search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
mogelijk te houden.” Maar de laatste fase is ook zeer com- plex. Het gaat om twee tunnels met eigen technische installaties, die ook weer aan elkaar gekoppeld zijn. Van de Woude: “Uit ervaring weten we dat veel tunnels vertraagd zijn in de openstel- ling. Enerzijds gaat het om de integra- tie van een civieltechnisch uniek object met standaard technische installaties erin. De ontwikkeling van software om al die dingen met elkaar te laten praten is complex. Daarna moeten alle instan- ties en organisaties die moeten werken met die software hiervoor opgeleid en getraind worden. Die moet je allemaal meenemen en je moet aantonen dat alles klopt en veilig is. Het is heel tijdro- vend om de software met alle scenario’s te testen.”


Openstellingsvergunning Het verkeer mag pas gaan rijden als er een openstellingsvergunning is ver- leend. Van der Meer: “De gemeente moet uiteindelijk alle vinkjes kunnen zetten. Het gaat dan om zaken als: de techniek werkt, de operators in de ver- keerscentrale kunnen ermee werken, hulpdiensten zijn voldoende voorbereid bij een calamiteit.”


Stakeholdermanagement


Overzichtsfoto Maasdeltatunnel in aanbouw met beide oevers.


Rijkswaterstaat en BAAK hechten grote waarde


aan stakeholdermanagement


om het project in goede banen te leiden. Zeker omdat niet alle betrokken gemeen- ten op de nieuwe verbinding zaten te wachten, terwijl bij de uitvoering wel hun medewerking nodig is. “Feit is dat het project er komt”, aldus Van der Meer. “Op de zuidoever was men een stuk positiever dan op de noordoe- ver. Rotterdam, havenbedrijf en Rozen- burg zijn positief, de kant van Maassluis en Vlaardingen is dat niet want die zien de verbinding als inbreuk op het open polderlandschap.” “We hebben samen geprobeerd te inves- teren in de relatie met de stakeholders. Er zijn inhoudelijke discussies, maar je kunt in ieder geval tijdig met elkaar in gesprek gaan. We proberen zo te com- municeren dat niemand verrast kan zijn door werkzaamheden die eraan komen. Daarmee voorkom je heel veel gedoe, weerstand, zienswijzen en bezwaren.”


Luisteren “Tot nu toe zijn er nul bezwaren en ziens- wijzen van belanghebbenden”, consta- teert Anne Peters. “We hebben er de nodige energie ingestoken om de omge- ving mee te krijgen en goed te informe- ren. Dat heeft vruchten afgeworpen. Alle stakeholders willen gelukkig praktisch meedenken.” Van der Meer: “We laten zien dat we naar ze luisteren. Je moet kijken waar je elkaar kunt vinden en dat meenemen in de uitvoering.” Naast de aanleg van de tunnels is ook de bouw van twee nieuwe knooppun- ten bij Rozenburg en de A20 bij Vlaar-


dingen complex. “Logistiek gezien zijn die knooppunten heel


(Vlaardingen) worden ingewikkeld om


te realiseren”, aldus Van der Meer. “Er moeten allerlei fl y-overs (Rozenburg) en dive-unders


aangelegd, terwijl je het verkeer zoveel mogelijk door wilt laten rijden.” Naast verkeershinder zal er volgens hem sprake zijn van geluidshinder, zeker bij de verbreding van de A20. “Daar wonen de meeste mensen die hinder gaan krij- gen van de aanleg van de Blankenburg- verbinding. Het is belangrijk om tijdig en zo volledig mogelijk te communiceren naar de omgeving.”


Grond blijft in het gebied


BAAK werkt met een gesloten grond- balans, aldus Robbert de Groot van de combinatie. “We gaan de drie miljoen kuub grond die we verzetten, hergebruiken binnen het project. Het dak van de Hollandtunnel bij- voorbeeld wordt met deze grond aangevuld, het Oeverbos krijgt een nieuwe landschappelijke inrichting en een zichtheuvel. Veel grond gaat ook naar de ‘Blankenberg’, te realiseren in Knooppunt Rozenburg. De aansluiting tussen de Maasdeltatunnel en de A15 realiseren we voor een groot deel met fl y-overs; ook daar is veel grond nodig.”


OTAR Nr. 6 - 2020


27


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48