This page contains a Flash digital edition of a book.
Plean Straitéiseach OÉ Gaillimh 2009-2014
Réamhrá
réimse a bhfuil OÉ Gaillimh ar thús cadhnaíochta ann… Bhí sé ar
cheann de na cinntí ab éasca againn OÉ Gaillimh a ainmniú mar
Ollscoil Éireannach na Bliana."
Ó bunaíodh OÉ Gaillimh mar Choláiste na Banríona Gaillimh i
Tá forbairtí móra curtha i gcrích ag an Ollscoil faoi Phlean
1845, tá cáil an teagaisc agus an taighde ar an Ollscoil ó shin i leith. Le
Straitéiseach 2003 – 2008. Áirítear orthu sin:
breis agus 160 bliain taithí ar fheabhas acadúil, tá OÉ Gaillimh ar
cheann de phríomhinstitiúidí oideachais na hÉireann. Ní raibh ach 68 • Athstruchtúrú na n-aonad acadúil mar chúig Choláiste agus sé
1
mac léinn san Ollscoil sna 1840idí, ach tá beagnach 17,000 mac léinn Scoil déag.
in OÉ Gaillimh anois as breis agus 90 tír ar fud na cruinne.
• Sainmhíniú aontaithe ar théamaí agus ar réimsí tosaíochta taighde.
Le blianta beaga anuas, tá réimse níos leithne clár á chur ar fáil ag an
• Méadú suntasach i ngníomhaíocht taighde agus aschur taighde.
Ollscoil agus an caighdeán teagaisc agus taighde feabhsaithe aici,
Chuidigh an dúbailt ar an ioncam taighde (ó €26m in 2003 go
agus lion na ngníomhaíochtaí teagaisc agus taighde méadaithe aici.
€52m in 2008) agus an méadú a tháinig ar an líon PhD atá curtha
Mar aon leis na forbairtí seo tá forbairt tagtha ar sheirbhísí
i gcrích (ó 54 in 2003 go 102 in 2008).
tacaíochta do mhic léinn, agus tá campas na hOllscoile athraithe go
• Bunú agus rath an Ionaid um Fheabhas Foghlama agus Teagaisc
mór leis an bPlean Forbartha Caipitil €320m. Tá réimse foirgneamh
(CELT).
nua tógtha chun tacú leis an ngníomhaíocht bhreise san Ollscoil. • Bunú Oifig an Déin Staidéir Iarchéime agus cuireadh i bhfeidhm
treoirlínte dea-chleachtais an IUQB maidir le cláir PhD a eagrú.
Tugadh aitheantas do éachtaí na hOllscoile nuair a d’ainmnigh an
• Méadú mór (40%) ar líon na mac léinn idirnáisiúnta.
Sunday Times OÉ Gaillimh mar Ollscoil na Bliana 2009. An méid seo a
leanas le rá ag Eagarthóir The Sunday Times University Guide 2010:
• Tionscadail mhóra chaipitil curtha i gcrích le tacaíocht ó
Fhondúireacht na hOllscoile, ina measc: Áras Cairnes, Áras
“Is sampla den scoth OÉ Gaillimh ar an rud is oideachas tríú leibhéal Mhaighe Seola, agus Ionad Spóirt den scoth.
ann. Cuireann sí taithí den scoth ar fáil don mhac léinn mar aon le
háiseanna ceannródaíocha nua-aimseartha. Tá tóir ar a cuid céimithe
Tá bunchloch láidir leagtha síos againn agus caithfimid tógáil ar an
ar fud na hÉireann agus thar lear, agus samhlaítear ardchaighdeán leis
rath sin:
an ainm OÉ Gaillimh… Tá an-tionchar ag an Ollscoil ar an
• Cúlra fada bródúil teagaisc, taighde agus scoláireachta.
ngeilleagar in iarthar na hÉireann agus tá a cuid onnmhairí tráchtála
agus a fochomhlachtaí le fáil ar fud na cruinne. Tá cáil bainte amach
• Taithí chruthaithe ar chaidreamh éifeachtach idir na comhaltaí
aici di féin san fhiontraíocht dhigiteach agus sa tionscal feistí leighis,
foirne agus na mic léinn agus traidisiún seirbhíse do na mic léinn.
Foreword
allows NUI Galway to punch way beyond its weight… Making NUI
Galway our Irish University of the Year was one of the easier decisions
to make.”
Since its establishment as Queen’s College Galway in 1845, NUI The University can claim a number of notable developments under
Galway has developed a distinguished reputation for teaching and Strategic Plan 2003-2008. These include:
research. With over 160 years experience of academic excellence,
the University is one of Ireland’s foremost educational institutions.
• The restructuring of our academic units into five Colleges and
Starting from a small base of 68 students in the 1840s, NUI Galway
sixteen Schools.
is now home to almost 17,000 students from over 90 countries
• An agreed definition of research priority areas and themes.
around the world. • A major growth in research activity and research output
facilitated by a doubling of our research income (from €26m in
In recent years, the University has greatly expanded its range of
2003 to €52m in 2008) and a growth in the number of PhD
programmes and enhanced the quality and scale of its teaching and
completions (from 54 in 2003 to 102 in 2008).
research activities. These developments have been accompanied by
• The establishment and success of our Centre for Excellence in
a corresponding growth in student support services, while the
Learning and Teaching (CELT).
University’s campus has been dramatically transformed through a
€320m Capital Development Plan, which has seen the addition of a
• The establishment of the Office of the Dean of Graduate
range of new buildings to support increased activity.
Studies and the implementation of the IUQB good practice
guidelines in the organisation of PhD programmes.
The University’s achievements were recognised when NUI Galway
• A major growth (40%) in international student numbers.
was awarded The Sunday Times University of the Year 2009.
• The completion, with the support of Galway University
Outlining NUI Galway’s achievements in the last year, the Editor of
Foundation, of a number of significant capital projects
The Sunday Times University Guide 2010, commented:
including Áras Cairnes, Áras Moyola, and a state-of-the-art
"NUI Galway is the epitome of what third-level education should be
Sports Centre.
about. It provides a first-rate student experience with modern cutting-
Our success has been built on solid foundations which we are
edge facilities. Its graduates are sought after throughout Ireland and
committed to sustaining:
beyond, and the NUI Galway name is synonymous with high quality…
The University is a key driver of the local economy in the west of Ireland • A long and proud history of teaching, research and scholarship.
and its commercial exports and spin-offs span the globe. It has forged a
• A record of effective interaction between staff and students and
reputation in digital enterprise and the medical device industry that
a tradition of service to students.
4
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64
Produced with Yudu - www.yudu.com