search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
TEELT ▶▶▶ EMISSIEBEPERKING ▶▶▶ WATERGIFT


Virtuele lysimeter kan emissie bij grondteelten beperken


Telers met grondteelten hebben de zorgplicht om zo min mogelijk uitspoeling van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen te veroorzaken. Een virtuele lysimeter kan helpen om de watergift nauwkeuriger af te stemmen op de gewasbehoefte.


VAK | door Peter Visser W


aar substraattelers hun giet- water (vrijwel) volledig kun- nen recirculeren, is dat voor telers in de grond niet mo-


gelijk. Om emissies naar het grond- en op- pervlaktewater te beperken, is het bij grondgebonden teelten daarom van be- lang dat er zo min mogelijk overtollig wa- ter wordt gegeven. Een instrument om het watermanagement te verbeteren, en de watergift zo goed mogelijk af te stemmen op de behoefte van het gewas, is de virtue- le lysimeter. Dit model, dat door Wagenin- gen University & Research is ontwikkeld en verder wordt verfijnd, werkt op basis van verdampingsmodellen en modellen voor het watergedrag in de bodem. Van alle bo- demtypes in Nederland zijn deze specifieke vochtkarakteristieken (pF-curves) bekend.


Uitspoeling in beeld Dankzij de algoritmes van de virtuele lysi- meter worden het watergehalte en de wa- terbuffering (vochtberging) in de grond als trend zichtbaar gemaakt in grafieken. Ook de wateropname en verdamping van het gewas krijgt de teler in beeld, evenals de uitspoeling, zowel sinds de vorige giet- beurt als bijvoorbeeld cumulatief over langere periodes.


38


De modelberekeningen leveren een dage- lijks advies op voor de optimale watergift in liters per vierkante meter. Het biedt di- rect inzicht in de verdroging en vernatting van de grond, en geeft aan wat de maxi- male watergift is waarbij nog geen uit- spoeling optreedt. Of anders, indien giet- beurten dat maximum overschrijden, de hoeveelheid uitspoeling die er per bo- demlaag plaatsvindt. Een chrysantenteler die in zijn teelten tot 30% en 34% uitspoeling bleek te hebben volgens de virtuele lysimeter, wist dit vol- gens onderzoeker Geert Franken op basis


van de advieswatergift bijvoorbeeld al te- rug te dringen naar 12 tot 15%. Daarbij waren er van de aangepaste strategie geen negatieve gevolgen voor het gewas waar te nemen. Beregeningaanpassingen dienen altijd wel binnen veilige grenzen te vinden, onder andere om geen ge- wasongelijkheid te veroorzaken vanwege drogere plekken in de tuin. Want hoe goed doppen van regenleidingen ook worden onderhouden en zijn uitgerekend op een egale waterverdeling, er zal nooit een volkomen strak horizontaal watergift- patroon gerealiseerd worden. En onder andere vanwege bodemkundige aspecten en plantbeworteling zal een volkomen nul-emissie ook niet mogelijk zijn zonder productie of kwaliteitsverliezen.


Groeiend vertrouwen Eerder zijn al met succes praktijkproeven uitgevoerd met een fysieke lysimeter, een


Grafieken geven de effecten van watergiften weer. ▶GROENTEN & FRUIT | 4 december 2020


FOTO’S: PETER VISSER


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48