This page contains a Flash digital edition of a book.
Plean Straitéiseach OÉ Gaillimh 2009-2014
Le cúig bliana anuas, tá athrú suntasach agus luach ar airgead. Tugann Múnla Leithdháilte an Deontais
tagtha ar thimpeallacht na hOllscoile.
Athfhilltigh a sholáthair an HEA le gairid, bealach
trédhearcach, bunaithe ar fheidhmíocht, chun acmhainní a
leithdháileadh ar ollscoileanna na hÉireann, fiú má tá an

Tá gá tobann anois le sochaí na hÉireann a bhunú mar
múnla sin lochtach.
Shochaí an Eolais agus mar Gheilleagar Glic. Tá béim níos mó
dá bharr sin ar an gCeathrú Leibhéal a fhorbairt in Éirinn,

Tá an timpeallacht sheachtrach níos iomaíche agus, dá bharr,
agus caithfidh ollscoileanna leas iomlán a bhaint as
caithfidh ollscoileanna a bheith níos freagraí agus níos
2
infheistíocht an Stáit i gcumas taighde, trí chomhlachtaí cosúil
trédhearcaí. Tá béim ar fheidhmíocht agus ar fheidhmíocht a
le Fondúireacht Eolaíochta Éireann, Fiontraíocht Éireann,
mheas, le suim ar leith i ngrádú náisiúnta agus idirnáisiúnta
agus na comhairlí éagsúla taighde, agus Clár Taighde in
ollscoileanna. Fiú má tá drogall roimh ghrádú, agus nach
Institiúidí Tríú Leibhéal (PRTLI) an tÚdarás um Ard-
gcuireann siad ról ná misean na n-institiúidí aonair san
Oideachas (HEA). Teastaíonn méadú ar líon na gcéimithe le
áireamh, ní féidir neamhaird a dhéanamh díobh.
céimeanna taighde (máistreacht agus PhD) agus béim i bhfad

De bhrí go bhfuil brú ar an ngeilleagar faoi láthair, agus
níos mó ar aistriú teicneolaíochta agus tráchtálú. dúshláin le sárú, is léir go mbeidh an-bhrú ar acmhainní sna

Leis an méid atá tarlaithe le gairid go heacnamúil agus go
trí go cúig bliana atá le teacht.
sóisialta, tá éileamh níos mó anois ar scileanna agus ar

Leis an tionchar leanúnach a bheidh ag an athrú aeráide ar
cháilíochtaí a fheabhsú. Caithfidh an tArdoideachas, trí an duine daonna tá géarghá le ceisteanna comhshaoil a
thionscnaimh foghlama ar feadh an tsaoil, aird a thabhairt ar bheith lárnach i ngach gníomh dár gcuid.
riachtanais reatha oideachais a chruthóidh solúbthacht
ghairme i lucht saothair na hÉireann.
Tabharfaimidne, mar phobal Ollscoile, aghaidh ar na dúshláin

Tá aitheantas tugtha le fada don ghá atá le cuíchóiriú agus
seo, gan dearmad a dhéanamh gur ollscoil amháin sinn as seacht
comhoibriú san earnáil tríú agus ceathrú leibhéal in Éirinn. Tá
gcinn sa tír. Is féidir le hÉirinn, agus ní mór di, gréasán institiúidí,
comhoibriú ar bun cheana féin le PRTLI mar shampa, ach is
a bheidh ag comhoibriú le chéile, a bhunú a ndéanfaidh gach
léir go bhféadfaí i bhfad níos mó a dhéanamh.
institiúid díobh réimsí tosaíochta cuí a fhorbairt; mhíneoidís ar

Tá maoiniú teagaisc agus taighde bunaithe ar fheidhmíocht fad an chaoi a ndéanfaidís na réimsí sin a fhorbairt agus a
agus tá suim ar leith á cur ag an bpobal, agus cúis mhaith leis, i mbainfidís barr feabhais idirnáisiúnta amach iontu. Inár
gcaighdeán an teagaisc agus an taighde, aschur intomhaiste
During the last five years, the environment
within which the University operates has
changed significantly.

There is now an urgent need to reposition Irish society as a
Knowledge Society and Smart Economy. This provides
further impetus for the development of Fourth-Level
Ireland, and requires universities to take full advantage of the
ongoing investments by the State in research capacity,
through bodies such as Science Foundation Ireland,
Enterprise Ireland, the various research councils and the
Recurrent Grant Allocation Model,
Higher Education Authority Programme for Research in
although imperfect, provides a transparent
Third-Level Institutions (PRTLI). It requires an increase in
and performance-based mechanism to allocate
the output of graduates with research degrees (masters and
resources to Irish universities.
PhDs) and much greater emphasis on technology transfer •
The external environment is more competitive and requires
and commercialisation.
universities to be more accountable and more transparent.

Recent economic and social developments have given rise to
There is a greater emphasis on performance and the
a growing demand for upgrading of skills and qualifications.
assessment of performance, with significant interest in
Higher Education, through lifelong-learning initiatives, must
national and international ranking of universities. Whatever
respond to current educational needs which will create
reservations one may have about ranking systems, and
career flexibility within the Irish workforce.
despite their inability to take into account the differing

There is widespread recognition of the need for
legitimate roles and missions of individual institutions, they
rationalisation and collaboration within the third and fourth-
cannot be ignored.
level sectors in Ireland. Some significant collaborations have

Considering the current difficult and challenging economic
been established through, for example, the PRTLI, but it is
environment, it is clear that resources will be severely
clear that much more can be done.
constrained in the next three to five years.

Funding allocations for teaching and research are

The ongoing impact which climate change will have on
performance-based and there is significant and justified
human life creates an unprecedented need to make
public interest in teaching and research quality, measurable
environmental concerns central to all our actions.
8
outputs and value for money. The recently-developed HEA
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64
Produced with Yudu - www.yudu.com