This page contains a Flash digital edition of a book.
NUI Galway Strategic Plan 2009-2014
Is cuid lárnach den Ollscoil seo an comhpháirteachas: Tuigimid an tábhacht a bhaineann le comhpháirteachas le
comhpháirteachas na mac léinn ina gclár staidéir agus, trí comhpháirtithe an réigiúin agus comhpháirtithe náisiúnta agus
chomhpháirteachas poiblí, sa phobal féin; comhpháirteachas na idirnáisiúnta. Tá comhpháirtíocht lárnach chun ár spriocanna
gcomhaltaí foirne i dteagasc agus i dtaighde agus i dtacaíocht do uaillmhianacha taighde agus teagaisc a bhaint amach. Tá
na mic léinn; agus comhpháirteachas na hOllscoile sa tsochaí trí caidreamh le fada againn le heagraíochtaí sóisialta,
chomhpháirtíocht le heagraíochtaí cuí. eacnamaíochta, cultúrtha agus tionscail sa cheantar
mórthimpeall, agus tá siad riachtanach do rath na hOllscoile,
Cuirtear comhpháirteachas na mac léinn chun cinn trí agus d’fhorbairt shóisialta agus eacnamaíochta na Gaillimhe agus
mhodhanna nua teagaisc agus foghlama, trí theagascóirí a bheith an réigiúin.
le fáil agus timpeallacht oscailte agus thacúil foghlama a chruthú,
trí chláir fhoirmiúla chomhpháirteachas poiblí, agus trí Úsáidimid ár n-acmhainní eolais don chomhpháirteachas poiblí
thacaíocht a thabhairt do ghníomhaíochtaí seach-churaclaim na agus chun forbairt eacnamaíochta agus cuimsiú sóisialta a chur
mac léinn. chun cinn ag leibhéal réigiúnach agus náisiúnta.
Is léir ón bpáirt atá againn in eagraíochtaí idirnáisiúnta, cosúil le Leanaimid orainn ag cothú comhpháirteachas lenár gcéimithe ar
Campus Compact a chothaíonn comhpháirteachas i dtaithí an fud an domhain mar go n-aithnímid an tacaíocht a thugann
mhic léinn agus an clár ALIVE (Tionscnamh Foghlama agus alumni dúinn i gcónaí.
Taithí ar Obair Dheonach), go bhfuilimid tiomanta do
chomhpháirteachas poiblí.
Cinntítear comhpháirteachas na foirne go leanúnach trí
struchtúir eagraíochta chuí, trí fhorbairt foirne agus trí mheasúnú
fianaise-bhunaithe, trí phróisis tacaíochta agus cúitimh, agus
trína thuiscint go mbraitheann rath a bheith ar an Ollscoil ar a
ndéanann na comhghleacaithe ar fad.
Engagement is a distinguishing feature of our University: the We recognise the importance of engaging with partners
engagement of students with their programmes of study and, regionally, nationally and internationally. Partnership is central
through civic engagement, with the wider community; the to the achievement of our ambitious research and teaching goals.
enthusiastic engagement of staff with their teaching and research Long-standing relationships with organisations active in the
and the support of their students; and the engagement of the social, economic, cultural and industrial life of our hinterland
whole University community with the wider society through have been, and remain, critical to our success, and to the social
partnership with appropriate organisations. and economic development of Galway and the wider region.
Student engagement is promoted through new methods of We will continue to use our resources of knowledge as a basis for
teaching and learning, through the accessibility of teaching staff engagement with communities and as a means of promoting
and the open and supportive learning environment they create, social inclusion and economic development at regional and
through formal civic engagement programmes, and support for national levels.
extra-curricular student activities.
We will continue to nurture mutually beneficial engagement with
Our commitment to civic engagement is evidenced by our our graduates throughout the world because we recognise the
participation in international organisations, such as Campus immense support for all our endeavours that our alumni
Compact, which seek to embed civic virtues at the heart of the represent.
student learning experience, and the delivery of our student
ALIVE (A Learning Initiative and Volunteering Experience)
programme.
Staff engagement is continually secured through appropriate
organisational structures, staff development and evidence-based
assessment, support and reward processes, and the realisation
that success depends on the valued contribution of all colleagues.
17
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64
Produced with Yudu - www.yudu.com