This page contains a Flash digital edition of a book.
Plean Straitéiseach OÉ Gaillimh 2009-2014
Cé gur léir gur chabhraigh seirbhísí tacaíochta na hOllscoile astu Ar leibhéal corparáideach, rinne Cumann na nOllscoileanna
féin leis an gcroí-mhisean a chur i gcrích go rathúil, is é an Eorpacha (EUA) Athbhreithniú Feabhais ar OÉ Gaillimh in
dúshlán atá romhainn anois plean comhtháite agus atá dírithe ar 2004, agus is as an athbhreithniú sin a d’eascair na tionscadail
chustaiméirí a dhréachtú chun seirbhísí tacaíochta a chur ar fáil. athstruchtúraithe a cuireadh i bhfeidhm san institiúid ó shin i
Déanfar seirbhísí tacaíochta a phleanáil agus a eagrú bunaithe ar leith. Le fíordhéanaí, in 2008, rinneadh athbhreithniú feabhais ar
mhúnla simplithe próisis, ina mbeidh leibhéil arda Fhoireann Bainistíochta na hOllscoile, agus is uaidh sin a
gníomhaíochta agus feidhmíochta próisis agus ina mbeidh béim rinneadh athstruchtúrú suntasach ar Fhoireann Bainistíochta na
5
mhór ar an tseirbhís do chustaiméirí. Is dócha go mbeidh hOllscoile in 2009 mar a luaitear thuas.
comhsheirbhísí le forbairt, agus go mbeidh béim athuair ar luach
ar airgead agus ar an tseirbhís do chustaiméirí san ionad agus sna Le scéal fada a dhéanamh gearr, rinne an tAthbhreithniú
haonaid acadúla chun na seirbhísí tacaíochta a chur ar fáil. Feabhais an-leas don Ollscoil. Leagtar an bhéim chéanna faoin
struchtúr nua bainistíochta ar an Dearbhú Feabhais agus atá ar
Dearbhú Feabhais
an Taighde san Institiúid agus ar an bPleanáil Straitéiseach, faoi
Tá an Ollscoil an-dílis do chaighdeán ard a bhaint amach i ngach
stiúir an Leas Uachtaráin um Nuálaíocht agus Feidhmíocht.
gné dá cuid gníomhaíochtaí. Le deich mbliana anuas, táthar ag
Cuireann seo béim ar a lárnaí atá an dearbhú feabhais agus
glacadh le measúnú struchtúrtha foirmiúil ar chláir acadúla agus
forbairt an fheabhais i saol na hOllscoile, agus ar an ngá atá le
ar sheirbhísí tacaíochta mar chuid de ghnáthshaol na hollscoile i
fianaise ó Dhearbhú Feabhais agus ó Thaighde san Institiúid
nGaillimh. Go deimhin, táimid ar thús cadhnaíochta go náisiúnta
chun tabhairt faoin athrú.
ó thaobh córais dearbhaithe feabhais a fhorbairt agus a neartú,
agus is iomaí athrú dearfach atá tagtha ar chúrsaí trínár bpróisis
Dearbhú Feabhais.
Aidhmeanna agus Spriocanna – Eagraíocht agus
Foireann
Spreagann gníomhaíochtaí feabhais athrú chun feabhais agus
tagann go leor tionscadal straitéiseach astu. Chomh maith leis sin
1. Críochnóimid an t-athstruchtúrú ar chóras bainistíochta na
tugann gníomhaíochtaí feabhais aitheantas do dhaoine a mbíonn
hOllscoile, athstruchtúrú a d’eascair as athstruchtúrú
a gcuid oibre i bhfad níos fearr ná mar is gnáth. Cuireann na
Fhoireann Bainistíochta na hOllscoile. Chuige sin, is dócha
hathbhreithnithe agus na suirbhéanna a eagraíonn ár nOifig
go mbeidh atheagrú agus comhdhlúthú ar roinnt aonad
Feabhais eolas ar fáil don bhainistíocht faoi riachtanais na mac
tacaíochta i gceist le sineirge agus barrainneachtaí scála a
léinn agus faoi éifeachtacht agus faoi riachtanais Scoileanna, clár
bhaint amach ó thaobh an riaracháin de.
agus seirbhísí.
While it is clear that the University’s support services have At the corporate level, a Quality Review of NUI Galway was
individually delivered high-quality support to the successful carried out by the European University Association (EUA) in
delivery of the central mission, the challenge now is to create an 2004, which has been of central importance in the introduction
integrated and overarching customer-focused plan for the of institutional restructuring initiatives since then. Most recently,
delivery of support services. Support services will be planned and a quality review of the University Management Team was
organised around a simplified process model, with meaningful carried out in 2008, which has led to major restructuring of the
measures of activity levels and process performance, and with a University Management Team in 2009 as outlined above.
strong customer-service focus. Delivering this is likely to involve
the development of shared services, with a renewed focus on In short, the Quality Review process has served the University
value for money and customer service in the centre and in the well. The new management structure positions the Quality
academic units. Assurance function alongside Institutional Research and
Strategic Planning, under the direction of the Vice-President for
Innovation and Performance. This underscores the centrality of
Quality Assurance
quality assurance and quality improvement in the life of the
University, and the need to use the evidence emerging from QA
The University maintains a strong commitment to quality in
and Institutional Research to drive change.
every aspect of its activities. For the last decade, formally-
structured assessment of the quality of academic programmes
and support services has been an accepted part of university life
Goals and Targets - Organisation and Staff
in Galway. Indeed, we have been a national leader in developing
and strengthening quality assurance systems, and our QA
1. We will complete the restructuring of the University
processes have been a driver of significant positive change.
management system which follows from the restructuring of
the University Management Team. This is likely to involve
Quality-related activities promote improvements and lead to
the reorganisation and consolidation of some support units
many strategic initiatives, as well as giving recognition to those
to achieve synergies and economy of scale in administration.
who perform exceptionally well. Reviews and surveys organised
by our Quality Office provide information to management on
the needs of students and on effectiveness and requirements of
Schools, programmes and services.
36
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64
Produced with Yudu - www.yudu.com