search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ACTUEEL ▶▶▶


Inkoopproces nu deels wettelijk geregeld


ACHTERGROND | door Jeroen Verheul S


upermarktinkopers krijgen duide- lijke regels opgelegd als ze groen- ten en fruit aankopen, maar niet te veel. Zo mogen supers blijven


stunten onder kostprijs. Dat blijkt uit het wetsvoorstel oneerlijke handelspraktijken, waarmee landbouwmi- nister Carola Schouten duidelijk haar stempel zet op het afzetproces. Contracten moeten bovendien snel aangepast wor- den. Supermarkten vroegen om drie jaar als overgangstermijn, maar gemikt wordt op 2022, blijkt uit de toelichting. In het wetsvoorstel worden zestien han- delspraktijken verboden, zoals het op kor- te termijn annuleren van afname van be- derfelijke producten door de afnemer of het eenzijdig wijzigen van de leverings- voorwaarden als prijs, volume of kwali- teits normen door de afnemer. Ook wordt


Vruchtgewicht in balans met stengels


BELICHTING In een komkommer hybridebelichtings- proef bleken bij (duurdere) 40’ers snijden op 2,5 stengels/m2


vrijwel evenveel vruch-


ten te oogsten als bij 35’ers. Bij verdubbe- ling van het aantal stengels was een meerproductie van 25 lichtere vruchten (+15% kilo) haalbaar. Een extra stengel bij


de betaaltermijn voor versproduct maxi- maal 30 dagen. Verse groenten en fruit vallen onder die definitie. Bovendien mo- gen afnemers geen kosten in rekening brengen voor bederf of verlies van pro- duct nadat het geleverd is aan de afnemer.


Stunten onder kostprijs blijft Het kabinet kiest niet voor een verbod op stunten onder kostprijs, waarbij de reke- ning wordt neergelegd bij leveranciers. Een dergelijk verbod zou marktverstorend zijn en niet bijdragen aan het concurren- tievermogen van de sector. Er kunnen daarnaast allerlei neveneffecten ontstaan, zoals overproductie en het indirect subsi- diëren van onrendabele bedrijven, schrijft het kabinet.


Supermarkten deden al veel Supermarkten stelden zich eerder kritisch op tijdens de consultatie van het wets-


1:4 planten gaf volgens Proeftuinnieuws slechts 5% meer kilo-opbrengst aan 40’ers. Lichter snijden leverde 8% meer productie op en 14 vruchten extra. Het blijft dus een optimum zoeken tussen be- lichtingscapaciteit, stengeldichtheid en aan te houden gemiddeld vruchtgewicht.


Animo om verder te gaan zonder cao


POLL De collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is niet zo populair in de tuinbouw. Dat kan worden vermoed op grond van de uitslag van de poll op gfactueel.nl. Bijna de helft van de stemmers op de poll gaat liever verder zonder cao. De glastuinbouw doet het overigens al heel 2020 zonder cao. Na het eindbod van de bonden in maart was


12 ▶GROENTEN & FRUIT | 4 december 2020


voorstel. Zij stellen dat de maatregelen te hard ingrijpen op de vrije markt. Boven- dien doen supermarkten al veel aan het bouwen van langdurige relaties met telers en kennen zij regels in het Supply Chain Initiative. Uit recent onderzoek in op- dracht van het ministerie bleek dat een derde van de telers ooit geconfronteerd is met oneerlijke handelspraktijken.


Vrees voor schandpaal Bij het instellen van een geschillencom- missie vrezen de supermarkten dat een schandpaal wordt gecreëerd, vooral om- dat anonieme klachten mogelijk zijn. Aan die anonieme klachten komt een grens. Een uitspraak van een commissie kan ook altijd aan de rechter worden voorgelegd. Vanuit de primaire sector was bij de con- sultatie eerder verheugd gereageerd dat telersverenigingen namens telers mogen klagen.


het lang stil. Het werkgeverseindbod van vorige maand loopt deze week af.


20,59%


32,35% 47,06%


We kunnen als tuinbouw best zonder cao’s (34 stemmen)


Eens: liever onderlinge afspraken Oneens: alles zelf moeten regelen is te veel gedoe


Ik kan dat eigenlijk niet overzien


FOTO: PETER VISSER


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48