search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
kan over de inhoud van die gesprekken niets zeggen. We streven in ieder geval naar een aanbesteding in 2018, waarna we in 2019 met de implementatie kun- nen beginnen.” Dat jaar is niet toevallig gekozen, want in 2019 lopen de huidi- ge raamcontracten voor onderhoud en vervanging van de VRI’s af, zodat het een goed moment is om op een ande- re contractvorm over te gaan. “Het blijft voorlopig beperkt tot aanpassing van de VRI’s en gerelateerde systemen, we gaan nog niet zover dat we grotere in- grepen in de infrastructuur willen uitvoe- ren binnen de service, zoals de aanleg van nieuwe rotondes. Je krijgt dan al gauw te maken met zaken als bestem- mingsplanwijzigingen, dat wordt in deze fase te ingewikkeld.”


Kennis borgen Enschede is al vele jaren koploper als het gaat om innovaties op het gebied van verkeersregeling. Zo werd hier ooit de eerste groene golf ontwikkeld. Ook daarna liep Enschede voorop, onder meer met de invoering van Korte Af- standsradio (KAR) voor voorrang van het OV. Zo’n positie is mooi, maar hoe houd je je kennis op peil als je je laat ‘ontzorgen’ door de industrie? “Het is inderdaad een uitdaging om op de hoogte te blijven,” geeft Van der Neut toe. “Wij zien ontzorging als een part- nership tussen de gemeente en het be- drijfsleven. Om in zo’n partnership een goede sparringpartner te zijn, moet je er als gemeente voor zorgen dat je kennis-


HOE HOUD JE JE KENNIS OP PEIL ALS JE JE LAAT ‘ONTZORGEN’ DOOR DE INDUSTRIE?


niveau op peil blijft. We merken dat de bedrijven waar we mee praten dat ook van belang vinden; zij willen graag met een partij werken die inhoudelijke kennis heeft en goed op de hoogte is van de plaatselijke situatie. Bovendien heb je kennis nodig om het aanbod van de in- dustrie goed te kunnen beoordelen. We proberen onze kennis te borgen door bij de ontwikkelingen betrokken te blij- ven. Bovendien kunnen we als dat no- dig is kennis bij externe partijen inhuren. We hoeven zelf geen specialist te zijn, al


geldt bij de inhuur van specialisten wel dat we voldoende kennis in huis moeten hebben om te begrijpen wat ze bedoe- len.” Het is nog afwachten hoe dit pro- ces zich gaat ‘settelen’, want het is nog nergens echt geïmplementeerd.


Regionale samenwerking Veel van de geschetste ontwikkelingen hebben niet alleen betrekking op En- schede, maar spelen ook in de aangren- zende steden Hengelo en Almelo, waar- mee intensief wordt samengewerkt. Zo is het genoemde raamcontract voor de VRI’s een paar jaar geleden door de drie gemeenten gezamenlijk aanbesteed, is er een gezamenlijke verkeerscentra- le waarin VRI’s uit Enschede, Henge- lo en Almelo gekoppeld zijn en hebben Enschede en Almelo een gezamen- lijk parkeerverwijssysteem. Dat leidt tot kostenvoordelen en biedt ook de mo- gelijkheid om hulp aan elkaar te bieden bij grote drukte – bij voetbalwedstrijden bijvoorbeeld. De samenwerking is een succes, vindt Van der Neut. “We doen de huidige marktverkenning daarom ook met drie gemeenten samen, maar uit- eindelijk beslist elke gemeente zelf of ze ermee door wil gaan of niet.”


Nr.7 - 2017 OTAR O Nr.7 - 2017TAR 49


Foto: Hessel Bes


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56