search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
oogsten in twee ploegen met twee opera- tors die acht uur per dag werken. In die 16 uur is een half uur gerekend voor het transport van de machine van het bedrijf naar het perceel en terug, dan resteert 15,5 uur effectieve oogsttijd. Bij een rijaf- stand van 1,80 meter en een rijlengte van 300 meter kan bij om de dag oogsten in minitunnels in 20 dagen maximaal 8,3 hec- tare geoogst worden. Onder zwart-witfolie kan bij om de drie dagen oogsten vervol- gens in 50 dagen maximaal 13,1 hectare geoogst worden. In het voorbeeld zitten deze 21,4 hectare in volledige productie. Onder minitunnels wordt in die 20 dagen netto 3.000 kilo per hectare geoogst. Onder zwart-witfolie wordt in de volgende 50 da- gen netto 7.500 kilo per hectare geoogst. De productie van de totale oppervlakte be- draagt daarmee 123.363 kilo netto per jaar. Zoals gezegd, in dit voorbeeld wordt in de minitunnels om de dag geoogst en onder zwart-witfolie om de drie dagen. Die inter- val is ruimer dan bij handoogst, omdat de robot de asperges ondergronds detecteert. Daarbij zit de lengte na het sorteren toch op 23 centimeter.


Eerste seizoen Bij de genoemde uitgangspunten én de uitgangspunten uit de kaders, bedragen de oogstkosten bij handoogst in het eer- ste seizoen € 123.363. Dat zijn 123.363 netto kilo’s asperges tegen € 1 bruto per netto kilo aan steekkosten. Bij oogsten met de oogstrobot zijn de berekende kos- ten € 1,03 per netto kilo, met als kosten- componenten de arbeid voor de twee operators, diesel, onderhoud, de rente over het geïnvesteerd vermogen en de af- schrijving. De inzet van de Sparter kost het eerste seizoen in totaal € 56.700 en dat is € 66.663 minder dan de kosten van € 123.363 bij handoogst. In de verdere be- rekening is het uitgangspunt dat het geld van deze kostenbesparing wordt gebruikt om het geleende bedrag voor de investe- ring af te lossen.


Volgende seizoenen In de volgende seizoenen gaan de ar- beidskosten bij handmatig oogsten jaar-


Het fictieve bedrijf ‘Wit Goud’ aan de Lange Rug in Aspergeveld is een voorbeeld van een bedrijfssituatie met een areaal waarbij de eenrijige Sparter-oogstrobot optimaal tot zijn recht komt.


Uitgangspunten ten aanzien van het areaal


Productie minitunnels netto 3.000 kilo per hectare, dus 24.948 kilo van 8,3 hec- tare. Oogsten om de dag. Productie zwart-witfolie netto


7.500 kilo per hectare, dus 98.415 kilo van 13,1 hectare. Oogsten om de drie dagen. Totale productie van 21,4 hectare is 123.363 kilo netto.


Uitgangspunten handoogst- en machinekosten


Steekkosten oogstmedewerkers eerste seizoen € 1 bruto per netto kilo. Hierbij zijn kosten voor huisvesting en eventu- ele andere kosten buiten beschouwing gelaten. Deze steekkosten stijgen met 2% per kilo per jaar. Berekende machinekosten plus kosten operators eerste seizoen € 1,03 per net- to kilo. Dat is inclusief afschrijving.


De kosten voor de twee operators zijn € 14 per operator per uur. De machinekosten bestaan uit € 7 diesel per uur, 3% onderhoud en 3% rente over het geïnvesteerde vermogen. De kosten voor de operator en diesel stijgen jaarlijks met 2%. Over alle kosten is rekening gehouden met een inflatie van 1% per jaar.


Overige uitgangspunten


Economische afschrijving in vijf jaar, zijnde € 70.000 per jaar. Technische levensduur 10 jaar. Het bedrag aan kostenbesparing tussen


hand- en machineoogst wordt uitgege- ven om de lening af te lossen voor de investering van € 350.000.


▶GROENTEN & FRUIT | 4 december 2020


35


FOTO: STAN VERSTEGEN


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48