search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
O JEJ JEROEN VERHEUL O:: JER ENEROENVERHEULRHEUL EROEN VERHE


O: JEROEN VERHEUL


FOTO’S: JEROEN VERHEUL


OPENING | door Joef Sleegers en Jeroen Verheul D


e glastuinbouw werd altijd aan- gehaald als hèt voorbeeld van een bedrijfstak in Nederland die de CO2


-doelstellingen haalt.


Sinds een paar jaar blijft de uitstoot han- gen rond 5,7 Mton. Dat is een stuk hoger dan de doelstelling van 4,6 Mton voor 2020. Dat plafond is echter onjuist vanwe- ge te lage areaalschattingen (zie kader). De glastuinbouw verduurzaamt ook wel, maar het fossiele energieverbruik neemt niet genoeg af. Hoewel dat verklaarbaar is uit de energiemarktontwikkeling, ligt dat gevoelig. Het groene deel van de politieke partijen vindt dat de glastuinbouw zuini- ger moet produceren en niet de CO2


-over-


schrijding jaarlijks moet afkopen met een heffing.


Energieverkenning Een recent energierapport laat het volgen- de beeld zien. Investeringen in besparin- gen of verduurzaming lonen niet bij deze gasprijzen. De wkk draait weer langer om de hoge tarieven (ODE) op netstroom te vermijden. De lage gasprijs (in verhouding tot stroomprijzen) geeft daarvoor een extra duwtje in de rug. Belichting maakt wel een doorbraak door. Dat constateert het Plan- bureau voor de Leefomgeving (PBL) in haar rapport Klimaat- en Energieverkenning, dat begin november uit kwam. ‘Deze prijssitua- tie blijft naar verwachting aanhouden tot 2025. Daardoor zullen de CO2


-emissies in


de glastuinbouw in de komende vijf jaar licht stijgen.’


Mogelijkheden drogen op Als je de glastuinbouw vergelijkt met de rest van Nederland, dan ligt hij nog steeds op kop. Op het punt van duurzame ener- gie heeft de glastuinbouw een inhaalslag gemaakt. Dat komt vooral door het ge- bruik van aardwarmte. Vooruitzichten voor de verdere verduurza- ming zijn echter minder gunstig. Biomassa is straks hard nodig om warmtepieken af te vlakken, maar dat wordt steeds moeilijker vanwege de krakende stikstofwetgeving en het slechte imago. Dit jaar is geen enkel nieuw biomassaproject opgestart, meldt


▶GROENTEN & FRUIT | 4 december 2020 7


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48