search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
uit een groot pakket aan eisen waaraan materialen moeten voldoen en er zijn al- lerlei toetsen waarmee dit geverifi eerd kan worden. De eisen zijn vrij streng. Dat is goed, maar de geschiktheid en compleetheid van de testen nog moet worden vastgesteld, wat het toetsen van nieuwe materialen bemoeilijkt. Er zijn maar weinig partijen die zich realise- ren hoe complex het eisenpakket is, en die waar nodig testen kunnen aanpas- sen”, stelt Jeanette Visser, materiaal- kundige bij TNO. “Het is geweldig dat er naar verduurzaming en meer hergebruik wordt gestreefd”, vult materiaalkun- dige bij TNO Siska Valcke aan. “Het is nog lastig om te bepalen wat de eigen- schappen zijn van beton waarin deels oud beton is verwerkt. Dat vergt meer onderzoek. We zijn nog niet zo ver dat eenvoudig berekend kan worden wat toevoeging van een bepaald percenta- ge gerecycled grof granulaat en/of fi jne stof betekent voor bijvoorbeeld de vei- ligheid of levensduur van een construc- tie. Verschillende zaken spelen een rol. Zo kan oud beton aangetast zijn door bijvoorbeeld (lucht gedragen) chloriden uit zeewater in kustgebieden. En als er al gerecyclede producten in een materi- aal verwerkt zitten dat weer hergebruikt wordt, hoe werkt dat dan? We zullen naar een situatie gaan met een variatie aan producten, en bijbehorende eigen- schappen.”


Versnelde beoordeling Het ontbreekt vooralsnog aan gevali- deerde en snelle beoordelingssyste- matiek voor nieuwe materialen inclu- sief hun langetermijnprestatie, vinden de TNO-experts. “We hebben hier bre- de kennis op het gebied van materiaal- prestaties, degradatie, levensduur en reparatieadviezen van constructies, we- gen en gebouwde omgeving. Daarnaast ontwikkelen we nieuwe materialen, zo- als duurzame bindmiddelen, en houden we ons bezig met hergebruik van oud beton in nieuw beton, voorheen bekend als Kringbouw. Die kennis hebben we onder andere ingezet om tot een reken- model te komen voor versnelde beoor- deling van nieuwe materialen, het zoge- naamde numerieke betonprogramma”, legt Visser uit. Deze numerieke beton- tool kan de eigenschappen van beton voorspellen op basis van de eigen-


“HET IS NOG LASTIG OM TE BEPALEN WAT DE EIGENSCHAPPEN ZIJN VAN BETON WAARIN DEELS OUD BETON IS VERWERKT.”


Schematische weergave van de werking van de numerieke betontool (TNO, J. Visser)


schappen van de losse componenten, zoals mortel en toeslag. “De tool zegt wat over de mechanische en fysische aspecten. Dit kan een half jaar tijd aan testen besparen. De rekentool wordt nu gevalideerd en verder ontwikkeld, voor- dat hij kan worden gebruikt als versnel- de beoordelingsmethode. Maar het be- gin is er”, aldus Visser. De numerieke betontool voorspelt de chemische aan- tasting (nog) niet. “Er zal dus nog een aantal langetermijntesten gedaan moe- ten worden. En sommige (versnelde) testen zullen ontwikkeld moeten wor- den voor nieuwe materialen. Bovendien zou het goed zijn als er in de tussen- tijd een commissie komt die in de gaten houdt of op een juiste manier wordt vol- daan aan het Bouwbesluit en of er vei- ligheidsaspecten – ook op lange termijn – over het hoofd gezien worden”, bena- drukt Valcke.


Partners gezocht Het is zonde als goede initiatieven stranden omdat er op dit moment nie- mand is die kan zeggen of alle nieuwe en/of gerecyclede producten passen binnen het Bouwbesluit. Kruithof: “Daar- om zou het goed zijn om bijvoorbeeld in proefprojecten te kijken wat een uitvoe- rend orgaan zou kunnen bijdragen. Op dit moment blijft in de lucht hangen wie


wat doet, en hoe alle partijen gezamen- lijk het Betonakkoord in de praktijk gaan brengen. Naast een uitvoerend orgaan voor de algemene beoordeling helpt de numerieke betontool in de toekomst bij een versnelde beoordeling. Een proef- project is ideaal om deze betontool te valideren. Tot slot vormt de langeter- mijnprestatie onder invloed van CO2, chloride en vochtwisselingen een uitda- ging. Monitoring gedurende zulke proef- projecten zal onmisbare informatie ge- ven om versnelde duurzaamheidstesten te valideren voor nieuwe materialen. We hebben dus op deze drie punten hand- vatten nodig. Het is dusdanig ingewik- keld dat er niet veel teams zijn die het hele speelveld overzien; vooralsnog kijkt iedereen naar elkaar maar durft nie- mand de eerste stap te zetten. Om de overstap naar duurzaam beton te ver- snellen zijn we op zoek naar partijen die geïnteresseerd zijn in onze versnelde beoordelingssystematiek en deze willen valideren binnen een pilot. Meld u ge- rust aan!”


Meer informatie: Contactpersoon Jeroen Kruithof Jeroen.kruithof@tno.nl


Nr.7 - 2017 OTAR O Nr.7 - 2017TAR 21


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56