search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Checklist


Antwoord op prangende vragen over het gevechtsinsigne


Door: Christ Klep Sinds wanneer bestaat het gevechtsinsigne?


De regering stelde het ‘Insigne voor Optreden onder Gevechts- omstandigheden’ eind 2008 in, met terugwerkende kracht tot 1 juni 2001. De eerste uitreikingen vonden in juli 2009 plaats op Kamp Holland (Uruzgan). In november 2013 werden de voor- waarden voor het aanvragen van het insigne vereenvoudigd: ook de betrokken militair kan een verzoek indienen. Postume toe- kenning of aan bondgenootschappelijke militairen is eveneens mogelijk. Het betreft een individuele onderscheiding en deze kan dus bijvoorbeeld niet pelotonsgewijs uitgereikt worden. Vergelijkbare onderscheidingen kende Nederland overigens al wel, vooral het Ereteken voor Belangrijke Krijgsbedrijven (1869) en het Oorlogsherinneringskruis (1944).


Waarom kwam er eigenlijk een nieuw gevechtsinsigne?


Sinds het einde van de Koude Oorlog nemen militairen vaak deel aan internationale missies. Steeds regelmatiger vechten zij met tegenstanders: van enkele schoten over en weer tot langdu- rige vuurgevechten. Daarmee groeide de behoefte om zich als militair te onderscheiden van collega’s die dergelijke risico’s niet meemaken, maar wel dezelfde toelagen en herinneringsme- dailles krijgen. Er werd met andere woorden een leemte ervaren tussen dapperheidsonderscheidingen en herinneringsmedailles. De instelling van het gevechtsinsigne komt tevens voort uit de behoefte naar internationale gelijkstelling. Zo ontvingen Neder- landse militairen die dienden onder Amerikaans bevel regelma- tig de Combat Infantryman Badge of Combat Action Badge.


Dit roept natuurlijk de vraag op: wat is eigenlijk de definitie van ‘gevechtshandeling’?


Een lastige vraag. Het besluit van 2008 definieerde ‘gevechts- handeling’ nog niet precies. De toelichting bij het besluit wekte ook enige verwarring omdat de indruk werd gewekt dat alleen gevechtshandelingen die buiten het koninkrijk hadden plaatsge- vonden eronder vielen. De minister van Defensie corrigeerde dit in 2013 via de volgende meer toegespitste definitie: ‘Iedere vorm van actief en professioneel handelen binnen de taakopdracht van de desbetreffende militair waarbij tevens sprake is van vijandelijk optreden met indirect vuur, direct vuur of hiermee vergelijkbaar gevechtscontact, dan wel van enige andere vorm van excessieve geweldsuitoefening jegens de militair.’ Onder dat laatste vallen bijvoorbeeld mijnen, geïmproviseerde explo- sieven, zelfmoordaanslagen, beëindiging van gijzelingen (met geweld) en gevaarlijke arrestaties. De betrokken militair moet wel de geldende geweldsregels hebben toegepast.


Is het een koninklijke onderscheiding?


Nee. De minister heeft de toekenning van het insigne gedelegeerd aan de commandant. Het insigne wordt dus niet bij Koninklijk Besluit ver- leend.


En is er ook discussie over?


Dat is onontkoombaar. Internetfora bediscussiëren de vraag wie het gevechtsinsigne verdient. Volgens sommigen reikt Defensie de onderscheiding te gemakkelijk uit. Onderzoek wijst tevens op het risico van een zogenoemde TIC-rush: de neiging om bewust een gevecht (troops in contact, TIC) op te zoeken om het gevechtsinsigne te verdienen. Ook creëert het insigne onvermijdelijk een zicht- baar onderscheid. Militairen met gevechtservaring en insigne genieten een hogere status, wat kan leiden tot klakkeloze acceptatie van hun mening. Omgekeerd bestaat de kans op uitsluiting van col- lega’s ‘die zoiets unieks nu eenmaal niet hebben meegemaakt’.


oktober 2017 13


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65