search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Een hybride groeilicht oplossing lijkt voor telers haalbaarder dan een directe overstap naar full-led.


Alles toplight In de huidige komkommer hogedraad- proef (oktober 2020 tot maart 2021) ver- gelijkt Botany een hybridevariant, met SON-T en ledtoplight, met een afdeling volledig led. De start van de teelt is ten opzichte van de vorige proef vervroegd van 13 naar 6 oktober. “Met die vroegere start moet je de donkerste en moeilijkste winterperiode doorkomen. We willen zien of zo’n echte winterteelt mogelijk is, waar- bij belichting de gemiste instraling van de zon over moet nemen.” In de hybridekas is de verhouding tussen SON-T en led aangepast van 2:1 (zoals in de vorige proeven) naar 1:2. Deze verhou- ding sluit aan bij toepasbaarheid in de praktijk, waar telers wel naar substantieel meer led toe willen, maar de stap naar full-led nog te groot vinden vanwege teeltproblemen die daar nu nog aan ge- koppeld zijn. In tegenstelling tot SON-T is er in de afde- ling met volledig led geen sprake van warmtestraling van de lampen. Daarom wordt daar een wat hogere buistempera- tuur aangehouden om de etmaaltempera-


turen vergelijkbaar te houden en de ver- damping te blijven stimuleren. Het is voor de onderzoekers namelijk overduidelijk dat er alleen successen in jaarrond belich- ting komkommer behaald zullen worden als ook de verdamping gestimuleerd blijft en er een actief klimaat gerealiseerd wordt. Er wordt geprobeerd tot eind maart door te gaan met de teelt. Hopelijk verschaffen de proefuitkomsten weer nieuwe informa- tie die telers helpt om betrouwbaarder met led te kunnen werken, en daarmee energiebesparing te realiseren. Nu al komt er elke twee weken een begeleidingscom- missie van telers langs, die adviseert in de uit te voeren teelthandelingen en in de klimaataansturing. Belangrijk is dat de ko- mende jaren verdere finetuning blijft plaatsvinden, waarin niet alleen het spec- trale aspect onder de loep wordt geno- men, maar ook het klimaat (waaronder verdamping), rassen en bemesting.


Groen licht De interlightmodules zijn ditmaal weg- gelaten, nadat deze in de voorgaande


proef geen extra nuttige bijdrage bleken te leveren. Wel is opnieuw groen licht toegevoegd, op basis van de gunstige ef- fecten. Het is echter nog niet duidelijk wat het optimale aandeel is. “Vorig jaar hanteerden we 13,5%. Nu hebben we daar een procent bij gedaan. Zo zijn we bezig met de finetuning. Maar het blijft nog een deel giswerk. Misschien zijn er zelfs nog wel andere effectievere licht- spectra, die nog betere resultaten zou- den geven.” Het aandeel groen licht wordt ook door het personeel in de kas als prettig erva- ren. “Werken onder alleen rood-blauw licht is minder prettig. Zeker bij inter- lightmodules op ooghoogte tussen het gewas. Het gewas is ook lastiger te be- oordelen als je alleen maar werkt met een rood-blauw spectrum.” Nadeel van groen licht is wel dat het meer elektrisch vermogen vraagt om de- zelfde hoeveelheid PAR-licht te produce- ren als overwegend rode leds. Vervoort: “Maar ik denk wel dat telers bereid zijn daar iets extra voor te betalen, als het teeltresultaat er beter van wordt.”


▶GROENTEN & FRUIT | 4 december 2020 29


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48