This page contains a Flash digital edition of a book.
Plean Straitéiseach OÉ Gaillimh 2009-2014
5.2 Bonneagar agus Timpeallacht –
5.2.1 Bonneagar – Ár gclár caipitil
Ár dtimpeallacht oibre
Tá gá le breis spáis in OÉ Gaillimh de bhrí go bhfuil fás leanúnach
Sa chuid seo, faoin teideal Bonneagar, tugaimid léargas ar an
tagtha ar líon na mac léinn agus ar obair thaighde inti. Tá easpa
straitéis atá againn chun an bonneagar caipitil cuí a chur ar fáil
spáis ina bac ar earcaíocht agus ar leathnú agus is tosaíocht de chuid
agus an úsáid is fearr a bhaint as an spás atá againn. Faoi
na hOllscoile é baic den chineál sin a laghdú. Caithfidh an Ollscoil a
cheannteideal na Timpeallachta, déanfaimid spiorad na
chinntiú go mbainfear an úsáid is fearr as na foirgnimh atá ann agus
5
freagrachta corparáidí sóisialta a chothú trí thimpeallacht
go dtógfar foirgnimh nua chun freastal ar éileamh breise a bheidh ar
campais níos inbhuanaithe agus níos glaise a chruthú.
spás.
Tá brú ar an ngeilleagar faoi láthair, rud a chiallaíonn go mbeidh
an-luach ar airgead le fáil as obair thógála a dtabharfar fúithi i gcéad
bhlianta na tréimhse a chlúdaítear sa phlean. Chomh maith leis sin,
de thoradh sháriarrachtaí Bhord agus Fhoireann Fhondúireacht na
hOllscoile tríd an bhfeachtas an-rathúil 'People and Place', tá ciste
mór daonchairdis ar fáil ó Fhondúireacht na hOllscoile a bheidh
mar thaca againn leis an mbonneagar a fhorbairt. Tá sé de chuspóir
ag an Ollscoil a oiread tairbhe agus is féidir a bhaint as na sochair
atá ar fáil ón dá fhoinse seo agus maoiniú Stáit agus acmhainní
príobháideacha breise á lorg aici a thacódh leis an leathnú.
Cuirfear forbairtí nua i gcrích i gcomhréir le máistirphlean
athbhreithnithe don champas atá beagnach críochnaithe. Ní
amháin go gceadóidh an máistirphlean foirgnimh ar leith a
phleanáil laistigh de mhórstruchtúr comhaontaithe, ach cuirfidh an
máistirphlean ar ár gcumas leanúint ar aghaidh le próisis amhail an
campas a nascadh leis an gCathair agus leis an abhainn, bainistiú
tráchta a dhéanamh ar fheithiclí agus ar choisithe, agus cosáin
inmheánacha sláinte agus áineasa a fhorbairt.
5.2.1 Infrastructure – Our capital programme
NUI Galway’s continued growth in student numbers and
research activity has created the need for greater availability of
space. A key objective for the University is to reduce the barriers
to recruitment and expansion currently imposed by a lack of
space. The University needs to ensure the optimal use of existing
5.2 Infrastructure and Environment –
buildings and complete new buildings to meet the growing
Our working environment
demand for space.
In this section, under the Infrastructure heading, we outline our
The challenging economic environment means that construction
strategy to deliver necessary capital infrastructure and optimise
undertaken in the early years of the period covered by the plan is
the use of our existing space. We will also promote a spirit of
likely to provide excellent value for money. Furthermore, as a
social corporate responsibility in contributing to a more
result of the tremendous efforts of the Board and Staff of the
sustainable green campus environment as outlined under the
Galway University Foundation through the very successful
Environment heading.
‘People and Place’ campaign, significant philanthropic funds are
available from Galway University Foundation to support our
infrastructural development. The University aims to maximise
the benefits available from these two factors in seeking State
funding and additional private resources to support expansion.
New developments will take place in accordance with a revised
30
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64
Produced with Yudu - www.yudu.com