This page contains a Flash digital edition of a book.
NUI Galway Strategic Plan 2009-2014
déanta againn ar Fhoireann Bainistíochta na hOllscoile

Ceapadh Leas-Uachtarán um Thionscadail Chaipitil chun
(UMT) (Féach Aguisín 2). I measc na bpríomhthosaíochtaí maoirseacht a dhéanamh ar chomhordú agus ar fheidhmiú
athstruchtúraithe áirítear cinnireacht, feidhmíocht agus straitéis bhonneagair na hOllscoile, chun a chinntiú go
cinnteoireacht san Ollscoil a neartú. mbeidh pleanáil éifeachtach ann, go gcuirfear an plean i
bhfeidhm agus go mbeidh sé cost-éifeachtach.
I measc na bpríomhathruithe agus na bpríomhcheapachán a

Béim nua ar ról an Sparánaí. Is ról thar a bheith tábhachtach
bheidh ann beidh:
é seo ó tharla go bhfuil faoin Ollscoil a hacmhainní agus an
maoiniú atá ar fáil ón feachtas rathúil ‘People and Place’ a

Comhtháthú an teagaisc, na foghlama agus an taighde in
úsáid chun a mórchlár caipitil a chur ar fáil. Oibreoidh an
oifig an Mheabhránaí agus Uachtaráin Ionaid. Beidh an
Sparánaí go dlúth le Bord agus le Príomh-Oifigeach
Leas-Uachtarán um Eispéireas na Mac Léinn, mar aon leis
Feidhmiúcháin Fhondúireacht na hOllscoile agus cuideoidh
an Leas-Uachtarán um Thaighde, Déin na gColáistí, an
sí leis an Leas-Uachtarán um Thionscadail Chaipitil leis an
Déan Staidéir Iarchéime agus Stiúrthóir CELT, freagrach
gclár caipitil a bhfuil cur síos air thuas a chur i gcrích.
don Mheabhránaí agus Uachtarán Ionaid.

Tá an cúram béim a chur ar nuálaíocht agus ar fheidhmíocht
Faoin atheagar atá ar Fhoireann Bainistíochta na hOllscoile tá
institiúideach ar an Leas-Uachtarán um Nuálaíocht agus
cónascadh déanta ar go leor de na príomhsheirbhísí tacaíochta
Feidhmíocht.
faoi stiúir an Stiúrthóra Feidhmiúcháin Oibríochtaí. Ciallaíonn

Ceapadh Stiúrthóir Feidhmiúcháin Oibríochtaí (EDO) ‘tacaíocht’ gach gníomhaíocht seachas seachadadh díreach an
chun treise a chur faoi fhorbairt eagraíochta seirbhísí teagaisc, na foghlama agus an taighde. Cuirtear tacaíocht ar fáil ar
tacaíochta inmheánacha ardfheidhmíochta, éifeachtacha fud na hOllscoile, in aonaid acadúla, i mbainistíocht na
agus éifeachtúla. Déanfaidh an EDO comhdhlúthú ar réimse hOllscoile, i gcroí-réimsí amhail airgeadas, acmhainní daonna,
ilghnéitheach de ghníomhaíochtaí tacaíochta, agus cuirfidh eastáit, agus teicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide, agus i
sé plean comhtháite le chéile chun seirbhísí a chur ar fáil ar réimsí ar gaire iad do sheachadadh acadúil amhail an
mhaithe le próisis a shruthlíniú, le costais a laghdú agus le Leabharlann, cleachtas oideolaíoch, comhpháirteachas poiblí,
luach a fháil ar airgead. riarachán acadúil, tacaíocht theicniúil, agus i roinnt réimsí
sóisialta, spóirt agus tacaíochta tréadaí do mhic léinn.
The principal changes and key appointments include the

A renewed emphasis on the role of the Bursar. This role is
following: particularly important as the University seeks to use its
resources and the funding available from the successful

The integration of teaching, learning and research in the ‘People and Place’ campaign to deliver on its important
office of the Registrar and Deputy President, to whom the capital programme. The Bursar will work closely with the
Vice-President for the Student Experience reports, as do the Board and CEO of Galway University Foundation and
Vice-President for Research, Deans of Colleges, the Dean of support the Vice-President for Capital Projects in delivering
Graduate Studies and the Director of CELT. the capital programme outlined above.

A new emphasis on institutional innovation and
performance is the responsibility of the Vice-President for The reorganisation of the University Management Team draws
Innovation and Performance. together many of the key support services under the direction of

the Executive Director of Operations. ‘Support’, that is all
An Executive Director of Operations (EDO) has been
activity other than the direct delivery of teaching, learning and
appointed to drive the development of a high-performing,
research, is delivered across the University, in academic units, in
effective and efficient internal support services organisation.
the University management, in central areas such as finance,
The EDO will consolidate a diverse range of support
human resources, estates, and information and communications
activities, and create an integrated plan for the delivery of
technology, and in areas closer to academic delivery such as the
services in order to achieve process streamlining, cost
Library, pedagogical practice, civic engagement, academic
reduction and value for money.
administration, technical support, and in a number of student

A Vice-President for Capital Projects has been appointed to social, sporting and pastoral support areas.
oversee the co-ordination and implementation of the
University’s infrastructural strategy, to ensure efficient
planning, implementation and cost effectiveness.
35
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64
Produced with Yudu - www.yudu.com