search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
piek- en dal-momenten, waardoor ov- bedrijven hun vervoerscapaciteit beter kunnen afstemmen op de behoefte. Dit levert naast klanttevredenheid ook kostenvoordelen op doordat de trein- of tramvloot effi ciënter wordt ingezet.


Veilig en energiezuinig Tot de stuwende krachten achter deze ontwikkelingen behoren urbanisatie en energietransitie. Het effi ciënt benutten van transportinfrastructuur en vervoers- capaciteit houdt grote groepen mensen mobiel, maar reduceert ook het ener- gieverbruik en de uitstoot van broeikas- gassen. Dit laatste wint aan belang in terugverdienmodellen voor


investerin- © Siemens


en storingsvrij werkte, ging de fysieke ombouw van start. De Koningstunnel kon hierdoor eerder worden openge- steld dan door de gemeente Den Haag gevraagd. Inmiddels is de Digital Twin geschikt gemaakt voor alle tunnels.


Slim verkeersmanagement Geautomatiseerde


bruggen, tunnels


en sluizen kunnen communiceren met hun digitale omgeving. Zo kunnen data van kruispunten voor een tunnel wor- den gekoppeld aan data uit de tunnel- systemen. De wegbeheerder kan hier- door fi levorming in de tunnel voorspel- len en weggebruikers tijdig vragen hun snelheid te matigen. Op vergelijkbare wijze realiseren ov-aanbieders via de ‘digitale snelweg’ operationele verbe- teringen. Op veel treinstations tellen slimme sensoren het aantal reizigers. Analyse van deze data geeft inzicht in


gen in digitalisering. Daarbij is de meer- waarde in de praktijk vaak groter dan op voorhand kan worden becijferd. Zo is digitale reizigerstelling in de corona- crisis ook ingezet om de social distan- cing op treinperrons te borgen. Spoor- vervoer bleef hierdoor beschikbaar en betrouwbaar, maar ook veilig en fl exibel om in te spelen op deze onverwachte ontwikkeling.


MaaS Onder de noemer ‘Mobility as a Service’ (MaaS) groeit ook het aantal digitale mobiliteitsdiensten. Hierbij worden data van vervoersaanbieders via de cloud gecombineerd met data uit andere bronnen. Ook Siemens Mobility breidt haar MaaS-platform uit. Reizigers kun- nen per app een intermodaal vervoers- traject samenstellen en dit in één keer digitaal afrekenen. De zelfl erende app biedt na verloop van tijd steeds betere, gepersonaliseerde


oplossingen aan.


Ov-bedrijven kunnen via MaaS-platfor- men hun diensten promoten en uitbrei- den met onder meer sharing-concepten voor fi etsen of auto’s. Het wordt hier-


door eenvoudiger om via het ov van A naar B te komen. Naarmate meer ver- voersdiensten digitaal gekoppeld zijn, kunnen de kosten dalen en zullen we wellicht de auto vaker laten staan.


Moving beyond Waar kansen lonken, liggen ook uitda- gingen. In een digitaliserend mobiliteits- landschap is cyber security topprioriteit. Automatiseringsbedrijven zoals Siemens Mobility houden hier al


rekening mee


in het design van hun producten en systemen. “Daarnaast draait alles om samenwerking”, aldus Emilio Tuinen- burg. “De digitale transformatie is een stapsgewijs traject, waarin organisaties eerst bepalen welke data ze al hebben en welke ze nog nodig hebben om hun doelstelling te bereiken. Je hebt behalve technische kennis ook domeinkennis en analytische knowhow nodig. Geen enkele organisatie heeft alle benodigde kennis, maar door kennis te delen, kun- nen we versneld innoveren en optima- liseren. Samenwerking tussen overhe- den en bedrijven is dan ook een must om de traditionele grenzen van onze mobiliteit te doorbreken en te bouwen aan een ecosysteem waarin reizigers en vervoerders centraal staan. Moving beyond. Een pure win-win op zowel economisch als maatschappelijk vlak.”


Meer informatie www.siemens.nl/mobility


STUWENDE KRACHTEN ACHTER DIGITALISERING: URBANISATIE EN ENERGIETRANSITIE


© Siemens OTAR Nr.6 - 2020 13


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48