search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Aanbrengen van breuksteen als harde versterking van de Houtribdijk bij Lelystad


maanden in najaar plaatsvindt. Ook elders had de combinatie Houtribdijk te maken met ‘natuurlijke’ obstakels. “Op veel plaatsen mochten we in ver- band met de ecologie op gezette tijden niet werken, bijvoorbeeld omdat er dan vogels broeden of eenden foerageren. Het was dan ook een enorme uitdaging om de agenda passend te maken. Nor- maal gesproken denk je daar niet aan, maar wij houden er tegenwoordig stan- daard rekening mee”, lacht Appelo. Ook het weer vormde een uitdaging. “Je zit in een behoorlijk slechte hoek: als het een beetje waait, heb je hoge golven en kun je niet werken. Daarnaast speelt de lengte van het werk een rol. Je hebt het over 23 kilometer, onze mensen werken op enorme afstanden van elkaar af. Ont- graven, op het schip laden, naar de juiste plek varen, uitladen. En daarbij continu de werklocaties op elkaar afstemmen.”


Zandverstuivingen De wind veroorzaakte bovendien nog een ander probleem: zandverstuivingen. Het contract bepaalde dat alle zand- stranden moesten worden ingezaaid met gras. Het probleem was echter dat er te weinig water was, op te grote diepte voor het gras om te kunnen groeien. Daarnaast waaide het vaak hard, waar- door het gras werd ondergestoven of de wortels bloot kwamen te liggen. “Je hebt het dan wel over 90 hectare zandstrand dat je moeilijk kunt gaan water geven, daar is geen beginnen aan. Bovendien ligt het strand net langs de weg en de zuidwesterwind joeg het zand precies over de weg”, vertelt Appelo.


“Daar-


“TECHNISCH IS HET MOOI OM ZO’N WERK TE MAKEN”


40 Nr. 6 - 2020 OTAR


door moest de dijk een aantal keer wor- den afgesloten voor verkeer, zodat wij het zand konden weghalen.” Uiteinde- lijk werd de oplossing gevonden. “We hebben 5 tot 10 centimeter grond over het zand gestrooid, waar het gras in is gezaaid. Daardoor stuift het niet, krijgt het gras meer tijd om op te komen en het grondlaagje houdt ook water beter vast. Daarmee was het probleem uit de wereld.” Verder


zette de combinatie Houtrib- dijk de nodige stappen in het kader van omgevingsmanagement. “Volgens het


contract moest het fietspad open blij- ven, maar dat was in onze ogen veel te gevaarlijk. Gelukkig hebben we onze opdrachtgever ervan weten te overtuigen dat het voor het werk noodzakelijk was om het fietspad een jaar lang af te sluiten uit oogpunt van veiligheid”, stelt Appelo. “Om fietsers tegemoet te komen, heb- ben we pendelbusjes ingezet. Daarnaast hebben we overleg gepleegd met vis- sers, omdat zij in verband met de werk- zaamheden tijdelijk hun netten langs de dijk moesten weghalen.”


Nieuwe natuur Naast de dijkversteviging behelsde het contract ook de aanleg van een nieuw natuurgebied: Trintelzand. Dit moest een moerasachtige gebied worden, met veel ondiep water om de ecologie een stimu- lans te geven: meer plantengroei, betere waterkwaliteit, aantrekkelijk voor vissen en vogels. Hiervoor droeg de combinatie Houtribdijk een mooie oplossing aan bij opdrachtgever Rijkswaterstaat. “Voor de zandoevers van de dijk hadden we veel zand nodig. Maar daarvoor moesten we eerst door 8 meter klei en veen, die je niet direct kunt gebruiken. Het ging om


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48