search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
hoog op de agenda. Immers: met projec- ten als Zuidasdok, de N200 (verbinding Amsterdam-Haarlem), de A9 Badhoeve- dorp-Holendrecht, maar ook werkzaam- heden op belangrijke verkeersaders in Amsterdam zelf, staan er projecten op stapel die veel verkeershinder kunnen gaan geven op het regionale wegennet. Ricardo Nuijens: “Als er in het netwerk tijdelijk minder capaciteit beschikbaar is, is het belangrijk dat de alternatieve rou- tes in die periode in een goede conditie zijn om het verkeer ongehinderd te kun- nen laten doorstromen”.


Vervroegen Asfaltonderhoud Vanuit de gemeente Amsterdam en Re- gioregie kwam de vraag om het regu- liere onderhoud van de A10 West naar voren te halen, dus van 2018/2019 naar 2017. Dat viel samen met het inzicht van Rijkswaterstaat om vervroegd on- derhoud uit te voeren, omdat het asfalt met veel schade uit de voorgaande win- ters was gekomen. De A10 West wordt een belangrijke omleidingsroute voor de werkzaamheden aan het Zuidasdok. Uit de risicoanalyse bleek dat kleinschalig onderhoud om de A10 west gedurende de bouwtijd van het Zuidasdok in goe- de conditie te houden te risicovol zou zijn. Er is gekozen voor het vervroegd uitvoeren van het onderhoud en voor een integrale aanpak. Dat betekent dat meerdere onderdelen van de weg ver- vangen zouden worden. Ricardo Nuij- ens: “Het besluit om het onderhoud van de A10 West naar voren te halen viel in juni 2016. Om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken is er eigenlijk maar één uitvoeringsperiode mogelijk, name- lijk in de zomervakantie 2017, in de 6 weken waarin de regio vakantie heeft. Daarmee lag de startdatum van 24 juli en de opleverdatum van 3 september vast.” Die uitgangspunten vormden ge- lijk het kader voor de te kiezen contract- vorm met de toekomstige opdrachtne- mer (engineering and construct). Door de beperkte tijd kwam de voorbereiding grotendeels bij Rijkswaterstaat te liggen. Rijkswaterstaat heeft vooruitlopend op de aanbesteding een aantal referentie- ontwerpen gemaakt. Een daarvan was het referentieplan Verkeersmaatrege- len. Aan de hand van een referentieplan Verkeersmaatregelen heeft er vooraf- stemming plaatsgevonden met Regiore-


AFSLUITING OM ASFALT TE HERSTELLEN WAS VOOR ONS EEN NO-GO.


gie en de Werkgroep Werk in Uitvoering (WWU) van de gemeente Amsterdam. Bij de aanbesteding kregen de poten- tiële opdrachtnemers een indicatie van de hoeveelheden aangeleverd en hoef- den ze alleen hun eenheidsprijzen in te vullen. Ondanks de beperkte uitvoe- ringsduur en het feit dat er geen uitloop mogelijk was, werden er zeer hoge ei- sen gesteld aan de kwaliteit van het as- falt. Ricardo Nuijens: “Terugkomen op de A10 West na de afsluiting om asfalt te herstellen was voor ons een no-go. Wij wilden dat nieuw aangebracht as- falt wat niet aan de eisen voldeed di- rect werd gesignaleerd en vervangen”. Naast het vervangen van de toplaag en eventuele slechte onderlagen moest ook de waterafvoer toekomstproof wor- den gemaakt. De 21-ste-eeuw-bui ken- merkt zich door een enorme hoeveel- heid water in een relatief korte tijd. Het water mag dan niet op de weg blijven staan en moet snel worden afgevoerd, omdat er anders verkeersonveilige si- tuaties kunnen ontstaan. Dat betekent dat zowel de buffer- als de riolerings- capaciteit moest worden vergroot, met name op plaatsen waar water zich gaat verzamelen, zoals onder de overkluizing bij Bos en Lommer. Voor de capaciteit van de riolering zijn waterhoeveelheden meegegeven. Ricardo Nuijens: “Toen was besloten om de A10 West per richting 3 weken af


te sluiten, is er actief gezocht naar an- dere werkzaamheden in de directe om- geving, die zouden kunnen meeliften in dit werk. Dat beperkt weer hinder in de toekomst”. Het vervangen van de matrixborden en de wegkantstations zijn direct in het onderhoud meegeno- men, evenals de voegovergangen bij de kunstwerken. Er is bewust gekozen om geluidsvriendelijke voegen toe te pas- sen. De verlichting in de verbindings- boog van de A10 West naar de A10 Zuid (de zgn. Banaan), die ook aan ver- vanging toe was, is eveneens in het on- derhoud mee genomen. De gemeente Amsterdam heeft gebruik gemaakt van de werkzaamheden op de A10 West om tegelijkertijd de verkeersregelinstalla- tie bij de S105 te vervangen. Zelfs het Openbaar Ministerie is meegelift in onze afsluiting. Zij hebben de camera’s van de trajectcontrole vervangen.


Economisch meest voordelige inschrijving (EMVI)


In het kader van de Beste Prijs Kwaliteit Verhouding (BPKV), een methode om aanbiedingen te wegen, is goed nage- dacht wat de opdrachtgever precies wil- de om het project te laten slagen, met als belangrijkste randvoorwaarden een werkplanning binnen de beperkte voor- bereidingstijd en uitvoeringsduur. Dat betekende dat vier dingen heel belang- rijk waren: een hoge kwaliteit, binnen


Nr.7 - 2017 OTAR O Nr.7 - 2017TAR 31


TERUGKOMEN OP DE A10 WEST NA DE


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56