search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Het jaarlijks geactualiseerde gewasbeschermingsoverzicht voor aardbei is gezien de hoeveelheid informatie een absolute aanrader voor de praktijk. Voor elk middel wordt ook het ‘gemiddeld neveneffect op biologie’ weergegeven.


ten mag maximaal 3 kilo/hectare per twaalf maanden, in bedekte teelten mag maximaal 11 kilo/hectare per teeltcyclus. Reden voor dit verschil is het aantal plan- ten per hectare: het etiket beschrijft de dosering per plant. Voor Previcur is het weer anders: een keer per teeltcyclus of twee keer per twaalf maanden én maxi- maal 3 liter per hectare per twaalf maan- den. In de opkweek van wachtbedplanten spe- len Phytophthora en Pestalotiopsis even- eens. Deskundige Van den Brand wijst op Signum en Switch (tegen Botrytis en echte meeldauw), in de hoop dat ze door hun werkingsbreedte ook Phytophthora en Pestalotiopsis aanpakken.


‘Niets werkt echt goed’ Teelten onder bedekking maken biologi-


sche gewasbescherming mogelijk, maar vormen niet de oplossing tegen elk pro- bleem, waaronder bladluis. Bestrijden kan dan wel met Pirimor of Sivanto Prime, maar die laten de zwarte bonenluis onge- moeid of zijn maar beperkt inzetbaar. Ca- lypso pakt de zwarte bonenluis wel, maar vervalt na 3 februari 2021. Batavia werkt eveneens, maar mag maar tot veertien da- gen voor de bloei worden ingezet vanwe- ge gevaar voor bestuivers. “Dat kan het begin worden van een fiks probleem”, vreest Van den Brand. Biologie en chemische middelen gaan bo- vendien niet altijd goed samen. Het CLTV-overzicht vermeldt per middel het ‘gemiddeld neveneffect op biologie’, in vier stappen van ‘veilig voor nuttigen’ tot ‘zeer gevaarlijk voor nuttigen’. De roofmijten Amblydromalus limonicus


en Amblyseius swirskii en de sluipwesp Encarsia formosa bestrijden witte vlieg, maar lossen dit groeiend probleem niet op, aldus Van den Brand. Botanigard heeft enige werking, zo ook de inzet van midde- len als Siltac of Oikos of het bijvoegen van een uitvloeier waardoor de vliegjes aan het gewas blijven plakken en/of verdrin- ken. Sivanto Prime mag twee keer in twaalf maanden, bij voorkeur zo laat mo- gelijk in de teelt. Voor Oberon geldt ‘niet te vroeg inzetten’ vanwege het risico op plakkende bloemblaadjes. “Al deze midde- len doen wat tegen witte vlieg, maar niets werkt echt goed.” Trips en vooral spint zijn met biologie re- delijk onder controle te houden, tegen spint is er ook een aantal correctiemidde- len. De chemische aanpak van trips ging dit jaar wat beter dan in 2018 en 2019.


▶GROENTEN & FRUIT | 4 december 2020 25


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48