search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Onkunde bij gemeenten over duurzaamheid bouwmaterialen


De komende jaren worden rond de 10.000 houten fietsbruggen vervangen. Onder de vlag van duurzaamheid wordt regelmatig gekozen voor een nieuwe brug van composiet, omdat deze lan- ger mee gaat. Professionele inkopers zijn vaak niet op de hoog- te van onderzoek dat aangeeft dat een composieten brug een zestigmaal hogere milieu-impact heeft dan een houten brug. Daarbij zorgt een brug van gecertificeerd hout dat het tropisch bos beschermd wordt tegen onverantwoorde houtkap en le- vert hiermee een bijdrage aan het oplossen van het klimaatpro- bleem. Hier ligt een kans voor gemeenten. Tekst: Mark Kemna, FSC Nederland


RVO Nederland: hout is 60x duurzamer dan composiet Rijksdienst voor Ondernemend Ne- derland heeft in 2013 een levencyclus- analyse (LCA) laten uitvoeren naar de bouwmaterialen beton, staal, hout en composiet. In een levencyclusanalyse worden de milieugevolgen gedurende alle fasen meegenomen: van grondstof- winning, productieproces, transport en onderhoud tot aan de afvalfase. Uit de analyse blijkt dat het feitelijke verschil


42 Nr.7 - 2017 OTAR


in milieu-impact tussen de verschillen- de bouwmaterialen heel groot is. Voor de milieuschade die één composieten fi etsbrug veroorzaakt, bouw je twee be- tonnen bruggen, drie stalen bruggen en zestig houten bruggen. Dit verschil ont- staat met name door de productie van het bouwmateriaal voor de brug.


Onjuiste argumentatie van materiaalkeuze Het is verontrustend dat dit onderzoek


van RVO Nederland nauwelijks bekend is bij gemeenten en waterschappen. Het gevolg hiervan is dat, onder de vlag van duurzaamheid en milieu, wordt geko- zen voor stalen en composieten brug- gen als vervangers van houten exem- plaren. Een typisch voorbeeld hiervan is de onderbouwing van de keuze van de gemeente Purmerend voor het materiaal composiet. Deze keuze wordt op hun website gepresenteerd als duurzaam, maar is in werkelijkheid zowel schadelij- ker voor het milieu als een gemiste kans voor bosbescherming.


Gemiste kans voor gemeente om tropisch bos te beschermen Gemeente Purmerend laat 46 fi etsbrug- gen van hout vervangen door compo- siet. Een gemiste kans. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat professione- le inkopers vaak denken dat het gebruik van tropisch hardhout (FSC) niet verant- woord is. Het tegendeel is echter waar: hoe meer FSC-hout gebruikt wordt, hoe meer tropisch bos beschermd kan worden. FSC beschermt namelijk het bos door slechts enkele bomen te kap- pen en daarna dat deel 30 jaar met rust te laten. Hierdoor blijft het gezond en wordt het beschermd tegen onverant- woorde houtkap. Dit is van groot be- lang; per minuut verdwijnen er wereld- wijd 48 voetbalvelden aan regenwoud. De gemeente Purmerend heeft gekozen


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56