search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
TEELT ▶▶▶ KOMKOMMER ▶▶▶ BELICHTING


Komkommer blij met aandeel groene leds


Bij toepassing van ledbelichting, blijken komkommers het te waarderen als er een aandeel groen licht wordt toegediend, en niet alleen een rood-blauw spectrum. Van extra blauw licht werd ook een positieve bijdrage verwacht, maar in proeven blijkt het tegendeel waar.


VAK | door Peter Visser B


ij Botany in Horst/Meterik (L.) wordt een ledproef uitgevoerd. Het maakt deel uit van een grens- overschrijdend interregionaal


GLITCH-project, waarvoor tegelijkertijd ook bij proeftuin PSKW in België onder- zoek wordt uitgevoerd, met dezelfde energiebesparende doelstellingen maar met de focus op andere onderzoeksaspec- ten.


Bij de Botany-proef wordt gezocht naar optimalisering van ledtoepassingen in de hogedraadteelt komkommer. Een onlangs opgestarte proef bouwt voort op resulta- ten uit twee eerdere GLITCH-onderzoe- ken. Tijdens het eerste onderzoek is hybride belichting in een hogedraadteelt kom- kommer vergeleken met volledig led (200 micromol/m2


/s). Het hybride groei-


licht bestond uit SON-T, aangevuld met rood-blauwe led interlight-modules. In de volledig ledvariant zijn zowel ledtoplight als ledtussenbelichting toegepast. Onder- zoekster Conny Vervoort van Botany: “In die eerste proef bleef de afdeling met vol- ledig led achter. De plant vond dat rood-blauwe spectrum niet fijn! Het ver- oorzaakte kleiner blad dat naar beneden gekruld stond. En er vond meer vruchta- bortie plaats.” De wateropname was be- duidend lager, wat aangaf dat de verdam- ping minder goed verliep.


28


Ander lichtspectrum Het was duidelijk dat er aanpassing van het lichtspectrum noodzakelijk was. In een tweede teeltproef is daarom opnieuw een hybridetoepassing vergeleken met een volledig led afdeling. De afdeling met hybride groeilicht werd daarbij opge- splitst in een gedeelte met top-led en een gedeelte met ledinterlight, beide als aan- vulling op SON-T. In de kas met volledig led werden vier va- rianten aangebracht. De rood-blauw-ver- rood topleds zijn vergeleken met de toe- diening van meer groen licht, evenals met een groter aandeel blauw licht. Als vierde werd opnieuw een combinatie van leds boven en tussen het gewas toegepast. Uit deze proef bleken interlight leds tus-


sen het gewas geen toegevoegde waarde te bieden ten opzichte van alle ledgroei- licht boven het gewas. Ook in de hybride afdeling scoorde SON-T met ledtoplight beter dan de combi van SON-T met led- interlight. De gedachte bij de variant met extra blauw licht was dat dit mogelijk onge- wenste gewasreacties, zoals geconsta- teerd tijdens de eerste proef, zou kunnen voorkomen. Vervoort: “Blauw licht stimu- leert de opening van huidmondjes, waar- door het gewas meer kan verdampen.” De verwachtingen vielen echter tegen. “De wateropname was in deze behandeling juist het laagst.” Matten bleven daardoor ook vochtiger, waardoor Pythium-aantas- ting het eerst optrad in deze behandeling met verhoudingsgewijs meer blauw licht. Heel verrassend daarentegen waren de zeer positieve effecten van een groter aandeel groen groeilicht in het toegedien- de full-led lichtspectrum. De prestaties waren beter dan bij de rood-blauw-ver- rood leds, en gelijk aan SON-T met led- toplight.


Een aandeel groen licht heeft een positief effect op de teeltresultaten. ▶GROENTEN & FRUIT | 4 december 2020


FOTO’S: PETER VISSER


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48