search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
De kwaliteit van opgeleverd werk wordt in hoge mate bepaald door de uitvoe- ring. Functionele toetsing van het op- geleverde resultaat is van groter belang dan de verificatie van de samenstel- ling van gebruikte producten. Contrac- ten zouden daarom moeten voorzien in nieuwe bepalingen ten aanzien van de toetsing van geleverde kwaliteit. Naast het verhogen van de kwaliteit zijn in Asfalt-Impuls belangrijke aandachts- punten het verminderen van de aanleg- en onderhoudskosten, de CO2-uitstoot en de verkeershinder. Het programma wil door verbeterde voorspellingsmo- dellen, het geven van kansen aan in- novatieve producten en processen, en andere afspraken ten aanzien van het waarderen van kwaliteit in contracten een impuls geven aan het product ‘as- falt’. Het programma ‘Asfalt-Impuls’ geeft hiermee antwoord op vragen die bij de burgers van Nederland leven.


Voordelen van samenwerking Het blijkt dat er unaniem veel draagvlak is voor het opstarten van Asfalt-impuls; alle bloedgroepen zien grote voorde- len in meer samenwerking. De motiva- tie hiervoor is divers. De opdrachtge- vers vinden de kwaliteitsborging en kwaliteitsverbetering belangrijk, maar ook de mogelijkheid om meer samen te werken. De trend van een terugtredende en krimpende overheid zet door en doet hiermee een zwaar beroep op de nog aanwezige asfaltdeskundigheid. De aannemers en leveranciers zien kan- sen om gezamenlijk pre-competitief as- faltonderzoek te doen naar nieuwe as-


faltmengsels en aanlegmethoden. Ook zien zij kansen om hun individueel ont- wikkelde innovatieve asfaltmengsels te valideren voor landelijke toepassing door alle opdrachtgevers. Zij willen graag dat hun investeringen in innova- ties ook rendement opleveren: ‘innove- ren moet renderen’. Er worden momenteel op veel verschil- lende plaatsen nieuwe asfaltsoorten ontwikkeld en beproefd. Ook lopen er talrijke samenwerkingsverbanden, geïni- tieerd door bijvoorbeeld CROW, WOW, Bouwend Nederland, EAPA en Eurobi- tume. Vaak in wisselende samenstellin- gen van een of meerdere opdrachtge- vers, aannemers en kennisinstellingen, maar het zijn vaak ook dezelfde mensen die hierbij betrokken worden. Gezamen- lijk opereren in een impulsprogramma is efficiënter en de besluitvorming gaat sneller. Naast de bestaande initiatieven zullen nieuwe projectvoorstellen worden ontwikkeld en geïmplementeerd. As- falt-Impuls past ook prima in de nieu- we marktvisie van de sector, waarbij de


nadruk wordt gelegd op partnerschap. Ook internationaal staat de sector ster- ker door een verhoogd kennisniveau.


Asfalt-Impuls: het raamwerk staat Aan de inhoud en organisatie van het programma Asfalt-Impuls is in de afge- lopen maanden hard gewerkt door alle partners in de asfaltketen. Het resul- taat hiervan is gepresenteerd tijdens de tweede Asfalttop op 4 oktober. De voor- bereidingsfase is hiermee afgerond en het raamwerk van het programma staat. Na instelling van de Stuurgroep Asfalt- Impuls en het oprichten van verschillen- de werkgroepen zal het programma be- gin 2018 echt van start gaan. Iedereen die in de asfaltketen werkt, of ermee te maken heeft in aangrenzende werkvelden, zal in de komende jaren te maken krijgen met Asfalt-Impuls, een programma waar uiteindelijk heel Ne- derland van profiteert.


Meer informatie: www.crow.nl/asfalt-impuls


Actueel IM Symposium 2017: Het verkeer rijdt door


Vanuit Incident Management worden in november twee edities georganiseerd van het symposium ‘Het verkeer rijdt door’. Het programma richt zich op professionals die betrokken zijn bij incidentafhandeling; denk aan hulpverleningsdiensten, ber- gers, Rijkswaterstaat en ANWB.


- woensdag 22 november in Zwolle, 10.00 - 15.00 uur, Nieuwe Buitensociëteit - maandag 27 november in Nieuwegein, 10.00 - 15.00 uur, NBC


www.incidentmanagement.nl 38 Nr.7 - 2017 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56