search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
HET GROOTSTE BRAKWATER- SCHORRENGEBIED VAN WEST-EUROPA


in samenwerking met Provincie Zeeland. Provincie Zeeland faciliteert de planvor- ming, doet het omgevingsmanagement en de grondverwerving en de overdracht van het beheer. Ook maken wij recrea- tief medegebruik in het gebied mogelijk. Het Belgische deel van het Hedwige- Prosperproject is al grotendeels uitge- voerd. Wij hebben het nu over de reali- satie op Nederlands grondgebied. De


eerste werkzaamheden bestaan


uit het aanleggen van een nieuwe pri- maire kering, die moet aansluiten op de primaire kering op Belgisch grond- gebied. Vervolgens wordt een kreken- stelsel gegraven, dat


is gebaseerd op De linkeroever in België met de haven van Antwerpen | Foto: Provincie Zeeland


oorlog staken Nederlandse soldaten in 1584 om strategische redenen (inun- datie) de laatste intact gebleven dijken door en verdween Saeftinghe onder water. In de 17e eeuw werd opnieuw begonnen met bedijken, en in 1907 was de Hertogin Hedwigepolder het laatste op de zee veroverde gebied in de oost- hoek van Zeeuws-Vlaanderen.


Ontpoldering Op 12 november 2014 bevestigde de hoogste bestuursrechter


tare nieuwe getijdennatuur: 295 hectare daarvan ligt in Nederland, de overige 170 in Vlaanderen. Het nieuwe natuurgebied verbindt aan de linkeroever de Vlaamse schorren ‘Ouden Doel’ en het ‘Paarden- schor’ met het Nederlandse ‘Verdron- ken Land van Saeftinghe’ tot één groot, grensoverschrijdend natuurgebied.


in Nederland,


de Raad van State, dat de polder onder water mag worden gezet. In 2018 nam de Hoge Raad de laatste belemmering weg over de onteigening van de grond, die door de grondeigenaar was opge- worpen. Eva Haverkorn van Rijsewijk: “In het


verdrag ‘Ontwikkelingsschets


2010 Schelde-estuarium’ tussen Neder- land en Vlaanderen is de inrichting van zowel de Hedwige- als de Prosperpolder tot één intertijdengebied opgenomen, naast een aantal andere natuurherstel- maatregelen. De uitvoering van deze maatregelen is nodig om de natuur in het Schelde-estuarium in een goede staat van instandhouding te brengen. Door de ontpoldering ontstaat er 465 hec-


Hedwige-Prosperpolderproject Richard


Rozemeijer: “Het Hedwige-


Prosperproject is onderdeel van zowel het Natuurpakket Westerschelde aan Nederlandse zijde als het Sigmaplan aan Vlaamse zijde. Vlaanderen voert overeenkomstig het verdrag de werk- zaamheden op Nederlands grondgebied uit. Daarvoor zorgt de Vlaamse water- wegbeheerder Vlaamse Waterweg NV


Samen met de Doelpolders en Prosper- polders is het goed voor zo’n 4700 hec- tare getijdennatuur en wordt daarmee het grootste brakwaterschorrengebied van West-Europa.” Richard Rozemeijer: “De verwachting is dat bijna vergeten soorten als de bruine kiekendief, de kluut,


lepelaar, visdief, tureluur, argus-


vlinder, de patrijs en vele andere er nieuwe kansen gaan krijgen.”


het oorspronkelijke post-middeleeuwse stelsel.” Eva Haverkorn van Rijsewijk: “Expert judgement heeft geleid tot een stelsel van geulen en kreken. Waar het water het gebied instroomt, zijn de stroomsnelheden


hoog. Achterin het


gebied neemt de stroomsnelheid af. Zo kunnen verschillende estuariene natuur- waarden ontstaan.” Rozemeijer: “Op de grens van het Land van Saeftinghe en de Hedwigepolder ligt de leidingendam, een verstevigd landlichaam ter bescher- ming van daar aanwezige gasleidingen. Die dam moet worden geoptimaliseerd om inundatie mogelijk te maken. Ook de opstallen van de huidige bewoners en bestaande beplanting moeten worden verwijderd.


Panoramaheuvel De laatste maatregel bestaat uit het verwijderen van de Sieperdadijk en de Scheldedijk. Over het afgraven van de bestaande Scheldedijk wordt door de aannemerscombinatie nog een plan uit- gewerkt.” Eva: “Voor het recreatieve medegebruik


is


een panoramaheuvel


ontworpen, die uitzicht geeft over het gebied en een belevingspunt moet gaan worden. De panoramaheuvel zit niet in het Rijksinpassingsplan, daarom wordt daar een aparte procedure voor doorlopen. De plannen zijn samen met de omge- ving bedacht en het voorstel wordt dan


OTAR Nr.6 - 2020 29


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48