search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ting het Zeeuwse Landschap bleek als enige te voldoen aan de criteria en is nu de beoogd beheerder. In het kader van recreatief medegebruik zijn op de panoramaheuvel onder andere een uit- kijktoren met restaurant, een natuur- paviljoen/educatiecentrum, natuurhuis- jes en panoramaterras gepland. Met het Zeeuws landschap wordt momen- teel verkend wat hun rol en die van de streekholders in de exploitatie van het restaurant zou kunnen zijn.


Archeologie Archeologisch


gezien is het gebied


potentieel rijk aan vindplaatsen, wat bleek uit een uit eerder uitgevoerd bureau- en booronderzoek. Er is voor gekozen om geen nader onderzoek te doen, maar gewoon te beginnen. Met Gedeputeerde Staten van Zeeland, die bevoegd gezag is voor archeologische vondsten, is een werkwijze afgesproken waarbij binnen een week vondsten kun- nen worden beoordeeld als waardevol of niet. Daardoor werd de voortgang zo min mogelijk gestoord. Dat was best een uit- daging, omdat er constant werd gegra- ven onder archeologische begeleiding. Door de late inpoldering van het gebied in 1907 zitten de bodemschatten waar- schijnlijk dieper dan de ontgravings-


diepte, waardoor grote vondsten tot nu toe beperkt zijn gebleven. Wel is bijzon- der dat in het veen middeleeuwse bewo- ning is aangetroffen.“


Onderzoek dijkdoorbraken Sluitstuk van de werkzaamheden vormt uiteindelijk het weghalen van de Sieper- dadijk en de Scheldedijk. Dat biedt deze polder de mogelijkheid om te worden gebruikt als living lab voor internationaal onderzoek


Waterbouwkundig laboratorium Antwer- pen en het STOWA zijn initiatiefnemer van een project om deze oude dijken te beproeven. Zij hebben regionale (water) beheerders en


bevolking. Veel mensen ervaren het alsof zij uiteindelijk de strijd hebben verloren. Dat gevoel moet niet worden onder- schat. De Provincie heeft altijd gezegd: ‘als er ontpolderd moet worden, dan doen we dat op de Zeeuwse manier’. Ondanks de protesten zijn wij altijd in gesprek gebleven met de bewoners. Met het


Interreg-project Grenspark Groot- naar dijkdoorbraken. Het Nederlandse, Engels,


Franse en Vlaamse partners gevonden met wie gezamenlijk de proeven worden georganiseerd.


Relatie met de omgeving Richard: “De rode draad van de Hed- wige polder is toch de weerstand tegen de ontpoldering. Sinds mensenheuge- nis wordt in dit gebied een strijd gevoerd tegen het water. Het water was hier zowel vriend als vijand. Door opslib- bing en inpoldering ontstond vruchtbare landbouwgrond. Het


teruggeven van


land aan het water is een breuk met het verleden, die mentaal veel doet met de


Saeftinghe zijn we begonnen met het praten met de bewoners. De boodschap was dat we ook wat goeds wilden doen in de streek samen met de streek. Dat hebben we gedaan met een identiteits- gerichte gebiedsontwikkeling. We zijn met de bewoners op zoek gegaan naar de identiteit van hun gebied. Uiteinde- lijk bleek dat de unieke identiteit van het gebied ‘natuur, landbouw en haven’ is. Er is een gebiedsagenda ontwikkeld voor het Grenspark Groot-Saeftinghe om de relaties tussen deze drie-eenheid te her- stellen en de potentie van het gebied te vergroten. De aanpak begint zijn vruch- ten af te werpen. De laatste bijeenkomst met de bewoners ging niet meer over de ontpoldering, maar over wat we met de panoramaheuvel kunnen doen. Zij wil- len daar onderdeel van zijn en zien het inmiddels als ‘onze berg’. Daarmee lijkt het boek over de ontpoldering eindelijk te kunnen worden gesloten.”


Artist’s Impression: RO&AD architecten en H+N+S+


OTAR Nr. 6 - 2020


31


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48