search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
“1 PROCENT OLIFANTSGRAS-VEZELS IN BETON VERLAAGT DE CO2


MET 35 PROCENT”


Verlinde: “Rotterdams Weerwoord komt voort uit een vraag van de gemeente- raad ergens uit 2017. Er waren destijds veel problemen met water. Het college van B&W van Rotterdam kreeg toen opdracht om met een ‘Deltaplan Water’ te komen. In plaats daarvan besloot het College de opdracht uit te breiden en ook andere klimaatgerelateerde proble- men aan het plan toe te voegen: hitte, droogte, bodemdaling en overstromin- gen. Het complete pakket dus. Het Deltaplan Water werd toen Rotterdams Weerwoord. Hét antwoord van de stad op het veranderende klimaat. Een pro- gramma dat weliswaar is geïnitieerd door de gemeente Rotterdam maar waar ook waterschappen, woningcorporaties en waterbedrijf Evides aan meewerken. En we hopen alle Rotterdammers ermee te bereiken.” Rotterdams Weerwoord gaat volgens Verlinde om klimaatadaptatie. “We wil- len extraatjes doen op momenten dat we ergens in de stad aan de slag gaan. Dus zodra we ergens een riool vervan- gen - zo’n 40 kilometer per jaar - heb je ook de kans om 40 kilometer stad aan te pakken. We voegen dan groen toe, verwijderen parkeervakken en leggen daar een wadi aan. Maar ook grootscha- lige maatregelen zoals waterpleinen die water kunnen bergen als het regent en waar we bij droge periodes water uit kunnen halen.” Rotterdams Weerwoord gaat daarnaast ook op gebouwniveau aan de slag. Ver- linde: “Het grootste deel van de stad is privaat terrein: gebouwen en - vaak - betegelde tuinen. Die zijn voor ons ont- zettend interessant om iets mee te doen.” Verlinde ziet dan ook wel iets in een samenwerking met Vibers. “Ik heb wel eens van olifantsgras gehoord. Dit initi- atief kende ik nog niet, maar ik vind het zeer interessant.” Van Gilst: “Ik denk zeker dat we iets voor elkaar kunnen betekenen. Want oli- fantsgras groeit ook prima op braaklig- gende terreinen in de stad. Plekken waar


gebouwd gaat worden maar die nu nog even braak liggen. Sterker nog, het aller- eerste stuk olifantsgras dat we in 2012 hebben laten groeien, groeide in Rotter- dam Zuid in Charlois. Dat was braaklig- gende grond van een woningbouwcor- poratie. Je creëert daardoor meer groen in de stad, wat goed is tegen waterover- last en tegen hitte.”


Badkuip Rotterdams Weerwoord is een project van lange adem. Dat er in steden maat- regelen genomen moeten worden om de klimaatverandering het hoofd te kun- nen bieden is evident, maar zijn er ook al behaalde successen? “Waar we al jaren mee bezig zijn, waar we het meeste vanaf weten en waar we het meeste tegen doen zijn de hoge rivierwaterstanden in de Maas en neer- slag”, stelt Verlinde. “We hebben hier mooie dijken gebouwd en zijn goed bestand tegen de zee en de rivier. Maar Rotterdam ligt daardoor ook in een soort badkuip. 85% van de stad ligt onder het niveau van de Maas. Dat betekent dat iedere regendruppel het riool instroomt en dat we al dat water met ongeveer 1.100 gemalen en via een waterzuivering


-FOOTPRINT


omhoog pompen de Maas in. Piekbuien in de zomer zorgen dan in de versteende wijken voor veel overlast omdat de riolen al dat water in zo’n korte tijd gewoonweg niet aankunnen.” Dat was precies de reden dat Rotterdam als een van de eerste steden een water- plein liet aanleggen waar het regenwater eerst wordt opgevangen en daarna in de grond geïnfiltreerd wordt. Verlinde: “Bij het Spartastadion, het Kasteel, hadden we ook iedere zomer veel last van water- overlast, mede veroorzaakt door een volledig versteend plein. Maar tegelijker- tijd had het kunstgrasveld in het stadion heel veel water nodig. Hier hebben we de vraag en de overlast dus aan elkaar gekoppeld.” Onder het Cruyff Court naast het sta- dion liggen daarom kratten onder de grond die het regenwater tijdelijk vast- houden. Vervolgens loopt het water door een helofytenfilter - gras en planten die het water reinigen - en daarna wordt het onder de eerste zandlaag gepompt, op ongeveer 25 à 30 meter diepte. Het water in deze zoetwaterbel blijft koel zodat bacteriën geen kans krijgen en wordt gebruikt om het kunstgrasveld te beregenen.


InfraTech 2019 | foto: Charles Batenburg OTAR Nr.6 - 2020 35


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48