabhálach ár Straitéis Taighde agus Nuálaíochta
tiomanta do sprioc 20% d‘iontrálaithe lánaimseartha (2009-2014) go mbeidh OÉ Gaillimh láidrithe mar ollscoil
fochéime a bhaint amach faoi 2014 agus, de réir an Phlean idirnáisiúnta taighde den scoth, i réimsí tosaíochta áirithe, i
Náisiúnta um Chomhionannas Rochtana san Ardoideachas,
gcomparáid le hollscoileanna idirnáisiúnta taighde den scoth.
tá sé i gceist againn gur ionann mic léinn lánfhásta agus 27%
Chun an aidhm seo a bhaint amach, tá sraith téamaí
5
de na hiontrálaithe lánaimseartha agus páirtaimseartha ar
trasdisciplíneach taighde aitheanta ag an Ollscoil agus tosaíocht
fad.
tugtha dóibh, atá bunaithe ar éachtaí taighde den scoth, agus a
bhfuil acmhainní agus iarrachtaí dírithe aici ar na téamaí seo trí
3. Ó tharla go bhfuil leibhéal ard dífhostaíochta ann le gairid
earcaíocht agus leithdháileadh acmhainní, agus roinnt institiúidí
agus an gá atá le foghlaim fadsaoil sa mhargadh fostaíochta,
agus ionaid taighde speisialaithe a bhunú.
cuirfimid níos mó cúrsaí forbartha gairmiúla ar fáil agus cláir
Tá ár gcur chuige taighde bunaithe ar na prionsabail seo a leanas:
speisialaithe nuálaíochta in Eolaíocht, Innealtóireacht agus
Teicneolaíocht.

An próiseas a bhain le tosaíocht a thabhairt do thógáil ar
láidreachtaí acadúla na hOllscoile seo, agus an comhthoradh
4. Forbróimid agus cuirfimid córais chun cinn chun creidiúint
straitéiseach a bheadh ag a thionchar sin ar gach cinneadh
a thabhairt d’fhoghlaim ó thaithí roimh ré de réir dea-
leithdháilte acmhainní.
chleachtas idirnáisiúnta.

An tsofhreagracht don líonra casta gníomhaíochtaí
réigiúnacha, náisiúnta agus idirnáisiúnta, lena n-áirítear an
láthair ina bhfuilimid go réigiúnach i gceann de na háiteanna
lonnaithe is mó in earnáil thionscal na dteicneolaíochtaí
bithleighis san Eoraip, agus lena chois sin, na héilimh
náisiúnta atá ann tacú le cruthú an gheilleagair agus na
sochaí eolasbhunaithe agus nuálaíochta.
5.1.4 Research
The overarching objective of our Strategy for Research and
Innovation (2009-2014) is that NUI Galway be firmly
embedded within the top rank of research universities
internationally, in selected prioritised areas, benchmarked
against the leading international research universities. To meet
this objective, the University has identified and prioritised a set
of cross-disciplinary research themes, building on our research
achievements to date, and is focusing its resources and efforts on
2. Mature students currently comprise 18% of full-time
these themes through targeted recruitment and resource
undergraduate student enrolments and 23% of all full-time
allocation, and the establishment of a number of specialised
and part-time entrants. We intend to increase our intake to
research institutes and centres.
meet a target of 20% of full-time undergraduate student
enrolments by 2014 and, in line with the National Plan for
Our approach to research is guided by the following principles:
Equity of Access to Higher Education, we plan to meet a

The process of prioritisation in building on the academic
mature student target of 27% of all full-time and part-time
strengths of the University, and its strategic corollary in
entrants.
informing all resource allocation decisions.
3. Recognising recent high levels of unemployment and the

Responsiveness to the complex nexus of regional, national
continuing need for lifelong learning to meet labour market
and international interactions, which include our regional
needs, we will expand further our professional development
location in one of the largest clusters of the biomedical
courses and develop specialist innovative programmes in
technologies industry sector in Europe, allied to the national
Science, Engineering and Technology.
demands to support the achievement of the knowledge and
innovation economy and society.
4. We will further develop and accelerate the implementation
of systems to accredit prior experiential learning in line with
best international practice.
26
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64
Produced with Yudu - www.yudu.com