This page contains a Flash digital edition of a book.
Plean Straitéiseach OÉ Gaillimh 2009-2014
5.7 Acmhainní – Ár staid airgid
mac léinn (go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta), gníomhaíocht
T&F, daonchairdeas, seirbhísí tráchtála agus maoin intleachtach
Cuireann an Ollscoil roimpi oiread de na hacmhainní atá ar fáil
a shaothrú. Bhí an-rath ar an Ollscoil le blianta beaga anuas agus
agus is féidir a mhealladh le tacú lena misean agus lena chinntiú,
d'éirigh léi maoiniú taighde a aimsiú agus dá réir sin tá fás
go háirithe, go gcuirfear a cuspóirí straitéiseacha mar a luaitear sa
iontach tagtha ar an méid taighde atá déanta ag an Ollscoil agus
phlean seo iad i bhfeidhm. Cuireann sí roimpi chomh maith
ar líon na n-iarchéimithe taighde.
úsáid chuí agus chiallmhar a bhaint as na hacmhainní sin.
5
Bhí an-rath ar Fhondúireacht na hOllscoile ó thaobh maoiniú
Tá an muinín atá aici as na gealltanais seo bunaithe ar an gcaoi ar
daonchairdiúil a mhealladh; gné thábhachtach é sin ó thaobh
éirigh leis an Ollscoil le blianta fada, agus faoi chúinsí
chlár caipitil na hOllscoile a chur chun cinn. Dhíol maoiniú den
dúshlánacha go minic, acmhainní a aimsiú ó fhoinsí éagsúla agus
sórt sin as infheistíochtaí straitéiseacha sa bhonneagar, san
na hacmhainní seo a úsáid go ciallmhar agus go meáite chun
fhoireann agus i seirbhísí, agus ní amháin go raibh an maoiniú sin
uastairbhe na mac léinn, na dtaighdeoirí, na bhforas maoinithe
ina bhonn le forbairt leanúnach go fadtéarmach, ach chumasaigh
agus an phobail.
sé cláir cuíchóirithe agus athstruchtúraithe arb orthu atá ár
n-inbhuanaitheacht ag brath amach anseo.
Leanfar d’acmhainní i bhfoirm maoinithe a ghiniúint trí chainéil
atá ann cheana agus trí chainéil nua lena n-áirítear ó
Tá go leor iomaíochta ann don maoiniú atá ar fáil don earnáil
ghníomhaireachtaí Stáit agus AE, ó fhorais maoinithe taighde
ardoideachais, agus ní éiríonn ach leo sin a bhíonn ag cloí leis na
idir phoiblí agus phríobháideach, ó mhic léinn agus ó alumni, ó
caighdeáin is airde go hidirnáisiúnta i réimsí tosaíochta
ghníomhaíocht tráchtála agus trí dhaonchairdeas. Leanfar den
ainmnithe acmhainní a aimsiú. Ní mór a aithint gur go crua a
mhórchuid de na hacmhainní atá ar fáil a chaitheamh ar mhisean
d'éirigh linn a bhfuil bainte amach go dtí seo againn a bhaint
acadúil na hOllscoile go díreach, agus caithfear an chuid eile ar
amach in am an chruatain. Mhéadaigh líon na mac léinn agus an
sheirbhísí atá riachtanach chun an misean sin a bhaint amach.
ghníomhaíocht taighde ardteicneolaíochta sular cuireadh an
Treoróidh luach ar airgead agus an úsáid is fearr is féidir a bhaint
bonneagar agus an maoiniú cuí ar fáil. Bhí an fhoireann ar fud na
as acmhainní na pleananna caiteachais ar fad.
hOllscoile ag streachailt le hacmhainní teoranta ar feadh tréimhsí
fada le haidhmeanna straitéise a bhí aitheanta go soiléir a bhaint
Le deich mbliana nó mar sin, tá méadú suntasach déanta ag an
amach. Bhí straitéisí bainistíochta airgeadais ag luí isteach leis na
Ollscoil ar an sciar den mhaoiniú atá ar fáil aici ó gach foinse trí
straitéisí acadúla, agus is a bhuíochas leis sin a bhí rath orainn.
spriocstraitéisí a ghlacadh chuici féin i réimsí amhail fás i líon na
5.7 Resources – Our finances
growth (both national and international), R&D activity,
philanthropy, commercial services and exploitation of
The University is committed to attracting the maximum possible
intellectual property. The University has had significant success
level of available resources in order to support its mission and, in
in recent years in competing successfully for research funds and
particular, to ensure the implementation of its strategic
this in turn has facilitated the tremendous growth in the
objectives as outlined in this plan. It is equally committed to the
University’s research output and research graduates.
appropriate and prudent use of such resources.
Galway University Foundation has been very successful in
The confidence underlying these commitments is based on the
attracting philanthropic funding which is essential to advancing
University’s proven track record over many years, and often in
the capital programme of the University. Such funding has
challenging circumstances, of securing resources from a
supported strategic investments in infrastructure, staffing and
multiplicity of sources and using these resources wisely and
services, which have not only underpinned continued and
judiciously for the maximum benefit of its student body,
ongoing development, but have also facilitated programmes of
researchers, funding bodies and the public.
rationalisation and restructuring which form the basis of our
future sustainability.
Resources in the form of funding will continue to be generated
through existing and new channels including State and EU
The funding regime for the higher education sector is highly
agencies, research funding bodies both public and private,
competitive, and resources are only secured by those working to
students and alumni, commercial activity and philanthropy.
the highest international standards in designated priority areas. It
Most of the available resources will continue to be applied
is important to recognise that achievements to date have been
directly to the University’s academic mission, with the remainder
hard won in difficult circumstances. Growth in both student
applied to services essential to supporting that mission. Value for
population and high tech research activity came long before
money and optimal use of resources will guide all expenditure
appropriate infrastructure and funding were made available. Staff
plans.
across the University struggled with restricted resources for long
periods to achieve clearly-identified strategic aims. Financial
Over the last decade or so, the University has dramatically
management strategies were closely aligned with academic
increased its share of available funding from all sources through
strategies, and together formed the basis of our success.
adoption of targeted strategies in the areas of student population
44
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64
Produced with Yudu - www.yudu.com