search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Voor aardwarmte zijn kosten hoger door strengere eisen. Hier zijn de buizen uit één doublet vervangen.


sproken. “Hierin zullen we tal van punten meenemen”, zegt Alexander Formsma, energiespecialist bij de brancheorganisa- tie. “Zoals het effect van de hoge ODE-ta- rieven, de sparkspread, het areaal, de toe- komstige CO2


-voorziening en de


groeiende behoefte aan stroom.” Eerder stelde Van der Tak dat hij het Kli- maatakkoord niet zou tekenen zolang de hoge ODE-tarieven nog op tafel liggen. “Desondanks hebben we er alle belang bij om goede afspraken te maken met de overheid”, zegt de glastuinbouwvoorman.


“We zullen scherp de randvoorwaarden benoemen, zodat we op onze eigen pres- taties worden afgerekend, en niet op om- standigheden buiten onze invloed, zoals de ODE, te weinig ondersteuning voor geothermie of restwarmtenetten.”


Zwaardere instrumenten Als de randvoorwaarden niet verbeteren, zal het waarschijnlijk langer duren voordat de glastuinbouw klimaatneutraal is. Mis- schien zal de politieke druk groeien om te versnellen.


Waardering voor wkk in sectorafspraken


Warmte blijft tot 2030 voor een belangrijk deel uit gas komen. Ramingen daarvoor zijn omhoog bijgesteld door de huidige prijzen op de energiemarkt. Ook na 2025 blijft de wkk aantrekkelijk en zal dus te- rugkomen in de nieuwe sectorafspraken. De wkk op aardgas heeft voor de maat- schappij een paar voordelen die nu niet in de sectorafspraken zijn meegenomen. Wkk speelt een belangrijke rol in de ener- gietransitie. Hoe meer zon en wind erbij komen, hoe meer de onbalans in het net moet worden gecompenseerd. Een ander voordeel is dat de productie van wkk-stroom landelijk gezien de CO2


-emissie vermindert. Door het gebruik


van aardgas-wkk’s ligt de emissie vanuit de glastuinbouw hoger, maar die van elektriciteitscentrales stukken lager. Op nationaal niveau wordt op die manier circa 1 Mton CO2


is winst, maar deze winst komt nu niet op het conto van de glastuinbouw. Het is de vraag hoe deze belangen wor- den meegenomen in de nieuwe afspra- ken over het CO2


-emissie vermeden. Dat


houdt, en daar speelt wkk natuurlijk een belangrijke rol in”, vindt hij. Tot 2030 kan de gasmotor een bijdrage le- veren aan de energietransitie, verwacht Van Wijk. Daarna zal waarschijnlijk de brandstofcel op waterstof het stokje van de gasmotor overnemen. Aanvankelijk zal waterstofgas worden geproduceerd uit aardgas, waarbij zuivere CO2


wordt afge- -emissieplafond van de


glastuinbouw. Ad van Wijk, hoogleraar Future Energy Systems aan de TU Delft, vindt het niet nodig om het plafond hiervoor aan te passen. “Wel is er in het Klimaatakkoord te weinig aandacht voor hoe je de energiesystemen betrouwbaar


scheiden en opgeslagen. Dit zou voor de glastuinbouw een bron van CO2


kunnen


zijn. Rond 2025 wordt de brandstofcel grootschalig in productie genomen voor de auto-industrie, en dan zijn andere toe- passingen, zoals voor de glastuinbouw, rond 2030 te verwachten.


▶GROENTEN & FRUIT | 4 december 2020 9


De overheid kan er in nieuwe afspraken voor kiezen andere fiscale instrumenten in te zetten. Dat is op korte termijn niet te verwachten. Het huidige fiscale stelsel geldt tot 2023. Van der Tak wijst ook op afspraken over energiebelasting. “We hebben de goed- keuring van de EU in de verbinding van het verlaagd tarief Energiebelasting ketel- gas en het CO2


-sectorsysteem waarin een


afrekening volgt als de emissieruimte wordt overschreden. Deze afspraak geldt in elk geval tot en met 2024.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48