search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
gebruik maken van slimme verkeers- lichten om het auto-, fiets- en vracht- verkeer beter te faciliteren. In Midden- Nederland worden op dit moment in totaal 104 verkeerslichten aangepast. Wegbeheerders, zoals gemeentes en de provincie, kunnen met behulp van deze zogenaamde iVRI’s (intelligente verkeersregelinstallaties) bepalen wel- ke verkeersstromen prioriteit krijgen. Dit moet de doorstroming, bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid ver- beteren. In de logistieke projecten waar Goedopweg zich mee bezighoudt ko- men wij veel kansen tegen voor slim- me verkeerslichten. Op de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) worden bijvoor- beeld de verkeerslichten aangepast. Hiermee kunnen we er dan voor zorgen dat het voor de vrachtwagens van le- veranciers van de Albert Heijn vesti- ging in Utrecht Oost handiger en sneller is om via deze route te rijden, in plaats van door het centrum van Utrecht. Zwa- re vrachtwagens hoeven dan bijvoor- beeld dankzij een langere groentijd min- der vaak te stoppen. De verkeerslichten herkennen namelijk de bevoorraders van Albert Heijn via apps en navigatie- systemen en bepalen dan of het verkeer voorrang kan krijgen, zodat ze sneller kunnen doorrijden. En dit doen we niet alleen voor het vrachtverkeer. In Amers- foort past VolkerWessels-onderneming Vialis bijvoorbeeld verkeerslichten aan; hier willen we vooral inzetten op een be- tere doorstroming van fietsers.


Voeren jullie naast dit soort aanpassingen aan verkeerslichten ook andere infrastructurele maatregelen uit? Vanuit Goedopweg zijn ruim vijftig Openbaar Vervoer (OV)-knooppunten beoordeeld op kwaliteit. Hierbij gaat het om zowel treinstations als de grotere tram- en busknooppunten. Er is geke- ken of het reizen via het knooppunt aan- trekkelijker gemaakt kan worden. Zijn er bijvoorbeeld voldoende parkeerplaatsen en fietsenstallingen? En kun je er ge- makkelijk overstappen? Dit kwaliteitson- derzoek heeft gezorgd dat we concrete verbeterpunten in beeld kregen en hier- mee aan de slag konden. Zo is bijvoor- beeld in Abcoude de P+R voorzien van 50 extra parkeerplaatsen en hebben we bij station Utrecht Zuilen een eenvoudi-


46 Nr.7 - 2017 OTAR


OP DIT MOMENT ZITTEN DE GOEDOPWEG- DEELNEMERS OP 7.000 MEETBARE SPITSMIJDINGEN PER DAG STREAMER


ge en snelle looproute tussen bus- en treinstation gerealiseerd. Ook breiden we acht carpoolplaatsen uit. Tot slot voeren we ook werkzaamheden uit om fietsers beter te faciliteren. Zo wordt een aantal doorfietsroutes in Utrecht, Nieu- wegein en Amersfoort verbeterd.


Aanpassingen aan infrastructuur zijn vooral een fysieke ingreep, maar je wilt ook het gedrag van mensen veranderen, door minder met de auto in de spits te rijden. Hoe doen jullie dat?


Een van de projecten waarin we dit vorm geven is No Spits Today. Hierbij vragen we de mensen om hun auto in de avondspits te laten staan en te kie-


zen voor een alternatief dat bij ze past. Deelnemers kunnen bijvoorbeeld gaan fietsen, vaker thuiswerken of hun reistij- den aanpassen. Als ze dit doen en enige tijd volhouden, dan sparen ze voor een cadeau dat gericht is op hun reisalter- natief. Dat gaat goed, want op dit mo- ment realiseren we met dit project ge- middeld 900 spitsmijdingen per dag, met uitschieters naar 1500.


Waar ben je het meest trots op? Ik ben trots dat we substantieel aan- toonbare resultaten aan het boeken zijn. We liggen op koers om onze doelstel- ling van 10.000 spitsmijdingen per dag eind dit jaar te halen. Daarnaast ben ik trots op de manier waarop alle regionale


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56