search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
VORMEN IS BETON GEEN BETON”


“DOOR DE VELE VERSCHIJNINGS-


fietspad Bunschoten | © VOBN, foto: Betonhuis tiële bijdrage levert aan de CO2 -uitstoot.


Dat raakt aan het imago van beton. Het behoeft wel enige nuancering. Wereld- wijd bedraagt de bijdrage van cement en beton aan de CO2


-uitstoot 9%, maar in


Nederland is dat 1,6%. Niettemin zijn we als branche hard bezig dat nog verder omlaag te brengen. Als uitvloeisel van de Green Deal Verduurzaming Beton keten is er een Betonakkoord opgesteld.”


Ontheffing Het Betonakkoord zet zich sector- en ketenbreed in voor de verduurzaming van beton, betoogt


akkoord richt zich op vier thema’s: CO2


geringe bijdrage aan de stikstofuitstoot (tijdelijk) ontheffing te verlenen. De branche richt zich ook op het inzetten van geëlectrificeerd materieel om de al beperkte uitstoot van N2


nog verder


terug te dringen. Zoals altijd blijkt uit welk akkoord dan ook: je moet het met elkaar doen, anders lukt het niet.”


energieprestatie; een integrale benade- ring van een bouwwerk. Een gebouw heeft echter geen eeuwigdurende func- tie, waardoor het uit economisch oog- punt eerder gesloopt moet worden. We komen dan uit bij de principes van de circulaire economie. Voor circulariteit gebruiken we de ladder van Lansink.”


Peters. “Het -


reductie, circulaire economie, innovatie en onderwijs, en kapitaal. Met het Betonakkoord lopen we voorop in de wereld. Het akkoord poogt niet alleen bij te dragen aan substantiële verlaging van de milieudruk van beton, maar het versterkt ook de innovatiekracht en concurrentiepositie


van deelnemende


bedrijven en de opleidingsmogelijkheden van werknemers. De branche wordt momenteel ook hard raakt door de


stikstofproblematiek. stikstofprobleem vergunningverlening. Door stagneert Ondanks


het de


dat


we slechts 0.6% bijdragen aan de stikstofuitstoot en dus geen veroorzaker zijn van het probleem krijgen we wel de


rekening gepresenteerd. Ik


bron: betonakkoord; uitvoeringsteam circulair


Circulaire economie Ron Peters: “Beton heeft een ‘bijna oneindige’


levensduur, zoals blijkt uit pleit ervoor om de bouw, vanwege de


diverse voorbeelden uit de Romeinse periode. Als we het dan hebben over de milieubelasting van beton, pleiten wij ervoor om het aspect levensduur daarin te betrekken. Het milieuprofiel van beton over de totale levenscyclus verbetert daardoor ten opzichte van bijvoorbeeld hout, en terecht. Daarnaast pleiten wij ervoor om niet alleen de materiaalpres- tatie te beoordelen, maar tevens de


Bron afbeelding: QuickScan Impact assessment (circulaire) bouwopgave - MRA Materiaalstromen, logistiek en ruimte- gebruik. Auteurs: Samira Errami (Economisch Instituut voor de Bouw) en Lucinda Kootstra (TNO).


Afval voorkomen De eerste stap is het voorkomen van afval


(preventie).


Is delfstoffenwinning


überhaupt in de toekomst nog wel nodig als we de circulaire economie hebben? Peters geeft aan van wel.


Daarnaast


heeft het EIB (Economisch Instituut voor de Bouw) uitgerekend dat herge- bruik van materiaal vanuit sloop voor maximaal 20% voorziet in de vraag voor nieuwbouw.


OTAR Nr.6 - 2020 7


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48