search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
den een opgave op zich, want sommige moesten met een snelheid van 80 km/ uur gepasseerd kunnen worden. Daar- voor werd een nieuw type, de zogeheten 1:18 wissel, in het sporenplan opgeno- men. Beveiligingstechnisch vroeg onder meer het nabijgelegen station Horst- Sevenum aandacht. Bijkomende com- plicatie was dat het baanvak ter hoogte van de railterminal deel uitmaakte van het Programma Vervanging Treinbeveili- ging dat toen in de regio Noord-Limburg liep. Voor


zowel beveiliging/besturing als


voeding kreeg de railterminal een eigen voorziening,


respectievelijk een relais-


huis en een onderstation. “Een optrek- kende trein van 740 meter


trekt veel


stroom; dat kon het bestaande spoor niet leveren”, legt Van Kruisbergen uit. Met de aanleg van het spoor op het Cabooter-terrein had ProRail verder geen bemoeienis. “We hebben met hen een x,y,z-coördinaat afgesproken waar onze sporen elkaar zouden treffen. Uiteraard sluiten zij wel aan op onze ver- keersleiding, want ze moeten elke trein die bij hen het terrein op- of afgaat bij ons aanmelden.” De aanbesteding door ProRail van de uitvoering leverde Dura Vermeer Railin- fra als hoofdaannemer op. “Wij kiezen bijna altijd voor integrale aanbesteding. De kaart van de multidisciplinaire uit- voering werd hier door Dura Vermeer gespeeld. Zij hebben de coördinatie van engineering, materiaalinkoop en inte- grale planning en voorbereiding ver- zorgd. Daarbij hebben ze hun expertise ingezet om de werkzaamheden veilig en efficiënt te laten verlopen.”


Vrachttreinen van en naar de railterminal moeten soms een hoofdspoor kruisen en op een wachtspoor even ‘parkeren’ | Foto: Dura Vermeer


Publieke ondernemersgeest Al met al was het een stevig, complex project voor ProRail. “We hebben met z’n allen laten zien dat de overheid zo’n groot


infrastructuurproject, inclusief


planvorming, in vier tot vijf jaar kan rea- liseren”, zegt Van Kruisbergen. “Daar-


bij zijn we onder de investeringsraming gebleven en binnen de gestelde termijn. Daar zijn we als ProRail trots op. Want we staan soms bekend als een bol- werk van regels en procedures – niet voor niks, want ons grote belang is de veiligheid op het spoor te borgen. Maar we hebben hier ondernemersgeest aan de dag gelegd. Binnen dat bolwerk en binnen het afsprakenkader voor omge- vingsmanagement,


5 KILOMETER HOOFDSPOOR IS


AANGEPAST, MET 15 NIEUWE WISSELS EN 11 KILOMETER NIEUW SPOOR


44 Nr. 6 - 2020 OTAR


bestemmingsplan en aanbesteding heb- ben we de marges opgezocht van wat wel mogelijk was. Dat kan alleen als je samen met alle partijen de schouders eronder zet.” Van Langh beaamt dat.


natuurregelgeving,


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48