search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
FOTO: GARETH FULLER/ANP


KORT ▶▶▶


Eerlijkere prijs Duitse dis counter


De Duitse discounter Netto ondersteunt met ‘Een hart voor telers’ eerlijkere teler- sprijzen en het streven naar meer duur- zaamheid. Voor elk product met genoem- de slogan betaalt de consument 10 cent meer en die 10 cent gaat in zijn geheel naar de deelnemende telers, meldt Fruchthandel Online. Het gaat onder an- dere om groenten en fruit. In 2019 sluisde Netto zo € 2,9 miljoen door.


Vorstschade fruit- productie Oostenrijk


De dagelijkse file voor de Kanaaltunnel. Die zou volgens Britse amtenaren aan beide zijden van de grens weleens kunnen gaan verdubbelen.


peren komt uit Europa en voor spinazie is dat zelfs maar liefst 99%.


Doorstroom slechts 40% Britse foodbedrijven maken zich dan ook grote zorgen over het deels stilvallen van hun handel. De Britse regering liet in ge- sprekken met de eigen voedselsector twee weken geleden namelijk nog weten reke- ning te houden met sterk verminderde ‘flow rates’: de doorstroom van vrachtver- keer over de grens zou de eerste drie maanden na brexit zelfs kunnen teruglo- pen tot slechts 40% van huidige volumes. Aan de Europese kant van de grens maken bedrijven en overheden zich precies dezelf- de zorgen. De per 1 januari veel intensieve- re grenscontroles zullen niet alleen tot files leiden, omdat de importerende en expor- terende bedrijven hun papierwerk niet goed op orde hebben. Ook de kwaliteitsei- sen, die door de Britse overheid zelf zullen worden opgelegd aan welke geïmporteer- de soorten groenten en fruit, zijn voor de Europese producenten en overheden nog altijd onduidelijk. De NVWA heeft in over-


gangsjaar 2020 de inspectiecapaciteit voor de naar het Verenigd Koninkrijk te exporte- ren tuinbouwproducten wel al flink opge- voerd. Maar tot op de dag van vandaag is onbekend wat die inspecteurs aan Neder- landse kant van de grens precies als kriti- sche controlepunten moeten hanteren.


Biologisch erkend Het nieuwe Britse landbouwbeleid wordt ook gepresenteerd als een belangrijke stap naar een duurzamere agrarische pro- ductie. De Britse retail staat bekend om zijn hoge kwaliteits- en duurzaamheids- eisen aan groenten en fruit. Waar het de allerhoogste duurzaamheidseisen betreft, die voor biologisch geteeld product: daar- voor heeft het Verenigd Koninkrijk onder- tussen laten weten dat het geïmporteerd product met het Europese biologische certificaat nog in elk geval heel het ko- mende jaar 2021 zonder meer als biolo- gisch zal erkennen. Andersom geeft de EU de Engelse telers nog geen zekerheid. Maar de export van Brits biologisch pro- duct naar de EU is zeer klein in omvang.


De Oostenrijkse fruitoogst valt dit jaar 13% lager uit dan het tienjarig gemiddel- de en 14% lager dan in 2019. De oorzaak zit hem in de late vorst in het afgelopen voorjaar. Bij de pitfruitproductie (waarvan 95% appel) bleef de productie steken op 160.100 ton: -13% ten opzichte van 2019. De perenproductie kwam uit op 8.299 ton.


Spanje levert meeste courgettes


In de afgelopen vijf jaar is het volume Spaanse courgettes dat aan EU-lidstaten wordt verkocht met een derde gestegen. Voor Marokko was die groei slechts 0,94%. Inmiddels is twee derde van alle courget- tes op markten van EU-lidstaten Spaans. Marokko komt met bijna 9% daar ver ach- teraan op de tweede plaats. Nederland le- vert 4,15%, en is daarmee de op drie na grootste leverancier.


Opnieuw meer peren en minder appels


De trend zet zich voort dat het areaal pe- ren toeneemt en dat van appels daalt. Vol- gens de CBS-oogstraming wordt er dit jaar op 16.165 hectare hardfruit geteeld, onge- veer 2.700 hectare minder dan twintig jaar geleden. Het areaal appels wordt dit jaar geraamd op 6.154 hectare, goed voor 220 miljoen kilo appels. Er wordt een oogst van 400 miljoen kilo verwacht van 10.011 hectare peren.


▶GROENTEN & FRUIT | 4 december 2020 43


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48