This page contains a Flash digital edition of a book.
NUI Galway Strategic Plan 2009-2014
4. Méadóimid líon na mac léinn idirnáisiúnta ar chláir baint leasa as aiseolas ó mhic léinn. Is é an cuspóir atá againn
fochéime. Tagann mic léinn idirnáisiúnta as breis agus 90 tír anois go mbeidh an deis ag gach mac léinn aiseolas foirmiúil
ar fud an domhain, chuig OÉ Gaillimh agus moltar do mhic a thabhairt don fhoireann teagaisc agus go n-úsáidfidh na
léinn áitiúla staidéar thar lear chun sochair dá gcláir féin. Is comhaltaí foirne an t-aiseolas seo chun a dteagasc a
ionann mic léinn idirnáisiúnta faoi láthair agus 13% dár mic fheabhsú.
léinn ar fad. Is é an sprioc atá againn an líon sin a mhéadú go
15%. 8. Cuirfidh OÉ Gaillimh le forbairt iomlánaíoch na mac léinn
trí fhócas ar scileanna saoil agus gairmiúla, seirbhísí
5. Cinnteoimid go gcothófar an tsineirgíocht idir taighde agus tacaíochta níos fearr, saoráidí agus acmhainní a chur ar fáil
teagasc. Táimid ag iarraidh go mbainfidh mic léinn fochéime do chlubanna agus do chumainn, comhpháirteachas poiblí,
sochar as éachtaí taighde na hOllscoile. Beidh ár láidreachtaí agus rannpháirtíocht ghníomhach na mac léinn i spórt agus
taighde le sonrú inár gcláir fochéime agus beidh fáil ag mic áineas, agus i ngníomhaíochtaí cultúrtha.
léinn shinsearacha fochéime ar thaithí taighde den scoth.
9. Cinnteoidh OÉ Gaillimh go mbeidh an deis ag gach mac
6. Leanfaidh OÉ Gaillimh ag cur feabhas teagaisc chun cinn léinn foghlaim trí rannpháirtíocht i ngníomhaíocht
chomh maith le foirmeacha gníomhacha foghlama. Déanfar dheonach nó foghlaim-seirbhíse fad a bheidh siad san
é seo trí thacaíocht leanúnach d’obair an Ionaid um Ollscoil.
Fheabhas Foghlama agus Teagaisc, Gradam bliantúil an
Uachtaráin don Fheabhas Teagaisc a chur chun cinn agus 10. Trí Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, leanfaidh OÉ
measúnú ar chaighdeán teagaisc chomh maith le héachtaí a Gaillimh ag forbairt agus ag seachadadh clár chun freastal ar
áireamh go leanúnach i gcórais ardaithe céime. riachtanais na Gaeltachta agus na bpobal a labhraíonn
Gaeilge.
7. Tuigeann OÉ Gaillimh an tábhacht a bhaineann le haiseolas
foirmiúil ó mhic léinn chun cláir theagaisc agus foghlama a
athbhreithniú agus a fheabhsú go leanúnach. Is mór an dul
chun cinn atá déanta ar chórais fhoirmiúla aiseolais ó mhic
léinn a thabhairt isteach le blianta beaga anuas, agus le
húsáid fhorleathan na Timpeallachta Fíorúla Foghlama,
Blackboard, tá níos mó comhaltaí foirne agus mac léinn ag
4. We will increase our intake of international students to Virtual Learning Environment, Blackboard, has allowed
undergraduate programmes. NUI Galway welcomes more staff and students to realise the benefits of student
international students from over 90 countries throughout feedback. Our objective now is that all students will have the
the world, and local students are encouraged to study abroad opportunity to provide formal feedback to teaching staff,
where such study benefits their programme. Today, and all staff will use this feedback to inform and enhance
international students constitute 13% of our student body. their teaching.
Our target is to grow this to 15% of the student population.
8. NUI Galway will continue to encourage the holistic
5. We will ensure that we harness the synergies between development of students through a focus on life and
research and teaching. We are determined that vocational skills, improved support services, provision of
undergraduate students should benefit from the University’s facilities and resources for clubs and societies, civic
success in research. Our research strengths will be reflected engagement, and the active involvement of students in sport
in the content and delivery of our undergraduate and recreation, and in cultural activities.
programmes, and senior undergraduate students will have
access to a high-quality research experience. 9. NUI Galway will ensure that all students have the
opportunity to learn by engaging in a volunteering or
6. NUI Galway will continue to promote and reward teaching service-learning activity during their time in the University.
excellence, and active, engaged forms of learning. This will
be done through continuing support for the work of our 10. Through Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, NUI Galway
Centre for Excellence in Learning and Teaching, promoting will continue to develop and offer programmes which meet
the annual President’s Awards for Teaching Excellence and the particular needs of the Gaeltacht and Irish-speaking
continuing to include assessment of teaching quality and communities.
achievement in promotion systems.
7. NUI Galway recognises the importance of formal student
feedback to the continuous review and improvement of
teaching and learning programmes. Considerable progress
has been made in introducing formal student feedback
systems in recent years, and the widespread use of the
23
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64
Produced with Yudu - www.yudu.com