search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Innovatie Innovatie moet het antwoord worden op vraagstukken van deze tijd, stelt Ron Peters. “Zand en grind is bijna onbeperkt voorradig. Ook is er voldoende kalk- steen, hoewel dat niet geldt voor Neder- land zelf. In het kader van recyclen is het terugwinnen van zand, grind en cement in haar oorspronkelijke vorm belangrijk om het gebruik van primaire grondstof- fen terug te dringen. Ron Peters: “Er is een recyclingbedrijf dat werkt met een innovatieve techniek waarbij uit schoon betonpuin zand, grind, maar ook cement wordt


terug gewonnen. Deze techniek


is in Nederland bekend als Slim Bre- ken. Digitalisering in de bouw door het 3D Bouw Informatie Model (BIM) is een innovatie die er voor zorgt dat er inte- graal kan worden samengewerkt door


bruggen in Nijmegen | © Betonhuis


allerlei disciplines in de bouwsector. Alle data van de bouw worden verzameld in het gebouwbeheersysteem in BIM. BIM leidt tot een enorme efficiencyverbete- ring en verhoogde duurzaamheid in de bouw. Een tastbare uiting van de digita- lisering is de robotisering van de bouw, bijvoorbeeld 3D-printen van beton. 3D betonprinten biedt de ongekende moge- lijkheid om unieke elementen te maken. Bovendien is 3D printen efficiënter


in


materiaalgebruik en kan met kortere levertijden worden gerealiseerd. Een andere innovatie van jaren geleden maar die nog steeds veelvuldig wordt toegepast is zelfverdichtend beton. Zelf- verdichtend beton is een betonsoort met een hoge vloeibaarheid die na het gie- ten niet meer verdicht hoeft te worden. Daar het beton niet meer nagetrild dient


te worden, wordt hiermee een stuk effi- ciëntie bereikt. Door het veranderende klimaat nemen de extremen in de vorm van hittegolven en wateroverlast toe. Dat leidt weer tot verdroging in de onder- grond. Waterdoorlatend beton maakt het mogelijk om gestabiliseerde zones zon- der water te creëren, die gebruikt kunnen worden door voetgangers en voertuigen, bevordert de infiltratie van regenwa- ter in de onderliggende grond, evenals de evapotranspiratie


(bij aanwezigheid


van vegetatie) en vertraagt het overtol- lige afvloeiwater. En zo zijn er nog meer voorbeelden te noemen. Beton is niet een product dat het milieu belast, maar een product dat milieuwaarde toevoegt.”


Meer informatie https://betonhuis.nl/


Transitieagenda Circulaire Bouw Economie


Het Rijksbrede programma ’Nederland Circulair in 2050’ geeft richting aan wat we moeten doen om zuiniger en verantwoord om te gaan met onze grondstoffen en producten om zo de ambitie Nederland Circulair in 2050 te halen. Het Grondstoffen- akkoord markeerde vorig jaar het startpunt om samen aan de slag te gaan. Met dit Grondstoffenakkoord is de basis gelegd voor de ontwikkeling van de Transitieagenda Circulaire Bouw Economie.


Deze agenda schetst de stappen die de bouwkolom voorstelt om uiterlijk in 2021 een aantal doelen op het gebied van circulariteit te bereiken. Die doelen liggen onder meer bij het ontwikkelen van innovatieve producten, het stimuleren van de vraag naar circu- laire producten in overheidsopdrachten, stimulerende wetten en regels, verduurzaming van de woningvoorraad en een uniforme meetmethode voor circulariteit.


OTAR Nr. 6 - 2020


9


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48