search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
COLUMN


Maxime Verhagen Slimmer samen werken


Bouwend Nederland is opgetogen dat het nieuwe kabinet Rutte III de komende drie jaar 2 miljard euro uittrekt voor verbeteringen in de infra- structuur. Daarna wordt het budget structureel met 100 miljoen euro per jaar verhoogd. Investeringen zijn pure noodzaak voor het versterken en toekomstbestendig maken van de infrastructuur, zoals ik op deze pagi- na al vaker bepleit heb. Ik stel direct ook voor om de extra euro’s slim- mer in te zetten. Van oudsher zijn onze leden probleemoplossers. Een kapot riool of een scheur in de weg, daar weten wij wel raad mee. Ech- ter, veel maatschappelijke opgaven zoals de klimaatverandering en de bijbehorende mondiale klimaatafspraken maken dat wij als sector niet meer wegkomen met onze rol als snelle probleemoplosser. Waterbeheer en klimaatadaptatie vragen namelijk om een integrale visie, waarbij sa- menwerking noodzakelijk wordt. En begrijp me goed, dat vind ik een po- sitieve ontwikkeling.


Maxime Verhagen Voorzitter Bouwend Nederland


Integraal werken betekent over de eigen grenzen heen stappen en sa- menwerkingsverbanden aangaan met partners die misschien wat min- der voor de hand liggen. Een voorbeeld: Nederland wordt niet alleen war- mer en droger, maar vooral ook natter. Dat hebben we deze zomer weer aan den lijve kunnen ervaren. Op 28 juni viel net zoveel regen als in een normale maand. In het zogeheten Deltaplan Ruimtelijke adaptatie staat dat lokale en regionale overheden de komende twee jaar in kaart moeten brengen op welke plekken ze kwetsbaar zijn voor grote klimaatverande- ringen. Zo’n regendag maakt de noodzaak hiervan weer eens duidelijk. Als sector kunnen wij deze overheden bijstaan zich tegen weersextre- men te wapenen.


Samenwerken met partners in de keten betekent namelijk ook meer de samenwerking opzoeken met opdrachtgevers. Op regionaal niveau is Bouwend Nederland daar bijvoorbeeld al jaren heel actief mee bezig, in de vorm van gemeentelijke bouw- en infraoverleggen. Daar zitten we met de gemeentelijke opdrachtgevers en bouwbedrijven samen aan tafel, en praten we over vraagstukken voordat het projecten zijn en op de markt komen. Dat is lobby, maar ook een vorm van samenwerken. Want beide zijden van de tafel brengen hun eigen kennis in en winnen erbij. Dat is vermenigvuldigen door te delen.


Nr.7 - 2017 OTAR O Nr.7 - 2017TAR 11


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56