This page contains a Flash digital edition of a book.
NUI Galway Strategic Plan 2009-2014
Straitéiseach seo cur leis an obair atá déanta agus leis an
5.5 Forbairt Réigiúnach –
gcomhdhlúthú atá déanta go nuige seo, le cois déileáil leis na
An pobal i gcoitinne
heaspaí atá le tabhairt faoi deara ar an bpríomhchampas trí
mhaoiniú struchtúrtha ó na gníomhaireachtaí Stáit ábhartha.
Tá ról tábhachtach ag ollscoileanna san fhorbairt réigiúnach.
Tá tábhacht leis an ról seo go háirithe do OÉ Gaillimh, arb í an t-
aon ollscoil í i Réigiún na Teorann, Lár-Tíre agus an Iarthair,
Aidhmeanna agus Spriocanna – An Ghaeilge
agus arb í an t-aon ollscoil í a bhfuil cúram reachtúil uirthi
freastal ar riachtanais na Gaeltachta mórthimpeall uirthi.
1. Leanfaimid orainn ag forbairt agus ag seachadadh clár
Cinnteoidh an Ollscoil go dtacófar le forbairt eacnamaíoch,
acadúil iomlán i réimsí ar leith a bhaineann go díreach le
shóisialta agus chultúrtha an réigiúin le cláir nuálaíocha a
riachtanais forbartha na Gaeltachta agus phobal na Gaeilge
cheapfar le freagairt do riachtanais aitheanta an réigiúin. Tá sé
ar fud na tíre.
mar aidhm ag an Ollscoil freagairt do mhóraidhmeanna
eacnamaíocha, sóisialta agus cultúrtha an Phlean Forbartha
2. Soláthróimid cláir acadúla iomlána i ndisciplíní áirithe ar
Náisiúnta; do Creat um Athnuachan Eacnamaíochta
mhaithe le céimithe a sholáthar a bheidh cáilithe le hoibriú
Inbhuanaithe an Rialtais; do straitéisí éagsúla a aontaíodh go
mar mhúinteoirí san earnáil oideachais dara leibhéal atá ag
náisiúnta i réimsí amhail cothroime rochtaine, mar a léirítear i
feidhmiú trí mheán na Gaeilge, agus ar an tslí sin, spéis na
gcáipéisí beartais a chuir an HEA ar fáil; agus don straitéis
mac léinn dara leibhéal a chothú sna cláir atá á soláthar.
ardoideachais atá ag teacht chun cinn.
3. Cruthóimid timpeallacht ghinearálta ar an gcampas a bheidh
Tá dúshlán an ardoideachais hÉireann á thabhairt ag a bhfuil ag
ag tacú leis an mbeartas bunúsach sin trí champas
tarlú le tamall anuas i ngeilleagar na tíre, agus an tionchar atá aige
eiseamláireach dátheangach a fhorbairt.
sin ar shaol eacnamaíoch na tíre. Tá athrú ó bhonn á dhéanamh
ar gheilleagar na Teorann, Lár-Tíre agus an Iarthair, faoi láthair,
go háirithe, agus tá athruithe móra ag tarlú do na tionscail
thraidisiúnta agus ar an bhfostaíocht thraidisiúnta ag fórsaí
domhanda, Eorpacha agus náisiúnta. Tugann na hathruithe seo
ar an ngeilleagar i mórcheantar na hOllscoile dúshlán do OÉ
Gaillimh agus cuireann siad deiseanna móra ar fáil di chomh
maith.
appropriate consolidation and expansion of the existing
5.5 Regional Development –
provision, but also aims to address, with structured funding from
Our wider community
the relevant State agencies, critical deficiencies of provision on
the main campus.
Universities play a key role in regional development. This role is
particularly important for NUI Galway, as the only university in
the Border, Midland and Western Region, and the only one with
Goals and Targets – An Ghaeilge
a statutory role in serving the needs of the Gaeltacht hinterland.
The University is committed to supporting the economic, social
1. We will continue to develop and deliver full academic
and cultural development of the region with innovative
programmes in selected areas directly relevant to the
programmes designed to respond to identified regional needs.
developmental needs of the Gaeltacht and Irish speakers
The University aims to respond within the broad economic,
nationally.
social and cultural objectives of the National Development Plan;
the Government’s Framework for Sustainable Economic
2. We will provide full academic programmes in selected areas
Renewal; various nationally-agreed strategies in areas such as
designed to produce graduates to meet the most immediate
equality of access, as outlined in policy documents produced by
teacher needs of the Irish-medium second-level sector, and
the HEA; and the emerging higher education strategy.
thereby in turn to maximise student demand for such
programmes.
Recent developments in the Irish economy and their impact on
the economic life of the country provide a challenging backdrop
3. We will create a general campus environment supportive of
for higher education in Ireland. The economy of the Border,
that overarching policy by developing an exemplary bilingual
Midland and Western region, in particular, is currently
campus.
undergoing a profound transformation, with traditional
industries and employment experiencing major changes brought
about by global, European and national forces. These changing
economic conditions in its hinterland present serious challenges
and opportunities for NUI Galway.
39
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64
Produced with Yudu - www.yudu.com