search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
de Staat door kon gaan met de onteige- ning van de Hedwigepolder. Wat kabels en leidingen betreft is er een brede discussie geweest over een asbest-cementleiding


van het drink-


waterbedrijf Evides, die daar in 1963 was gelegd. Die leiding kon geen enkele zetting verdragen. Omdat er te veel onzekerheid bleef over het gedrag van de leiding ná inundatie is besloten om extra


toegevoegde omgevingswaarde


te creëren door een nieuwe waterleiding aan te leggen.” Eva: ”Alle vergunningen voor het Hedwige-Prosperproject


zijn aange-


vraagd tezamen met het Rijksinpassings- plan, opgesteld om uitvoering te geven aan het nationaal beleid en het verdrag met Vlaanderen. De


rijkscoördinatie- Graafwerkzaamheden hoofdgeul en archeologie | Foto: Anita Eijlers


ook gedragen door de ‘streekholders’. Bijzonder om te melden is dat de pano- ramaheuvel wordt aangelegd met de rest van de uitkomende grond, waardoor er werk met werk gemaakt kan worden. Winst voor natuur, het beperken van de milieubelasting, de gedachte dat er geen grond uit de polder wordt afgevoerd en het beperken van de kosten van grond- transport speelden mee in de keuze van dit plan.” Richard: “De panoramaheuvel wordt 28 meter hoog met daarop een uit- kijktoren, zodat je ook de beleving van de Schelde als getijderivier meekrijgt.


Aanbesteding De Vlaamse Waterweg NV heeft het Hedwige-Prosperproject


in de vorm


van een RAW-bestek in de markt gezet. Door middel van een Europese openbare aanbesteding heeft de Belgische aan- nemerscombinatie Baggerwerken Dec- loedt – Jan De Nul – Aertssen het werk aangenomen voor een bedrag van circa € 50 miljoen. Die combinatie heeft eerder al de werkzaamheden in het Vlaamse deel van de Prosperpolder uitgevoerd.” Eva: “Dat dit een echt grensoverschrij- dend project is, zie je terug in verschil- len van aanpak. Zo ging men voor het


Omgevingsmanagement Richard: “De omgeving van het project is overzichtelijk te noemen. De polder zelf had vooral een agrarische bestem- ming en er stonden enkele woningen. De onteigening was wel een lang proces. De grootgrondeigenaar heeft tot aan de Hoge Raad tegen de onteigening gepro- cedeerd. Op 5 januari 2018 bepaalde de Hoge Raad dat het oordeel van de recht- bank Zeeland-West-Brabant van 8 juni 2016 in stand bleef. Dat betekende dat


Vlaamse deel in eerste instantie uit van een bres in de dijk in combinatie met een beperkt geulenstelsel, terwijl Nederland kiest voor het helemaal weggraven van de dijk met een uitgebreid geulenstelsel. Tijdens de voorbereiding en nu tijdens de uitvoering van het project wisselen we veel kennis en ervaring uit, waardoor we in aanpak naar elkaar zijn toegegroeid.” Richard: “Ook in de aanbesteding zie je verschillen. Waar in Nederland op basis van functionele eisen wordt uitbesteed, omschrijft de Belgische opdrachtgever exact wat hij wil hebben. Daardoor staat het technisch kennisniveau van de Bel- gische opdrachtgever ook op een hoger niveau dan in Nederland.”


regeling was van toepassing. Voor het project is vergunning verleend op basis van de Natuurbeschermingswet 1998, ontheffing flora-en faunawet, ontgron- dingsvergunning binnendijks


van de


provincie en buitendijks van Rijkswater- staat, een watervergunning en een ont- heffing voor het onttrekken van wegen aan de openbaarheid.” Richard: “ Voor het toekomstig beheer hebben we een belangstellingsregis- tratie uitgeschreven, waar partijen hun interesse kenbaar konden maken. Stich-


IDENTITEITSGERICHTE GEBIEDSONTWIKKELING ALS OMGEVINGSINSTRUMENT


30 Nr. 6 - 2020 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48