search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
“Digitalisering is grens- verleggend in het mobiliteits landschap”


Terwijl cruciale schakels in ons wegen-, spoor- en vaarwegennetwerk toe zijn aan renovatie groeit de vraag naar duurzame, intermodale vervoers- oplossingen. Een unieke kans om de traditionele grenzen van onze mobili- teit te doorbreken, klinkt het vanuit de automati- seringssector.


Siemens Mobility P ersonen- en goederen-


vervoer vormen een belang- rijke pijler onder de Neder-


landse economie. Beide zijn de afge- lopen


jaren exponentieel gegroeid.


Ook stellen we steeds hogere eisen aan transportinfrastructuur en mobili- teitsdiensten. Reizen moet comforta- bel zijn, we willen overal en altijd inzicht hebben in vervoers mogelijkheden en we willen op stiptheid in het openbaar vervoer kunnen vertrouwen. Grondstof-


12 Nr.6 - 2020 OTAR


fen en afgewerkte producten moeten hun bestemming just-in-time bereiken. Uiteraard moet alles betaalbaar blijven.


Intelligent asset management Veel bruggen, sluizen en tunnels in ons land zijn echter zeventig tot tachtig jaar oud en de afgelopen decennia inten- sief benut. Daarom laat Rijkswaterstaat in het kader van een grootschalig ver- nieuwings-


en renovatieprogramma


(VenR) tientallen kunstwerken moderni- seren. De klemtoon ligt op automatise- ring en digitalisering, waardoor kunst- werken veilig op afstand kunnen wor- den bediend. Digitalisering schept ook kansen om hun levensduur te verlengen en de performance te verhogen, ter- wijl


tegelijkertijd de onderhoudskosten


dalen. Moderne besturings- en beveili- gingscomponenten, maar bijvoorbeeld ook


klimaatinstallaties voor tunnels


genereren continu data. Deze vormen de basis voor intelligent asset manage- ment. Zo worden storingen vanuit besturingssystemen automatisch door- gestuurd, waardoor onderhoudstech- nici sneller kunnen reageren. Daarnaast gaat de trend in de richting van voor-


Digital Twin Digitalisering leidt in de hele life cycle tot meer effi ciëntie. Dit begint al tijdens de engineering. Erik Versteegt, Groeps- leider Software Engineering bij Siemens Mobility: “Met Model Based Systems Engineering wordt het ontwikkelen van software (kosten)effi ciënter, doordat we de software beter kunnen modelleren en meer automatisch kunnen genere- ren. En het toepassen van Digital Twins verlaagt faalkosten, verkort de door- looptijd van projecten en helpt om ope- rators vooraf te trainen.” Zo werden de nieuwe tunneltechnische installaties van de Koningstunnel eerst gesimuleerd en getest in een Digital Twin. Pas toen de automatisering virtueel voor 100% veilig


spellend onderhoud. “Op termijn zullen we componenten niet meer traditioneel preventief vervangen, maar pas wan- neer we op basis van data een storing zien aankomen”, aldus Emilio Tuinen- burg, Digital Transformation Offi cer bij Siemens Mobility. “Hiermee borgen we kosteneffi ciënt maximale beschikbaar- heid, veiligheid en betrouwbaarheid van onze infrastructuur.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48