This page contains a Flash digital edition of a book.
Plean Straitéiseach OÉ Gaillimh 2009-2014
Misean Fís
Léann agus Ceannaireacht don Saol agus Cuireann OÉ Gaillimh eispéireas
don Saothar
oideachais agus cultúrtha iomlánaíoch ar
fáil do na mic léinn ar fad. Tá an Ollscoil
3
Tá OÉ Gaillimh tiomanta do shraith
seo aitheanta go náisiúnta agus go
luachanna, agus do chlár taighde agus
hidirnáisiúnta ó thaobh nuálaíochta,
scoláireachta, a chothaíonn léann agus
feabhais agus ceannaireachta de i sainchláir
ceannaireacht, agus scileanna gairmiúla ár
teagaisc, taighde agus léinn ar leith.
gcéimithe a fhorbairt – scileanna a
Léiríonn ár gcláir láidreachtaí na
sheasfaidh dóibh ar feadh a saoil. hOllscoile, tosaíochtaí náisiúnta, agus
láidreachtaí agus riachtanais an réigiúin.
Tá gealltanas ar leith againn do na réigiúin
Ghaeltachta agus do phobal na Gaeilge.
Díríonn an Ollscoil ar chomhpháirtíochtaí
straitéiseacha éifeachtacha a fhorbairt agus
a chothú le lucht leasa agus le heagraíochtaí
ábhartha réigiúnacha, náisiúnta agus
idirnáisiúnta.
Vision
NUI Galway offers a holistic educational
and cultural experience to its diverse student
body. Our University is recognised
nationally and internationally for
innovation, excellence and leadership in
selected and distinctive programmes of
Mission
teaching, research and scholarship. Our
programmes reflect the strengths of the
Learning and Leadership for Life and Work
University, national priorities, and the
strengths and needs of the region. We have a
NUI Galway is committed to a set of values,
particular commitment to Gaeltacht regions
and a programme of research and
and the Irish language community. The
scholarship, which foster learning and
University seeks to develop and sustain
leadership, and the development of the
effective strategic partnerships with relevant
professional skills our graduates will require
regional, national and international
throughout their lifetimes. stakeholders and organisations.
12
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64
Produced with Yudu - www.yudu.com