This page contains a Flash digital edition of a book.
NUI Galway Strategic Plan 2009-2014
5.1.3 Oideachas Aosach agus Leanúnach
Tá ár gcláir ar fad curtha ar chóras deich leibhéal Chreatoibre
Náisiúnta na gCáilíochtaí a éascaíonn agus a fheabhsaíonn rogha
Tuigeann OÉ Gaillimh luach poiblí an oideachais aosaigh agus an agus dul chun cinn an fhoghlaimeora. Leanfaimid orainn ag oibriú
ról lárnach atá ag oideachas fadsaoil i bhforbairt an duine, an le heagraíochtaí seachtracha, agus déanfaimid treochtaí agus
phobail agus an réigiúin. Tuigimid an ceart atá ag duine oideachas riachtanais náisiúnta a mhaoirsiú agus cláir oiriúnacha a chur ar
tríú leibhéal a fháil, beag bean ar aois, inscne, taithí, cúlra sóisialta fáil, lena n-áirítear foghlaim chumaisc, i gcomhar le hinstitiúidí eile
nó eitneach, nó suíomh tíreolaíoch. Tá an fhianaise seo le feiceáil nuair is cuí.
sa mhéadú ar líon na mac léinn neamhthraidisiúnta cláraithe in
OÉ Gaillimh. Mhéadaigh líon na bhfochéimithe nua
neamhthraidisiúnta ó 16% de líon na n-iontrálaithe nua in 2006 Aidhmeanna agus Spriocanna – Oideachas Aosach
go 22% in 2008. Táimid tiomanta don fhoghlaim fadsaoil a chur agus Leanúnach
chun cinn trí bhealaí iontrála éagsúla, cúrsaí páirtaimseartha agus
solúbtha a mhéadú, agus na meicníochtaí tacaíochta a sholáthar 1. I rith thréimhse an phlean, 2009-2014, cuirfear réimse níos
chun rochtain éasca agus deiseanna dul chun cinn a thabhairt do leithne clár ar fáil sna Daonnachtaí, Eolaíochtaí Sóisialta,
mhic léinn ar fhoghlaim fadsaoil. Eolaíocht agus Teicneolaíocht, Innealtóireacht, Leigheas
agus Sláinte. Táimid tiomanta do níos mó cláir
Sa tsochaí ilréimseach seo, tá oideachas agus oiliúint na ndaoine sholúbtha agus pháirtaimseartha a
fásta lárnach chun geilleagar maith a chothú, comhtháthú sóisialta sholáthar, agus tá sprioc 2013 de
a chur chun cinn, agus leas agus caighdeán saoil na ndaoine, na 17% de réir Phlean Náisiúnta
dteaghlach agus na bpobal a fheabhsú. Cuirfidh an Ollscoil a cláir um Chomhionannas Rochtana
oideachais agus forbartha for-rochtana ar fáil do dhaoine agus do san Ardoideachas bainte amach
phobail sa réigiún agus níos faide ó bhaile. Tá freagracht ar leith againn agus 26% d’iontrálaithe
againn do réigiún na Teorann, Lár na Tíre agus an Iarthair nua fochéime cláraithe cheana
(BMW) agus don Ghaeltacht agus do phobail Ghaeilge agus féin ar chláir sholúbtha agus
cuirfimid réimse cláir for-rochtana, chianfhoghlama agus chumaisc pháirtaimseartha.
ar fáil chun freastal orthu. Tá OÉ Gaillimh tiomanta go hiomlán
do na spriocanna atá leagtha amach sa Phlean Náisiúnta um
Chomhionannas Rochtana san Ardoideachas 2008-2013 a bhaint
amach i ndáil le hoideachas aosach agus leanúnach.
5.1.3 Adult and Continuing Education
NUI Galway recognises the public value of adult education and
the central role that lifelong education plays in the development
of individuals, communities and regions. We recognise the right
of access to tertiary education, irrespective of age, gender,
experience, social or ethnic background, or geographic location.
This is evidenced by the increase in non-traditional students
enrolled at NUI Galway, where non-traditional undergraduate
new entrants have increased from 16% of total new entrants in
2006 to 22% in 2008. We are committed to the advancement of All our individual programme offerings have been placed on the
our lifelong learning agenda through the diversification of entry National Framework of Qualifications ten-level system which
routes, expansion of part-time and flexible courses, and the facilitates and enhances learner choice and progression. We will
provision of the support mechanisms required to facilitate ease continue to work with external organisations, monitor national
of access and progression for lifelong learners. trends and needs and respond with relevant programmes,
including blended learning programmes, delivered, where
In our increasingly globalised society, education and training of appropriate, with partner institutions.
the adult population are central to maintaining economic
prosperity, promoting social cohesion and inclusion, and
enhancing the well-being and quality of life of individuals,
Goals and Targets – Adult and Continuing Education
families and communities. The University will expand its
outreach education and development programmes to individuals
1. During the period of the plan, 2009-2014, our offerings will
and communities across its region, and further afield. We
be expanded to incorporate a wide range of programmes
recognise our particular responsibilities to the Border, Midland
across Humanities, Social Sciences, Science and
and Western (BMW) region and to Gaeltacht and Irish-speaking
Technology, Engineering, Medicine and Health. We are
communities; we will provide a range of outreach, distance and
committed to increasing flexible and part-time course
blended learning programmes to meet their needs. NUI Galway
provision, and have already exceeded the 2013 target of 17%
is fully committed to achieving the targets set out in the National
as set out in the National Plan for Equity of Access to Higher
Plan for Equity of Access to Higher Education 2008-2013 in
Education with 26% of undergraduate new entrants already
relation to adult and continuing education.
enrolled in flexible and part-time programmes.
25
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64
Produced with Yudu - www.yudu.com