This page contains a Flash digital edition of a book.
Plean Straitéiseach OÉ Gaillimh 2009-2014
Chun tuilleadh nirt a chur lena cumas cláir rochtana a bhforbairt, i nuálaíocht agus i gcomhoibriú leis an tionsclaíocht.
sheachadadh ar fud an réigiúin, treiseoidh an Ollscoil a gréasán Trína cúrsaí agus trína taighde oiriúnaithe, tacaíonn an Ollscoil
comhpháirtíochtaí le hollscoileanna eile agus le Líonra (Gréasán go díreach le tionsclaíocht sa réigiún.
Ardoideachais Réigiúnach) agus, más cuí, cuirfidh sí leis an
ngréasán sin. Neartóidh sí an caidreamh acadúil atá bunaithe aici Aithníonn an Ollscoil an ról tábhachtach atá ag tionscnaimh
le Coláiste San Aingeal, Sligeach, le Coláiste Bainistíochta Óstáin chultúrtha, ní amháin i bhforbairt shóisialta, ach i bhforbairt an
Shionainne agus le Coláiste Ealaíne Bhoirne, go háirithe. réigiúin chomh maith. Tá naisc bhuana bunaithe ag an Ollscoil le
5
réimsí lárnacha in Earnáil na Cruthaitheachta ina réigiún féin
Leanfaidh OÉ Gaillimh chomh maith ag obair, ag leibhéal (Compántas Drámaíochta Druid, MACNAS agus TG4, mar
réigiúnach agus ag leibhéal náisiúnta, i gcomhar le shampla). Is i gcúrsaí drámaíochta, scannán, meán digiteach,
gníomhaireachtaí forbartha eile san earnáil phoiblí agus idirlín agus bogearraí is follasaí na naisc idir an Ollscoil agus
phríobháideach, go háirithe Údaráis Áitiúla, Údarás na Earnáil na Cruthaitheachta sa réigiún; agus tá nasc ann leis an
Gaeltachta, IDA, Fiontraíocht Éireann, Forfás, Feidhmeannacht Léann Éireannach trí na geilleagair chultúrtha agus oidhreachta.
na Seirbhíse Sláinte, Teagasc agus Foras na Mara. Tá naisc ann ag gach leibhéal d’fhorbairt na mac léinn, lena n-
áirítear trí na cláir BA CONNECT, ina mbíonn deiseanna taithí
Aithníonn an Ollscoil, áfach, nach leor na cláir acadúla astu féin a oibre le fáil in Earnáil na Cruthaitheachta. Ag leibhéal na
chur ar fáil – ainneoin a thábhachtaí agus a luachmhaire atá siad gcéimithe, tá tionchar mór ar fhorbairt an réigiúin ag na cláir nua
– sa tréimhse chrua ó thaobh na heacnamaíochta de ina bhfuil an MA i nDrámaíocht agus Amharclannaíocht, i Litríocht agus
Plean Straitéise seo suite. Tá gá le cur chuige níos cuimsithí agus Foilsitheoireacht, sa Scríbhneoireacht don Scáileán, i Léiriú agus
níos comhtháite i leith na forbartha réigiúnaí má tá lántairbhe le Stiúradh, sna Meáin Dhigiteacha, sa Léann Éireannach agus sa
baint as cumas na bpobal éagsúil sa réigiún, dá éagsúla iad, chun Litríocht agus na Meáin Chomhaimseartha Idirnáisiúnta, mar
an réigiún a fheabhsú go heacnamaíoch agus go sóisialta. aon leis an réimse clár Gaeilge i léann an raidió agus na teilifíse
agus san aistriúchán.
Tá ról tábhachtach ag an nuálaíocht maidir le táirgeacht, fás agus
buntáiste iomaíoch a chothú; agus cuireann rannpháirtíocht Ag leibhéal an taighde, cuirfidh an Ollscoil le hEarnáil na
ghníomhach Ollscoile, go háirithe, trína háiseanna nuálaíochta Cruthaitheachta trí oibriú go dlúth le grúpaí éagsúla taighde, ina
agus cruthaitheacha, leis an bhfeidhmíocht iomaíoch laistigh de measc an tIonad um Nuálaíocht agus um Athrú Struchtúrtha,
na réigiúin. Tá sé léirithe ag OÉ Gaillimh go bhfuil éacht déanta Institiúid De Móra um Thaighde sna Daonnachtaí agus sna
aici trína bheith rannpháirteach i dtaighde, i dteicneolaíocht, i hEolaíochtaí Sóisialta, an tIonad Taighde um Leanaí agus
To strengthen further its ability to deliver outreach programmes involvement in research, technology, development, innovation
across the region, the University will deepen and, where and collaboration with industry. Through its tailored courses
appropriate, expand its network of partnerships with other and research, the University directly supports industry in the
universities and with Líonra (Regional Higher Education region.
Network). In particular, it will strengthen its established
academic relationships with St Angela’s College, Sligo, Shannon The University recognises the important role cultural initiatives
College of Hotel Management and the Burren College of Art. play, not only in social development, but in the economic
development of the region also. The University has established
NUI Galway will also continue to work, at regional and national enduring links with key elements of the Creative Sector within
levels, in collaboration with other developmental agencies in the its region (for example the Druid Theatre Company, MACNAS,
public and private sector, particularly Local Authorities, Údarás TG4). Existing links between the University and the regional
na Gaeltachta, IDA Ireland, Enterprise Ireland, Forfás, HSE, Creative Sector are most evident in theatre, film, digital media,
Teagasc, and the Marine Institute. internet and software; and, through the overlap with cultural and
heritage economies, with Irish Studies. The links exist at all levels
The University recognises, however, that in the difficult of student development, including through the undergraduate
economic period for which this Strategic Plan is framed, the BA CONNECT programmes, which include opportunities for
provision of academic programmes by themselves – vital and placements within the Creative Sector. At graduate level, new
valuable as they are – will not suffice. A more comprehensive and and established MA programmes in Drama and Theatre,
integrated approach to regional development is needed if the Literature and Publishing, Screenwriting, Production and
potential of the individual communities in the region is to be Direction, Digital Media, Irish Studies, and International
brought to fruition in all its diversity for the economic and social Contemporary Literatures and Media, in addition to the range of
betterment of the region. Irish-language programmes in radio and television and in
translation studies, continue to exert significant influence on
Innovation plays a pivotal role in promoting productivity, regional development.
growth and competitive advantage; and, in particular, the active
involvement of a University, with the innovation and creative At a research level, the University will contribute to the regional
resources it possesses, greatly improves competitive performance Creative Sector through the close interaction of several research
within regions. NUI Galway has a proven track record of clusters including, for example, the Centre for Innovation and
40
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64
Produced with Yudu - www.yudu.com