search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
TEELT ▶▶▶ TUINBOUW FOSSIELVRIJ ▶▶▶ SECTORBELEID ‘Spookglas’ glasgroenten raakt CO2


Sinds 2018 is bijna 1.500 hectare extra kassen geteld door het CBS. Het is niet duidelijk waarom deze kassen niet eerder geteld zijn. Het relatief grootste deel van dat ‘spookglas’ is glasgroenten, circa 700 hectare (zie grafiek) en niet verklaar- baar door nieuwbouw. Dat areaalverschil zal de afspraken over uit- stoot zeker raken. Te verwachten is dat het plafond (de doelstelling) wordt verhoogd. In 2017 toen het areaal (op papier) kleiner werd, is de doelstelling aangescherpt. Het CO2


van 6,2 Mton naar 4,6 Mton. Achteraf is die stap dus op onjuiste areaalcijfers geba- seerd. De werkelijke uitstoot ligt nu tussen 6,0 Mton en 6,5 Mton. Dit werkelijke ge- bruik is gebaseerd op gasrekeningen en dus niet afhankelijk van areaalschattingen. Dat een nieuwe correctie van het plafond nodig is, concludeert ook Wagenings on- derzoek (Energiemonitor). Dat plafond zal bepalen wat de heffing wordt bij over- schrijding. Tuinders kregen vanwege overschrijding in 2017 al een afrekening van omgere-


adviesbureau BlueTerra. Daarnaast zijn warmtepompen, groene stroom en power- to-heat een stuk minder aantrekkelijk ge- worden door de hoge ODE-heffing. Ook de levering van externe CO2


, waar de ‘Sector wil op eigen


prestaties afgerekend worden’


glastuinbouw om vraagt, hangt aan een zijden draadje door de plannen voor de onderzeese opslag. De ontwikkeling van warmtenetten ver- loopt stroperig en zal in 2030 niet een heel grote bijdrage leveren, verwacht PBL. Glastuinbouw Nederland ziet wel een groot belang aan warmtenetten, omdat


8 -afrekening


kend 0,2 cent per kuub gas. Dat geld (€ 6,5 miljoen) wordt ingezet op innova- tie in het programma Kas als Energie- bron.


De aangepaste areaalcijfers komen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat ze weer baseert op de land- bouwtelling van Rijksdienst voor Onder- nemend Nederland (RVO). Alle agrarische


ondernemers zijn verplicht om hierin hun bedrijfsomvang op te geven. Het is mo- gelijk dat de landbouwtelling beter is in- gevuld en daardoor extra areaal is ver- schenen. Zonder juiste opgave is namelijk geen subsidie meer aan te vra- gen. RVO gaat het areaalverschil echter onderzoeken en verwacht in februari een uitkomst.


Areaalcijfer van vooral glasgroentebedrijven stijgt Hectares teelt voor de verschillende glastuinbouwbedrijven in hectare.


-doel voor 2020 werd toen gecorrigeerd Glasgroentebedrijven


1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000


0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*


daarmee warmtebronnen aan elkaar geknoopt worden en zo een accelerator vormen.


Akkoorden niet mislukt De intensivering in de glastuinbouw neemt toe. Telers vervangen SON-T lam- pen deels door ledlampen. De leds zijn energiezuiniger: meer lichtoutput per watt. In de praktijk leidt de ‘lampwissel’ tot hogere belichtingniveaus en dus hetzelfde energieverbruik. Marktontwikkelingen lei- den dus niet automatisch tot zuiniger te- len, zoals ook blijkt bij wkk- en ketelge- bruik. Toch vindt Sjaak van der Tak, voorzitter van Glastuinbouw Nederland, niet dat de afspraken over energie mislukt zijn. “Trends op de energiemarkt en het over- heidsbeleid spelen altijd door je ideale plaatje heen. Moet je dat mislukt noe- men? En al die geothermie dan? En Het Nieuwe Telen dat zo ongeveer de nieuwe


▶GROENTEN & FRUIT | 4 december 2020


standaard is geworden? Het leren telen met led? Kaswarmteterugwinning, aquathermie, bio-energie, de voorberei- dingen voor restwarmte? Klimaatneutraal telen staat technisch behoorlijk in de stei- gers, maar economisch nog niet, en daar zijn inderdaad haperingen.” Volgens Van der Tak zijn die haperingen ook bij andere sectoren opgetreden. PBL signaleerde dat ook in haar rapport. Van der Tak pleit voor meer experimentele steun. “Ik zou willen dat het ministerie binnen de SDE-regeling ook ruimte maakt voor financiële hulp bij tegenvallers. Nieuwe ontwikkelingen gaan niet vanzelf.”


Nieuw CO2 -convenant


In de komende maanden gaan Glastuin- bouw Nederland en de overheid een nieuw CO2


-convenant afsluiten. Daarin worden het CO2-sectorsysteem en Kas als


Energiebron voortgezet en de doelen voor 2030 en de tussenliggende jaren afge-


Snijbloemenbedrijven Pot- en perkplantenbedrijven


FOTO: MISSET


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48