search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Check Up


Generaal de Bonskazerne mogelijk veteranenontmoetingscentrum


Als het aan ECHOS ligt, de landelijke stichting die de ECHOS-Homes in kazernes beheert, wordt de Generaal de Bonskazerne in Grave vanaf volgend jaar een groot vete- ranenontmoetingscentrum. Tot eind 2016 was de kazerne in gebruik voor de opvang van vluchtelingen. BOEi, die cultureel erfgoed restaureert en het een nieuwe bestem- ming geeft, is als eigenaar bezig het complex een andere invulling te geven. Eerder was al bekend dat er onder meer een Munitiemuseum komt. ECHOS heeft niet alleen plannen voor een ontmoetingscentrum voor veteranen en hun thuisfront, ook zouden er in de toekomst time out- plaatsen voor veteranen moeten komen. ‘Concreet gaat het dan om 20 tot 30 woonunits in de bestaande gebouwen voor tijdelijke, maar ook langdurige sociaal-maatschappe- lijke opvang van veteranen’, aldus B&W van de gemeente Grave. ‘Daarbij worden er concrete mogelijkheden gezien om die veteranen, naast andere veteranen, als vrijwilli- ger in te zetten op de Generaal de Bonskazerne en in het


De voorpagina van het bidboek van eigenaar BOEi.


Munitiemuseum.’ Het Veteraneninstituut staat achter de plannen van ECHOS. (JR)


www.echos.nl/nieuws


Defensie handhaaft beleid van zero tolerance omtrent drugs


Het artikel in De Telegraaf over een milder beleid van Defen- sie ten aanzien van druggebruik (zie Checkpoint 7-2017) sug- gereert ten onrechte dat het beleid veranderd zou zijn, zo laat het ministerie weten. Volgens KTZ dr. Jelle Bos, werkzaam als hoofd Gezondheidskundig Beleid bij de Hoofddirectie Personeel van Defensie (HDP), blijft het zerotolerancebeleid ten aanzien van drugs van kracht. “De combinatie van het militair zijn en het bezit en/of gebruik van drugs blijft niet met elkaar verenigbaar.” In de uitvoeringsrichtlijn van het drugbeleid wordt onderscheid gemaakt tussen soft- en hard- drugs. Bij softdruggebruik en/of bezit, afhankelijk van in of buiten dienstomgeving, volgt een administratieve maatregel en bij herhaling (oneervol) ontslag en bij harddruggebruik en/of bezit onmiddellijk oneervol ontslag. Maar dat is voor de marechaussee alweer anders omdat dit onderscheid voor hen niet van toepassing is. “Veteranenorganisaties en ook de Veteranenombudsman hebben er al eerder op gewezen dat


een dergelijk oneervol ontslag voor met name, al dan niet getraumatiseerde, veteranen niet altijd passend is en een nog slechtere start in de burgermaatschappij oplevert. Daar zijn we nu wel naar aan het kijken”, aldus Bos. In dat kader leidt hij een werkgroep die zich vooral richt op de uitvoeringsrichtlijn van het drugbeleid van Defensie. Bos: “Uitgaande van het feit dat drugs en het militair zijn niet samengaan, kan de wijze waarop we afscheid van elkaar nemen wellicht beter worden afgestemd op de specifieke omstandigheden van de militair en organisatie. Daarbij kan – onder specifieke omstandigheden – bijvoorbeeld een andere ontslaggrond dan ‘niet-eervol ontslag wegens wangedrag’ in de overweging worden betrokken. Daarover moet eerst ook binnen Defensie afstemming en overeenstemming bestaan.” Bos hoopt desalniettemin dat de werkgroep eind dit jaar nog met een advies hierover aan de minister van Defensie zal komen. (FL)


‘Vergeten’ Korea-oorlog nu ook in NMM


Het Nationaal Militair Museum (NMM) besteedt sinds kort ook aandacht aan de Korea-oorlog (1950-’53). Tot nu toe was er geen plek voor deze oorlog, maar dat was een vergissing, geeft NMM-conservator Alfred Staarman toe aan de NOS. “De Korea-oorlog is een heftige oorlog, een bloedige oorlog. Er zijn veel Nederlanders bij omgekomen. Er waren 123 gesneuvelden en er werden 5000 Nederlan- ders uitgezonden. Dat zijn nogal aantallen, dat rechtvaar- digt echt wel wat aandacht.” Het museum heeft nu ruimte gemaakt door andere exposities dichter op elkaar te zet-


8 oktober 2017


ten. Koreaveteraan Cees Motshagen was al twee jaar bezig een plek te krijgen voor de Korea-oorlog in het museum. “Ik vond dat gat tussen Indonesië en Libanon wel groot hier, en nu is dat ingevuld”, aldus de oud-voorzitter van de Vereniging Oud Korea Strijders tegen de NOS. Hij is blij met de erkenning, maar wel teleurgesteld over de geringe aandacht. Een kleine vitrine is gevuld met de uitrusting van een Nederlandse en een Noord-Koreaanse militair, een aantal foto's, enkele onderscheidingen en een model van een torpedojager. (JR)


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65