search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Het is feest bij de Betonvereniging, want het kennisnetwerk van de betonsector viert dit jaar een aantal jubilea. Zo bestaat de vereniging 90 jaar en reikt het dit jaar voor de twintigste keer de Betonprijs uit voor innovatieve en crea- tieve toepassingen van beton in bouwwerken. Adjunct-directeur Wiepkje van den Burg-de Rooij vertelt over het be- lang van kennisoverdracht en netwerken in de betonsector en over de laatste toepassingsmogelijkheden van beton. Tekst: Wink Sabée


Wat is het mooie van beton? ‘Het mooie van beton is de veelzijdig- heid van het materiaal. Je kunt er prach- tige, robuuste en krachtige gebouwen en waterbouwkundige bouwwerken mee maken. Tegelijkertijd leent beton zich voor het bouwen van fi jnbesnaar- de, haast tedere gebouwen met elegan- te constructies. Die diversiteit spreekt mij zeer aan en beide uiterste mogelijk- heden van beton nemen de komende jaren eigenlijk alleen maar toe gezien de recente innovaties. De vernieuwingen in betontechniek en -technologie zie je nu al tot uiting komen in mooie water- dichte betonbouwwerken, nieuwe af- zinktechnieken, 3D-geprinte betoncon- structies en ultra-hogesterktebeton en wat al niet meer. Wat daarbij opvalt is de toenemende aandacht voor schoonheid van civieltechnische bouwwerken. Zo zie je bijvoorbeeld steeds meer dat de elegantie van het krachtenspel wordt in- gezet voor de esthetiek van gebouwen, bruggen en andere kunstwerken.’


Wat is de doelstelling van de Betonvereniging?


‘Onze doelstelling is het stimuleren van verantwoord gebruik van beton. Een be- langrijke taak hierin is het verspreiden van kennis over het materiaal beton, meehelpen deze kennis te verdiepen en het verantwoord gebruik van beton te promoten. Onze leden zijn opdrachtge- vers, architecten, constructeurs, aanne- mers, betonproducenten en toeleveran- ciers. Ook bij technische universiteiten en hogescholen hebben we veel leden. Wij vinden dan ook dat als de Neder- landse betonsector concurrerend wil blijven het kennisniveau van medewer-


kers die met beton te maken hebben op peil moet blijven.’


Hoe houden jullie het kennisniveau op peil?


‘Om de doelstelling kennisoverdracht in te vullen organiseren wij cursus- sen en studiedagen. De cursussen zijn ondergebracht in de vakgebieden technologie, ontwerp en constructie, werkvoorbereiding en uitvoering, en be- tononderhoud en -reparatie. De tech- nologiecursussen zijn in de betonwe- reld verplicht: marktpartijen hebben via beoordelingsrichtlijnen vastgelegd dat betonmortelcentrales en prefab-beton- bedrijven gecertifi ceerd zijn als hun be- tontechnologen en betonlaboranten hun opleiding bij de Betonvereniging heb- ben gevolgd. Ook in de onderhoudswe- reld van het beton hebben marktpartij- en dit verplicht gesteld voor uitvoerders en adviseurs van betonreparatie. In de ontwerpwereld hebben wij een doorlo- pende leerlijn ‘Betonconstructeur’ van mbo+ tot aan het wetenschappelijke on- derwijs. Het diploma Betonconstructeur BV is in Nederland het hoogst haalbare diploma. Onze opleiders zijn overigens allemaal mensen uit de praktijk, mensen afkomstig uit de bouwwereld.’


Hoe verloopt de wisselwerking met het reguliere onderwijs? ‘Het reguliere onderwijs levert steeds meer generalisten op. Het specialiseren wordt overgelaten aan de markt, aan ons dus. De opleidingen van onze ver- eniging beginnen waar het reguliere on- derwijs ophoudt, met het opleiden van constructeurs, technologen en onder- houdsdeskundigen. Recente ontwik-


kelingen als alternatieve bindmiddelen, secundair toeslagmateriaal en nieu- we hulpstoffen maken dat het bouwen met beton een stuk complexer is ge- worden. Het aloude 1-2-3-beton – ofwel een deel cement, twee delen zand en drie delen grind – wordt alleen nog toe- gepast in de huiselijke omgeving. Ont- werpuitgangspunten van de construc- teur en eisen aan de uitvoering maken dat elk betonrecept uniek is en gemaakt voor een specifieke toepassing. Voor ons is het dus belangrijk zorg te dragen voor een goed netwerk voor het signa- leren van kennisbehoeften. Om dat voor elkaar te krijgen is het van belang in contact te blijven met deskundigen uit de praktijk en daarmee onze docenten te betrekken bij de ontwikkeling en uit- voering van onze opleidingen.’


U bent nauw betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse Betondag. Wat is dat voor een dag? ‘De Betondag is een begrip en tevens het grootste eendaagse evenement waar betonminnend Nederland elkaar ontmoet. Het is de netwerkdag van onze vereniging. Dit jaar is de Beton- dag extra feestelijk omdat we een aantal jubilea vieren. Onze vereniging bestaat namelijk 90 jaar, het is de zestigste keer dat we de Betondag houden, met daar- bij voor de twintigste keer de uitreiking van de Betonprijs die om het jaar wordt uitgereikt


Wie komen voor de Betonprijs in aanmerking?


‘De Betonprijs is de hoogste onder- scheiding die een betonproject kan ver- krijgen. Voor de prijs komen bouwwer-


Nr.7 - 2017 OTAR O Nr.7 - 2017TAR 7


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56