This page contains a Flash digital edition of a book.
NUI Galway Strategic Plan 2009-2014
2. Idir 2006 agus 2008, d’éirigh leis an Ollscoil comhdhlúthú 5. Leanfaimid orainn ag forbairt cultúir a spreagann agus a
agus athstruchtúrú a dhéanamh ar a haonaid acadúla. Ghlac chúitíonn an nuálaíocht, an tsolúbthacht agus obair
an pobal acadúil trí chéile leis na struchtúir acadúla nua agus éachtach, a chuireann dea-rialachas agus freagracht
ba mhór an chabhair iad le cláir nua teagaisc agus taighde a feidhmíochta chun cinn, a neartaíonn an fheasacht maidir le
fhorbairt agus leis an bPlean Straitéise seo a fhorbairt. freagracht aonair ar mhaithe le rath a bheith ar an bpobal,
Déanfaimid na struchtúir a dhaingniú a thuilleadh agus agus a fhorbraíonn an cumas leis an riosca a bhaineann le
feabhsóimid ár gcórais lena chinntiú go roinntear an t-ualach hoibríochtaí na hOllscoile a mheas agus a bhainistiú.
oibre go cothrom agus go seachadtar na cláir thaighde agus
theagaisc go héifeachtach. 6. Cinnteoimid go ndéanfar dearbhú feabhais go leanúnach ar
gach gné d’fheidhmíocht na hOllscoile. Leanfaidh an
3. Go traidisiúnta bhíodh ár seirbhísí éagsúla tacaíochta ag
Ollscoil dá clár athbhreithnithe rialta ar fheidhmíocht agus
oibriú ar bhonn aonair agus mar sheirbhísí a bhí measartha
ar fheabhas a haonad acadúil agus tacaíochta éagsúil.
scoite óna chéile. Tá deis anois ann athchóiriú a dhéanamh
Soláthraíonn athbhreithnithe den sórt sin sonraí
ar an gcaoi a seachadtar na seirbhísí éagsúla ar bhealach a
tábhachtacha chun cinntí a dhéanamh faoi leithdháileadh
léiríonn próifíl athraitheach na hOllscoile (aonaid acadúla
acmhainní agus, i gcomhar le hobair na hOifige um
mhóra nua, níos mó taighde, béim níos soiléire ar riachtanais
Thaighde Institiúideach, cuireann siad eolas tábhachtach ar
na n-úsáideoirí deiridh, deis seirbhísí ‘oifige tosaigh’ agus
fáil don phróiseas pleanála straitéisí agus athbhreithnithe.
‘oifige cúil’ a scaradh agus, más cuí, seirbhísí a roinnt.
Déanfaimid plean comhtháite a chur i bhfeidhm don
tseirbhís do chustaiméirí a éileoidh athdhearadh agus
simpliú a dhéanamh ar an bpróiseas, seirbhísí a ghrúpáil ina
n-aonaid mhóra, agus comhaltaí foirne a athlonnú.
4. Cuirfimid oiliúint cinnireachta ar fáil d’Fhoireann Bainistíochta
na hOllscoile, do na ceannasaithe acadúla agus do stiúrthóirí na
seirbhísí tacaíochta, agus leanfaimid ag tógáil ar a fheabhas a
d'éirigh le clár GOLD lena chinntiú go mbeidh oiliúint den
sórt sin ar fáil. Tá géarghá le hoiliúint i gcinnireacht agus i
mbainistíocht lena chinntiú go bhfuil na scileanna cuí ag na
bainisteoirí lena ndualgais a chomhlíonadh.
2. Between 2006 and 2008, the University successfully
implemented a consolidation and restructuring of its
academic units. The new academic structures have found
wide acceptance amongst the academic community and
have proved effective in developing new programmes of
teaching and research and in developing this Strategic Plan.
We will further embed the structures and enhance our
systems to ensure equitable distribution of workload and
efficient delivery of programmes of research and teaching.
3. Traditionally our various support services operated on a
stand-alone basis and as relatively isolated services. The
opportunity now exists to re-engineer the delivery of the
various services in a manner which reflects the changing
profile of the University (new and larger academic units, 5. We will continue to develop a culture which encourages and
growing research activity, a clearer focus on end-user needs, rewards innovation, flexibility and achievement, promotes
the possibility of separating ‘front of office’ and ‘back office’ good governance and performance accountability, embeds a
services, and, where appropriate, ‘shared services’.) We will consciousness of individual responsibility for community
deliver an integrated plan for customer service which will success, and develops ability to assess and manage risk in the
require serious process redesign and simplification, University’s operations.
regrouping of services into larger units, and staff
redeployment. 6. We will ensure ongoing quality assurance of every aspect of
the University’s performance. The University will continue
4. We will provide leadership training for UMT, academic its programme of regular reviews of the performance and
leaders and support service leaders, and continue to build on quality of its various academic and support units. Such
the success of the GOLD programme to ensure that such reviews provide important data for resource allocation
training is available. Leadership and management training decisions and, together with the work of the Institutional
are essential to ensure that managers are properly equipped Research Office, are important inputs to the strategic
to discharge their responsibilities. planning and review process.
37
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64
Produced with Yudu - www.yudu.com