search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
busstation Barneveld | (c) VOBN, foto: Betonhuis


Dit betekent dat ten minste 80% van de vraag ingevuld zal blijven worden door winning van primaire bouwgrondstof- fen uit de Nederlandse bodem. Deze winning laat zich goed combineren met andere maatschappelijke doelen, zoals de ontwikkeling van nieuwe natuur, of rivierveiligheid door ruimte voor de rivier. In het Betonakkoord is het streven opge- nomen naar 20% van de vraag invullen door hergebruik en of recycling.


Hergebruik Peters: “De tweede stap in de ladder is hergebruik. Zo denken we na over demontabel bouwen en over een tweede of derde leven van een bouwwerk. Stel: een bouwwerk gaat 40 jaar mee voor de functie waarvoor het is gebouwd. Na die 40 jaar is de vraag: moet ik gaan slopen of kan ik er een andere bestemming aan geven? Kan ik het gebouw zó ontwer-


pen dat er in de toekomst een andere functie aan gegeven kan worden? Het uitvoeringsteam Circulair


ontwerpen


uit het Betonakkoord heeft hiervoor het Bouwwaardemodel ontwikkeld. Het Bouwwaardemodel maakt voor keten- partners inzichtelijk hoe hun activiteiten bijdragen aan een meer circulaire eco- nomie. Het verlengen van de levensduur van een object heeft de meeste poten- tie. Het gaat dan over zowel de techni- sche levensduur van beton, alsook over nieuwe toepassingsmogelijkheden wan- neer een constructie in de bestaande functie niet meer voldoet. Voor het zelfstandig kunnen opstellen van milieuprofielen voor betonnen pro- ducten, uitgedrukt in MKI waarde en circulariteit, heeft


een certificerende


instelling een beoordelingsrichlijn opge- steld voor bestratingsmaterialen, BRL K11002. Door deze beoordelingsrichtlijn


kunnen producenten worden gecertifi- ceerd onder externe kwalititeitsborging. Veel betonproducten zoals kleine prefab en bestratingsmaterialen zijn nu al vol- ledig herbruikbaar en het hergebruik van complete betonskeletten of betonnen constructiedelen krijgt steeds meer aan- dacht. Hergebruik kan ook door aanpas- singen aan het materiaal. Bijvoorbeeld het inkorten van vloersystemen van utili- teitsgebouwen voor woningbouw.”


“JE MOET HET MET ELKAAR DOEN, ANDERS LUKT HET NIET”


8 Nr. 6 - 2020 OTAR


Recyclen De derde stap is recyclen. Beton wordt dan omgezet in betongranulaat, dat her- gebruikt kan worden in betonmengsels of wordt verwerkt in de fundering van wegen. Ron Peters: “Het betongranulaat als funderingsmateriaal in wegen wordt nog wel eens gezien als downcyclen van het materiaal. Ik zie het echter als een toepassing, die goed kan zijn voor het milieu. Het voorkomt het gebruik van pri- mairegrondstoffen zoals zand-cement- stabilisatie en het heeft een functie in de opbouw van het fundatiepakket door de vorm van de fractie. Daarnaast hebben we al eerder al gezien dat bij de produc- tie van cement veel CO2


vrijkomt.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48