search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
De virtuele lysimeter geeft dagelijks een advies watergift, samen met kengetallen over de uitspoeling.


ingegraven opvangbak waarin gemeten wordt hoeveel water er daadwerkelijk on- derin als wateroverschot uitspoelt. Aanvul- lend meten vochtsensoren op verschillen- de dieptes in de grond (bijvoorbeeld op 15, 30 en 60 centimeter diepte) het verloop en het gedrag van de waterstromen in de bo- dem. Die metingen bij ongeveer twintig deelnemende bedrijven leerden dat er soms enkele tientallen kilo’s aan stikstofuit- spoeling per jaar per hectare plaatsvond. Op één bedrijf liep dat zelfs op tot 600 kilo/ hectare. Maar naarmate telers door de ja- ren heen langzamerhand steeds meer gin- gen vertrouwen op de uitkomsten, zag on- derzoeker Wim Voogt het drainoverschot stapsgewijs afnemen, en daardoor ook de meststoffenuitspoeling. En voor een enke- le ‘droge’ teler was het andersom juist aan- leiding om iets meer te gaan beregenen.


Opvangbak lastig Een nadeel van de opvangbak van de fy- sieke lysimeter was echter dat het de grondbewerking ter plekke, bijvoorbeeld frezen, bemoeilijkte. De forse vormvaste polyester bak van 1,60×2,20×0,90 meter


vroeg ook best wat grondverzet. Daar- naast bleef het een dure oplossing, van- wege de investering in de bak en bijbeho- rende apparatuur. Aan goede sensoren, die nauwkeurig meten en tevens bestand zijn tegen de praktijkomstandigheden, hangt een prijskaartje. Tevens is bodem- specifieke kalibratie nodig. Uitsluitend gebruikmaken van sensoren, zonder com- binatie met de lysimeter-opvangbak, le- verde te weinig kwantitatieve informatie op voor het beregeningsoverschot.


Veelbelovend De eerste proeven met de modelmatige virtuele lysimeter, bij een teler die daar- naast ook nog over een fysieke lysimeter beschikt, geven aan dat de patronen in het verloop de berekende vochtgehaltes mooi parallel lopen met de daadwerkelijk gemeten vochtgehaltes. De absolute waarden komen weliswaar niet overeen, want het blijkt ingewikkeld om het werke- lijke vochtgehalte vast te stellen. Dus zal in de praktijk vooral gekeken moeten wor- den naar trends in de waterloop, om daar op te reageren. Het virtuele lysimeter-


model houdt ook rekening met de hoeveel water die via capillaire opstijging vanuit diepere lagen wordt aangevoerd. De afge- sloten bak van de fysieke lysimeter kon dit niet meenemen. De modelberekeningen voldoen dus aan de verwachtingen. Wel is het gewenst dat er meer telers mee gaan draaien in het project, zodat de virtuele lysimeter verder uitontwikkeld kan worden tot een nog be- trouwbaarder en meer handzame gebruik- stool. Waarbij het mogelijk zinvol zou kun- nen blijken om in de toekomst toch ook nog echte vochtsensoren te blijven koppe- len aan het model. De data van de klimaatcomputer bij de teler en zijn gewasdata worden doorgegeven aan een server bij Wageningen University & Research, die alle data doorrekent en de uitkomsten weer terugstuurt naar het teelt- bedrijf. Die virtuele lysimeter-gegevens vormen alleen een hulpmiddel voor de te- ler om betere teeltbeslissingen te kunnen nemen. De klimaatcomputer en berege- ning worden er dus voorlopig nog niet di- rect mee aangestuurd. Al zou dat in de toe- komst nog wel een optie kunnen worden.


▶GROENTEN & FRUIT | 4 december 2020 39


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48